WELCOME TO   WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
             
Trở Về Trang Chủ (Index)       Đai Tạng Kinh Bắc Tạng 1
Trở về Trang Pháp Âm Đai Tạng Kinh Bắc Tạng 2
   
 
 
   
 
 
 

Đai Tạng Kinh Bắc Tạng 2

 

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (01) (02)

Kinh Hiền Ngu (01)

Kinh Lương Hoàng Sám (01)

Kinh Niệm Phật Ba La Mật (01)

Kinh Pháp Bảo Đàn Thích Nữ Như Hải (01)

Kinh Pháp Bảo Đàn HT. Thích Duy Lực (01)

Kinh Bi Hoa (Maga folder File)

Kinh Pháp Hoa (01)

Kinh Phật Thuyết A Di Đà

Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Tâm Minh Lê Đình Thám (01)

Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương - HT Từ Thông (01)

Kinh Vô Lượng Thọ - Minh Cảnh (01)

Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Thích Trung Quán (01)

 

Kinh Hiền Ngu 

Sách Kinh Hiền Ngu (Hán Dịch Tuệ Giác ,Việt Dịch Thích Trung Quán) OK

Phần 1 MP3

01-Phạm Thiên Thỉnh Pháp (01) 2-Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa Đem Thân Cho Cọp Ăn (02)
3-Hai Người dòng Phạm Chí Thụ Pháp Bát Quan Trai (03) 4-Đi  Ở Lấy Công Cúng Dàng (04)
5-Thần Bể Với Người Đi Buôn (05) 6-Cầu Tự (06)
7-Thái Tử Tu Xà Đề (07) 8-Cô Kim Cương (08)
9-Tỷ Khưu Kim Tài (09) 10-Hoa Thiên (10)
 

Phần 2 MP3

11-Tỳ Khưu Bảo Thiên (11) 12-Sàn Đề Bà La (12)
13-Vua Từ Lực Cho Huyết (13) 14-Hàng Phục Lục Sư (14)
15-Cứ Đà Thí Chủ (15) 16-Vua Đại Quang Minh (16)
17-Ưu Ba Tư Na (17) 18-Xuất Gia Công Đức (18)
19-Sa Di Hộ Giới (19) 20-Người Không Tai, Mắt, Mũi, Lưỡi (20)
 

Phần 3  MP3

21-Hai Vợ Chồng Nghèo (21) 22-Bà Lão Bán Nghèo (22)
23-Kim Thiên (23) 24-Trùng Tín (24)
25-Tán Đàn Ninh (25) 26-Bố Thí Đầu (26)
27-Bố Thí Mắt (27) 28-Năm Trăm Người Mù (28)
29-Phú Na Kỳ (29) 30-Ni Đề  (30)
 

Phần 4  MP3

31-Đại Kiếp Tân Ninh (31) 32-Tỷ Khưu Ni  Vi Diệu (32)
33-Lê Kỳ Di (33) 34-Thiết Đầu La Kiện Ninh (34)
35-A Du Ca (35) 36-Bảy Lọ Vàng (36)
37-Sai Ma (37) 38-Cái Sự (38)
39-Đại Thí Tát Biển (39) 40-A Nan Tổng Trì (40)
 

Phần 5  MP3

41- Ưu Bà Tư (41) 42-Con Ngộ Sát Cha (42)
43-Tu Đạt Làm Tịnh Xá (43) 44-Lạc Na Sà Gia (44)
45-Cá Trăm Đầu (45) 46-Tịnh Cư Thiên (46)
 

Kinh Hiền Nhân -Dịch Giả Thích Hành Trụ (01)

 

Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT. Thích Trí Tịnh dịch

 

Kinh Lương Hoàng Sám-Viên Giác

(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

 

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa

Sách Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (Dịch Giả HT Trí Tịnh)

Quí ĐH  vui lòng download 3 files 17, 64,72 (chúng Tôi mới đọc xong) cho trọn bộ Kinh.

