WELCOME TO   WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
             
Trở Về Trang Chủ (Index)       Đai Tạng Kinh Bắc Tạng 1
Trở về Trang Pháp Âm Đai Tạng Kinh Bắc Tạng 2
   
 
 
   
 
 
 

Đai Tạng Kinh Bắc Tạng

 

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Đại Bảo Tích (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

Kinh Dược Sư, Kinh Hiền Nhân, Kinh Viên Giác, Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện: (01)

Đại Bát Niết Bàn (01) (02) (03) (04)

Luật Học Cơ Bản (01)

Tỳ Kheo Giới  (01)

Bồ Tát Giới (01)

Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải (01)

Oai Nghi Cảnh Sách (01)

Kinh Bi Hoa (01)

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân (01)

Kinh Đại Thừa Hiển Thức (01)

Kinh Điạ Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (01)

Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh (01)

Luật Học Cơ Bản

01-Luật Học Cơ Bản (C1)

02-Luật Học Cơ Bản ( C2)
03-Luật Học Cơ Bản (C3) 04-Luật Học Cơ Bản (C4)
Tỳ Kheo Giới
01-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (01) 02-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (02)
03-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (03) 04-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (04)
05-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (05)  
Bồ Tát Giới
01-Bồ Tát Giới Yếu Giải (01) 02-Bồ Tát Giới Yếu Giải (02)
03-Bồ Tát Giới Yếu Giải (03)  
Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải
01-Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải (01) 02-Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải ( 02)
03-Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải ( 03) 04-Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải (04)

Oai Nghi Cảnh Sách

01-Oai Nghi Cảnh Sách Yếu Giải ( 01) 02-Oai Nghi Cảnh Sách Yếu Giải (02)

 

Kinh A Di Đà .Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

 

Kinh Bi Hoa

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)

 

Kinh Đại Bảo Tích

Sách :Kinh Đại Bảo Tích  (trọn bộ 9 tập)(Việt Dịch Thích Trí Tịnh).

Thông Báo Phần Kinh Đại Bảo Tích Chúng Tôi không có điều chỉnh âm thanh cũng như không nghe và dò theo sách. Chúng Tôi chỉ dò theo mục lục để rename(đặt tên lại).Chúng Tôi đã tìm thấy một số files bị thiếu , và một số file xếp sai vị trí vì đặt tên không đúng.

Quí Vị để mũi tên vào file và nhìn vào phí dưới trang bên góc tay trái,Quí vị sẽ thấy tên file mới.

Tập 1 MP3
(001) (002) (003) (004) (005) (006) (007) (008) (009) (010) (011) (012) (013) (014) (015) (016)
 
Tập 2 MP3
(017) (018) (019) (020) (021) (022) (023) (024) (025) (026) (027) (028) (029) (030) (031) (032) (033) (034) (035)
 
Tập 3 MP3
(036) (037) (038) (039) (040) (041) (042) (043) (044) (045) (046) (047) (048) (049) (050) (051) (052) (053) (054) (055) (056) (057) (058)
 
Tập 4 MP3
(059) (060) (061) (062) (063) (064) (065) (066) (067) (068) (069) (070) (071) (072) (073) (074) (075) (076) (077) (078) (079) (080) (081) (082) (083) (084) (085) (086) (087) (088) (089) (090)
 
Tập 5 MP3
(091) (092) (093) (094) (095) (096) (077) (088) (099) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110)  
 
Tập 6 MP3

Trong Tập này Files từ 125-134 Quí Vị điều chỉnh lai tên hoặc download trở lại và download thêm files 113,139,140 mới bổ túc thêm.

(111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140)
 
Tập 7 MP3
(141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166)
 
Tập 8 MP3
(167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179)
 
Tập 9 MP3
(180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199)
 

