Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa * Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,  Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri  
       
   
* Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật * Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
Tiểu Bộ Kinh I Trở về Trang Pháp Âm Trường Bộ Kinh
Tiểu Bộ Kinh II       Tăng Chi Bộ Kinh
Trung Bộ Kinh Tương Ưng Bộ Kinh
   
 
 
   
 
 

Đại Tạng Kinh Nam Tạng

Tiểu Bộ Kinh

(Tập1-5)

 

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)

Rất mong quý ĐH nên download bài muốn nghe

về máy computer của mình để nghe ,

sau khi download xong mong quí vị đóng trang  này lại,

để dành chổ cho những người khác vào,

vì web hosting giới hạn chỉ có 200 người vào một lúc,

nếu quá số lượng qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch.

Để duy trì trang Pháp Âm hoạt động tốt để phục vụ Quí ĐH

rất mong quí ĐH cộng tác.

Thưc Hiện Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ  & Thành Mẫn 

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 

Maga folder File: Tiểu Bộ Kinh 1, Tiểu Bộ Kinh 2, Tiểu Bộ Kinh 3,

Tiểu Bộ Kinh 4,Tiểu Bộ Kinh 5

 

Tiểu Bộ Kinh Gồm 10 Tập

Sách Tiểu Bộ Kinh (PDF) (Tiểu Bộ I) (Tiểu Bộ II) (Tiểu Bộ III) (Tiểu Bộ IV) (Tiểu Bộ V) (Tiểu Bộ VI) (Tiểu Bộ VII) (Tiểu Bộ VIII) (Tiểu Bộ IX) (Tiểu Bộ X)

Tập I   MP3

1-1 Kinh Tiểu Tụng

001- (1-Tam Qui,2-Thập Giới,3-Ba Mươi Hai Phần,4-Nam Tử Hỏi Đạo,5-Kinh Điềm Lành,6-Kinh Châu Báu,7-Kinh Ngoài Bức Tường,8-Kinh Bảo Tàng,9-Kinh Lòng Từ (001) OK

1-2 Kinh Pháp Cú

002-Câu 1-200

(1-Phẩm Song Yếu,2- Không Phóng Dật,3- Tâm,4-Hoa,

5- Kẻ Ngu,6- Hiền Trí,7- A-La-Hán,8-Ngàn,9-Phẩm Ác,10-Hình Phạt,11-Phẩm Già,12-Tự Ngã,13-Thế Gian,14-Phật Ðà,)(002) OK

003-Câu 201-422(15-An Lạc(tt),16-Hỷ Ái,17-Phẫn Nộ,18-Cấu Uế,19-Pháp Trụ,20-Ðạo)21-26(21-Phẩm Tạp Lục,22-Ðịa Ngục,23-Voi,24-Tham Ái,25-Tỷ Kheo,26-Bà-La-Môn)(003)OK 
 

1-3 Kinh Phật Tự Thuyết:1-3

004-(1-Phẩm Bồ Ðề,2-Muccalinda) (004) OK

005-(3-Phẩm Nanda) (005)OK

006-(4-Phẩm Meghiya)

(006)OK

007-(5-Trưởng Lão Sona)(007)OK
008-(6-Phẩm Sanh Ra Ðã Mù,7-Nhỏ) (008)OK 009-(8-Pataligamiya) (009)OK

1-4 Kinh Phật Thuyết Như Vầy

010-(Chương 1) (010)OK 011-(Chương 2) (011)OK
012-(Chương3 P1-3) (012)OK 013-(Chương3 P4-5) (013)OK
014-(Chương 4) (014) OK  

1-5 Kinh Tập

015-(Chương1 P1-6) (015)  OK 016-(Chương1 P7-12)(016)OK
017-(Chương2 P1-14) (017)OK 018-Chương3 P1-6) (018) OK
019-(Chương3 P 7-14) (019) OK 020-Chương4-a)(020)OK
021-(Chương4-b) (021)OK 022-(022)OK
 
Tập II  MP3
2-1 Chuyện Thiên Cung
023-Lâu Đài Nữ Giới (1-10) (023) OK 024-Lâu Đài Nữ Giới (11-17) (024) OK
025-Cittalata (025) OK 026-Paricchattaka (026)OK
027-Đỏ Sẫm (027)OK 028-Đại Xá-a (028) OK
029-Đại Xá -b(029)OK  
030-Payasi (030) OK 031-Sunikkhitta (031)OK
2-2 Chuyện Ngạ Quỉ
032-Phẩm Con Rắn-a (032) (OK) 033-Phẩm Con Rắn-b(033)OK
034-Ubbari-a (034) OK 035-Ubbari-b (035)
036-Ubbari-c(036) 037-Tiểu Phẩm (037)OK
038-Đại Phẩm-a (038) 039-Đại Phẩm-b(039) OK
 