01-Phẩm Tự(01)

02-Phẩm Phụng Bát ( 02)
03-Phẩm Tu Tập Đúng  (03) 04-Phẩm Vãng Sanh (04)
05-Phẩm Tán Thán Ba La Mật (05) 06-Phẩm Tướng Lưỡi (06)

07-Phẩm Tam Giả (07)

08-Phẩm Khuyến Học (08).
09-Phẩm Tập Tán (09) 10-Phẩm Hành Tướng (10)
11-Phẩm Ảo Học (11) 12-Phẩm Cú Nghĩa (12)

13-Phẩm Kim Cang (13)

14-Phẩm Đoạn Chư Kiến (14).
15-Phẩm Phú Lâu Na (15) 16-Phẩm Thừa Đại Thừa (16)
17-Phẩm Trang Nghiêm (17) NEW 18-Phẩm Vấn Thừa (18)
19-Phẩm Quảng Thừa (19) 20-Phẩm Phát Thú (20)
21-Phẩm Xuất Đáo (21) 22-Phẩm Thắng Xuất (22)
23-Phẩm Đẳng Không (23) 24-Phẩm Hội Tông (24)
25-Phẩm Thập Vô (25) 26-Phẩm Vô Sanh (26)
27-Phẩm Thiên Vương (27) 28-Phẩm Ảo Nhơn Thính Pháp (28)
29-Phẩm Tán Hoa (29) 30-Phẩm Tam Thán (30)
31-Phẩm Diệt Tránh (31) 32-Phẩm Bửu Pháp Đại Minh (32)
33-Phẩm Thuật Thành (33) 34-Phẩm Khuyến Trì (34)
35-Phẩm Khiển Trừ Ma Ngoại (35) 36-Phẩm Tôn Đạo (36)
37-Phẩm Xá Lợi (37) 38-Phẩm Pháp Thí (38)
38-Phẩm Tương Tợ (38) 39-Phẩm Tùy Hỷ (39)
40-Phẩm Chiếu Minh  (40) 41-Phẩm Tín Hủy (41)
42-Phẩm Thán Tịnh (42) 43-Phẩm Vô Tác (43)
44-Phẩm Khắp Ca Ngợi Trăm Ba La Mật (44) 45-Phẩm Kinh Nhĩ Văn Trì (45)
46-Phẩm Ma Sự (46) 47-Phẩm Lưỡng Bất Hoà Hiệp Qúa (47)
48-Phẩm Phật Mẫu (48) 49-Phẩm Vấn Tướng (49)
50-Phẩm Thành Biện (50) 51-Phẩm Thí Dụ (51)
52-Phẩm Thiện Tri Thức (52) 53-Phẩm Xu Hướng Nhất Thiết Trí (53)
54-Phẩm Đại Như (54) 55-Phẩm Bất Thối Chuyển (55)
56-Phẩm Kiên Cố (56) 57-Phẩm Thâm Áo (57)
58-Phẩm Mộng Hành (58) 59-Phẩm Hằng Già Đề Bà (59
60-Phẩm Học Không Bất Chứng (60) 61-Phẩm Mộng Trung Bất Chứng (61)
62-Phẩm Ma Sầu (62) 63-Phẩm Đẳng Học (63)
64-Phẩm Tùy Hĩ (64)NEW 65-Phẩm Hư Không (65)
66-Phẩm Chúc Lụy ( 66) 67-Phẩm Bất Khả Tận (67)
68-Phẩm Lục Độ Tương Nhiếp (68) 69-Phẩm Đại Phương Tiện (69)
70-Phẩm Tam Huệ (70) 71-Phẩm Đạo Thọ (71)
72-Phẩm Bồ Tát Hạnh (72) NEW        73-Phẩm Chủng Thiện Căn (73)
74-Phẩm Biến Học (74) 75-Phẩm Tam Thứ Đệ Hành (75)
76-Phẩm Nhứt Niệm (76) 77-Phẩm Lục Dụ (77)
78a-Phẩm Tứ Nhiếp (78a) 78b-Phẩm Tứ Nhiếp (Tiếp Theo) (78b)
79-Phẩm Thiện Đạt (79 80-Phẩm Thật Tế (80)
81-Phẩm Cụ Túc (81) 82-Phẩm Tịnh Phật Quốc (82)
83-Phẩm Quyết Định (83) 84-Phẩm Tứ Đế (84)
85-Phẩm Thất Dụ (85) 86-Phẩm Bình Đẳng (86)
87-Phẩm Như Hóa (87) 88-Phẩm Tát Đà Ba Luân (88)
89-Phẩm Đàm Vô Kiệt (89 90-Phẩm Chúc Lụy (90)
 