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

 
Đại Bát Niết Bàn
Sách : Kinh Đại Bát Niết Bàn -Dịch Giả Thích Trí Tịnh
01-Phẩm Tựa (01) OK 02-Phẩm Thuần Đà (02) OK
03-Phẩm Ai Thán (03) OK 04-Phẩm Trường Thọ (04) OK
05-Phẩm Thân Kim Cang (05) OK 06-Phẩm Danh Tự Công Đức (06) OK
07-Phẩm Tứ Tướng (07a) (07b) (07c)OK 08-Phẩm Tứ Y (08a) (08b) OK
09-Phẩm Tà Chánh (09) OK 10-Phẩm Tứ Đế (10).OK
11-Phẩm Tứ Đảo(11) OK 12-Phẩm Như Lai Tánh (12a) (12b) OK
13-Phẩm Văn Tự (13) OK 14-Phẩm Điểu Dụ (14 ) OK
15-Phẩm Nguyệt Dụ (15) OK 16-Phẩm Bồ Tát (16a (16b OK
17-Phẩm  Đại Chúng Sở Vấn (17a) (17b) OK 18-Phẩm Hiện Bệnh (18) OK
19-Phẩm Thánh Hạnh Có 2 giọng đọc Nam và Nữ ,Tùy Quí Vị chọn lựa Giọng Nam (19a) (19b) (19c) OK
Giọng Nữ (19a) (19b) (19c) (19d) (19e) OK
20-Phẩm Phạm Hạnh  (20a)  (20b) (20c)  (20d)  (20e)  (20g) (20h) (20i) (20k)  (20l)  (20m) OK 21-Phẩm Anh Nhi Hạnh. (21) OK
22-Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương (22a) (22b) ( 22c) (22d) (22e) (22g) (22h) (22i) (22k) (22l) OK 23-Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. (23a) (23b) (23c) (23d) (23e) (23g) (23h) (23i)(23k) (23l) (23m) (23n) (23o) OK
24-Phẩm Bồ Tát Ca Diếp ( 24a) (24b)(24c) (24d) (24e) (24g) (24h) (24i) OK 25-Phẩm Kiều Trần Như ( 25a) ( 25b)       ( 25c) ( 25d) OK
26-Phẩm Di Giáo (26) OK 27-Phẩm Ứng Tận Hườn Nguyên (27) OK
28-Phẩm Trà Tỳ (28) OK 29-Phẩm Cúng Dường Xá Lợi (29) OK
 

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

Sách Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân-Dịch Giả Thích Chính Tiến OK

01- Phẩm Tựa (01) 02-Phẩm Hiếu Dưỡng (02)
03a- Phẩm Đối Trị (03a) 03b- Phẩm Đối Trị  (03b)
04-Phẩm Phát Tâm Bồ Đề (04) 05a-Phẩm Luận Nghĩa (05a)
05b-Phẩm Luận Nghĩa (tt) (05b) 05c-Phẩm Luận Nghĩa (tt) (05c)
06a-Phẩm Ác Hữu (06a) 06b-Phẩm Ác Hữu (06b)
07a-Phẩm Từ Bi (07a) 07b-Phẩm Từ Bi  (07b)
08a-Phẩm Ưu Ba Li (08a) 08b-Phẩm Ưu Ba Li  (08b)
09a-Phẩm Thân Cận (09a) 09b-Phẩm Thân Cận (09b)
 

Kinh Đại Thông Phương Quảng. HT. Thích Trung Quán dịch

 

Kinh Đại Thừa Hiển Thức

Sách Kinh Đại Thừa Hiển Thức  ( Dịch Giả Thích Đồng Thái ) OK

01-Quyển Thượng ( 01)

02-Quyển Hạ ( 02)
 
Kinh Điạ Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Sách Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện  (Việt Dịch Thích Trí Tịnh) OK
01-Phẩm1: Thần Thông Tại Cung Đao Lợi (01) 02-Phẩm2: Thân Phân Hóa Qui Tụ Lại  (02)
03-Phẩm3: Quán Sát Nghiệp Qủa Chúng Sinh (03) 04-Phẩm4: Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù (04)
05-Phẩm5: Danh Xưng Địa Ngục (05) 06-Phẩm6: Thế Tôn Tuyên Dương  (06)
07-Phẩm7: Lợi Ích Ngừơi Còn Kẻ Mất (07) 08-Phẩm8: Chúa Tôi Diêm La Xưng Tụng  (08)
09-Phẩm9: Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật  (09) 10-Phẩm10: Trắc Lượng Công Đức Bố Thí  (10)
11-Phẩm11: Thần Đất Hộ Trì (11 12-Phẩm12: Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe  (12)
13-Phẩm13: Thế Tôn Ký Thác     (13  
 

Kinh Đia Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Việt Dịch Thích Thiền Tâm)

(01) (02) (03) (04) NEW

 

Kinh Dược Sư. Thích Huyền Dung dịch

 

Kinh Dược Sư -Dịch Giả Thích 01)

 

Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh

Sách Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết-Dịch Giả Thích Huệ Hưng: OK

01-Phẩm Phật Quốc  (01) 02-Phẩm Phương Tiện Quyền Xảo (02)
03-Phẩm Đệ Tử (03) 04-Phẩm Bồ Tát (04)
05-Phẩm Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh(05) 06-Phẩm Bất Tư Nghì (06)
07-Phẩm Quán Chúng Sanh (07). 08-Phẩm Phật Đạo (08)
09-Phẩm Pháp Môn Không Hai (09) 10-Phẩm Phật Hương Tích (10)
11-Phẩm Hạnh Bồ Tát (11) 12-Phẩm Thấy Phật A-Súc (12)
13-Phẩm Cúng Dường Pháp (13) 14-Phẩm Chúc Lụy (14)