Kinh Niệm Phật Ba La Mật
Kinh Niệm Phật Ba La Mật. (Dịch Giả HT Thiền Tâm)
 
01-Phẩm 1: Duyên Khởi (01) 02-Phẩm 2: Mười Tâm Thù Thắng (02)
03-Phẩm 3: Niệm Phật Công Đức (03) 04-Phẩm 4: Xưng Tán Danh Hiệu (04)
05-Phẩm 5: Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (05) 06-Phẩm 6: Năng Lực Bất Tư Nghì Cuả Danh Hiệu Phật (06)
07-Phẩm 7: Khuyến Phát Niệm Phật Và Đọc Tụng Chơn Ngôn (07)
 

Kinh Pháp Bảo Đàn

Sách Kinh Pháp Bảo Đàn  (Dịch Giả: Ni Sư Trí Hải) OK

01-Phẩm Tự Thuật ( 01) 02-Phẩm  Bát Nhã (02)
03-Phẩm Giải Quyết Nghi Hoặc (03) 04-Phẩm  Định Tuệ (04)
05-Phẩm Diệu Hạnh (05) 06-Phẩm Sám Hối (06)
07-Phẩm Cơ Duyên (07) 08-Phẩm Đốn Và Tiệm (08)
09-Phẩm Duy Trì Chánh Pháp (09) 10-Phẩm Dặn Dò (10)
11-Phẩm Tiểu Sử Lục Tổ (11)  

 

Kinh Pháp Bảo Ðàn  HT. Thích Duy Lực

(01) (02) (03)

 

Kinh Pháp Bảo Đàn

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

 

Kinh Pháp Hoa

Sách Kinh Pháp Hoa-Dịch Giả Thích Trí Tịnh OK

01-Phẩm Tựa (01) 02-Phẩm Phương Tiện (02)
03-Phẩm Thí Dụ (03) 04-Phẩm Tín Giải (04)
05-Phẩm Dược Thảo Dụ (05) 06-Phẩm Thọ Ký Phẩm (06)
07-Phẩm Hóa Thành Dụ (07) 08-Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký (08)
09-Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký (09) 10-Phẩm Pháp Sư (10)
11-Phẩm Hiện Bảo Tháp (11) 12-Phẩm Đề Bà Đạt Đa (12)
13-Phẩm Trì (13) 14-Phẩm An Lạc Hạnh (14)
15-Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất (15) 16-Phẩm Như Lai Thọ Lượng (16)
17-Phẩm Phân Biệt Công Đức (17) 18-Phẩm Tùy Hỷ Công Đức (18)
19-Phẩm Pháp Sư Công Đức (19) 20-Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát (20)
21-Phẩm Như Lai Thần Lực (21) 22-Phẩm Chúc Lụy (22)
23-Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự (23) 24-Phẩm Diệu Âm Bồ Tát (24)
25-Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn (25) 26-Phẩm Đà La Ni (26)
27-Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự (27) 28-Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát  (28)
 

Kinh Pháp Hoa -HT Từ Thông

(01) (02) (03) (04) (05) (06)
 

Kinh Phật Thuyết A Di Đà

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

 

Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Dịch Giả Thích Trí Tịnh (01)

 

Kinh Phuong Quang Dai Trang Nghiem-Dịch Giả TKN Thích Nữ Như Hải

Kinh Bi Hoa (Maga folder File)

Kinh Thiện Ác Nhân Quả -Thích Trung Quán

(01) (02) (03) (04)

 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm-Tâm Minh Lê Đình Thám

01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

 

Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương -HT Từ Thông

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

 

Kinh Viên Giác - Dịch Giả Thích Trung Quán (01)

 

Kinh Vô Lượng Thọ- Minh Cảnh

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
 
Kinh Vô Lượng Thọ Phật . Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
 
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
 
Sự Tích Quan Âm Diệu Thiện-Dịch Giả Thích Nhất Hạnh 01)  
 


Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT. Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh A Di Đà .Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Vô Lượng Thọ Phật . Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Đại Thông Phương Quảng. HT. Thích Trung Quán dịch

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh Dược Sư. Thích Huyền Dung dịch