Tập III  MP3
3-1 Trưởng Lão Tăng Kệ 
040-C1MộtKệP(1-3) (040)OK 041-C1MộtKệP(4-6) (041)OK
042-C1MộtKệP(7-9) (042)OK 043-C1MộtKệP(10-12) (043)OK
044-C2HaiKệP(1-3) (044)OK 045-C2MộtKệP(4-5)(045)OK
046-C3PBaKệ (046)OK 047-C4PBốnKệ (047)OK
048-C5PNămKệ (048)OK 049-C6PSáuKệ (049)OK
050-C(7-9)P(7-9Ke) (050)OK 051-C(10-12)P(10-12Ke) (051)OK
052-C(13-15)P(13-15Ke) (052)OK 053-C16P(20Kệ) (053)OK
054-C(17-18)P(30-40Ke) (054)OK 055-C(19-21)P(50-70Ke) (055)OK
3-2 Trưởng Lão Ni Kệ
056-Phẩm 1-3  (056)OK 057-Phẩm 4-5   (057) OK
058-Phẩm 6-9   (058) OK 059-Phẩm 10-12   (059) OK
060-Phẩm 13   (060) OK 061-Phẩm 14-16   (061) OK
 
Tập IV  MP3

Chuyện Tiền Thân I (số 1-120)

Phẩm Apannaka:

062-Chuyện1-10 (1-Chuyện Pháp Tối Thượng,2-Bài Sa Mạc)(062) NewOK

063-(3-Người Buôn Chè , 4-Tiểu Triệu Phú) (063) NewOK
064-(5-Đấu Gạo ,6-Thiên Pháp,7-Nàng Lượm Củi,8-Vua Gàmani, 9-Vua Makhàdeva,10-Trưởng Lão Sukhavihàri)(064) NewOK
Phẩm Giới:
065-Chuyện11-20 (1-Chuyện Con Nai Điềm Lành,2-Con Nai Cây Đa,3-Mũi Tên, (065) New OK
066-4-Con Nai Gió,5-Con Nai Kharadiya,6-Con Nai Có Ba Cử Chỉ,7-Gió Thổi,8-Đồ Ăn Cúng Người Chết,9-Lễ Cúng Do Có Lời,10-Hồ Nalakapàna)(066) NewOK
Phẩm Kurunga:
067-Chuyện 21-26(1-Chuyện Con Nai Sơn Dương,2-Con Chó,3-Con Ngựa Thuần Chủng,4-Đôi Ngựa Nòi Tốt,5-Bến Tắm,6-Con Voi Ma Hilàmukha)(067) OK 068-Chuyện 27-30 (7-Đôi Bạn Thân Thiết,8-Con Bò Đại Hỷ,9-Con Bò Đen,10-Con Heo Munika) (068)OK
Phẩm Kulavaka:
069-Chuyện 31-36(1-Chuyện Tổ Chim Con,2-Muá Ca,3-Sống Hòa Hợp,4-Con Cá,5-Con Chim Cút,6-Con Chim) (069) OK 070-Chuyện 37-40 (7-Con Chim Trĩ,8-Con Cò,9-Người Nô Lệ Nanda,10-Hố Than Lửa Cây Keo) (070) OK

Phẩm Lợi Ái:

071-Chuyện 41-48  (1-ChuyệnTrưởng Lão Losaka,2-Chim Bồ Câu,3-Con Rắn Tre,4-Con Muỗi,5-Nữ Tỳ Rohini,6-Kẻ Làm Hại Vườn,7-Rượu Mạnh,8-Bà la môn Vedabbha ) (071) OK 072-Chuyện 49-50  (9-Các Vì Sao,10-Những Kẽ Vô Trí)  (072) OK
   

Phẩm Asimsa:

073-Chuyện 51-60 (1-Chuyện Vua Đại Giới Đức,2-Tiểu Janaka,3-Bình Rượu Đày,4-Trái Cây,5-Năm Vũ Khí,6-Khối Vàng,7-Khỉ Chúa,8-Ba Pháp,9-Tiếng Trống,10-Thổi Tù Và)  (073) OK
Phẩm Nữ Nhân:
074-Chuyện 61-65 (1-Chuyện Bài Kinh Khổ Đau,2-Cô Gái Trên Bảy Tầng Lầu,3-Hiền Sĩ Chà Là,4-Người Vợ Khó Hiểu,5-Nỗi Bất Mãn) (074) OK 075-Chuyện 66-70(6-Hoàng Hậu Từ Tâm,7-Người Đàn Bà Thôn Quê,8-Thành Saketa,9-Con Rắn Phun Nọc Độc,10-Hiền Giả Cái Cuốc) (075)OK
Phẩm Varana:Chuyện 71-80
 076-Chuyện 71-76 (1-Cây Varana,2-Tượng Vương Đức Hạnh,3-Đúng Vậy Chăng,4-Luật Cây Rừng,5-Con Cá,6-Người Không Sợ Hãi) (076)OK
077-Chuyện 77 (7-Giấc Mộng Lớn ) (077)OK 078-Chuyện 78-80 (8-Vị Triệu Phú Illìsa,9-Tiếng Trống Ồn Ào,10-Người Thợ Dệt Bhimasena)  (078) OK
Phẩm Apayimha:
079-Chuyện 81-90 (1-Chuyện Uống Rượu,2-Nam Tử Mittavida,3-Điềm Xui Xẻo,4-Cửa Ngỏ Hạnh Phúc,5-Cây Có Trái Lạ,6-Thử Thách Giới Đức,7-Điềm Lành Dữ,8-Con Bò Sàrambha,9-Kẻ Lừ Đảo,10-Kẻ Vong Ân) (079)OK
Phẩm Litta:
080-Chuyện 91-95 (1-Chuyện Chơi Súc Sắc Ngộ Độc,2-Đại Đảo Vật,3-Ngộ Độc Do Luyến Ái,4-Nỗi Kinh Hoàng,5-Vua Đại Thiện Kiến)(080)OK 081-Chuyện 96-100 (6-Bát Dầu,7-Điềm Lành Của Tên,8-Người Lái Buôn Lừa Đảo,9-Hơn Một Ngàn Kẻ Ngu,10-Sắc Thân Bất Lạc) (081)OK
Phẩm Parossata:
082-Chuyện 101-110 (1-Chuyện Hơn Một Trăm Kẻ Ngu,2-Người Bán Rau,3-Kẻ Ngu,4-Chàng Trai Mittavinda,5-Con Voi Sợ Chết,6-Múc Nước,7-Nghề Ném Đá,8-Kỳ Lạ,9-Bánh Bột Trấu Đỏ,10-Câu Hỏi Bao Quát Tất Cả) (082)OK
Phẩm Hamsa:
083-Chuyện 111-120 (1-Chuyện Câu Hỏi Cuả Con Lừa,2-Câu Hỏi Của Hoàng Hậu Bất Tử,3-Con Chó Rừng,4-Con Cá Nghĩ Vừa,5-Người Giáo Giới,6-Người Múa Giáo,7-Chim Đa Đa,8-Chim Cun Cút,9-Con Gà Gáy Phi Thời,10-Giải Thoát Sự Trói Buộc) (083)OK
 
Tập V  MP3

Chuyện Tiền Thân II (số 121-263)

Chương Một-Phẩm Một Bài Kệ
084-Phẩm Kusanali 121-130 (1-Thần Cây Cỏ Kusa, 2-Ngu ,3-Cái Cán Cày,4-Trái Xoài,5-Người Nô Lệ Takàhaka,6-Tướng Của Kiếm,7-Người Nô Lệ Kalanduka,8-Con Mèo,9-Kẻ Thờ Lửa,10-Nữ Bà La Môn Kosiya (084) OK
085-Phẩm Asampadana 131-140(1-Chuyện Kẻ Vong Ân,2-Ngũ Dục Lạc,3-Lửa Cháy,4-Thiền Quán,5-Nguyệt Quang,6-Con Thiên Nga Vàng,7-Con Mèo,8-Con Cắt Kè,9-Cả Hai Mặt Thất Bại,10-Con Quạ (085)  OK
086-Phẩm Katankata 141-150(1-Chuyện Con Cắt Kè,2-Con Chó Rừng,3-Chiếu Sáng Như Mặt Trời,4-Cái Đuôi Bò,5-Con Vẹt Radha,6-Con Quạ,7-Áo Vải Màu Đỏ,8-Con Cho Rừng,9-Cây Một Lá,10-Thanh Niên Sanjiva (086) OK
Chương Hai-Phẩm Hai Bài Kệ
087-Phẩm Dalha 151-156 (1-Chuyện Lời Giáo Giới Cho Vua,2-Con Chó Rừng ,3-Con Heo Rừng,4-Con Rắn,5-Nhảy Mũi,6-Hoàng Tử Có Tâm Thu Phục, (087) OK 088-Phẩm Dalha 157-160 (7-Công Đức,8-Con Ngựa Suharu,9-Con Công,10-Con Ngỗng Xanh Sẫm) (088)OK
089-Phẩm Santahava 161-170(1-Chuyện Ẩn Sĩ Indasamànagotta,2-Mối Thâm Giao,3-Vua Susima,4-Chim Diều Hâu(Tiền ThânGijjha),5-Con Chuột Rừng,6-Ba La Môn Upasalha,7-Trưởng Lão Samiddhi,8-Chim Diều Hâu(tt Sakunagghi,9-Đạo Sư Araka,10-Con Kỳ Nhông (089)OK
090-Phẩm Thiện Pháp 171-180(1-Chuyện Thiện Pháp,2-Núi Daddara,3-Con Vượn,4-Con Vượn Lừa Dối,5-Đảnh Lễ Mặt Trời,6-Một Nắm Đậu,7-Cây Tinduka,8-Con Rùa,9-BaLaMon Satadhamma,10-Khó Cho (090)OK
091-Phẩm Asadisa 181-190(1-Chuyện Hoàng Tử Vô Địch,2-Con Voi Thiện Chiến,3-Đồ Tàn Thực,4-Người Luyện Ngựa Giridanta,5-Tâm Bất Tịnh,6-Vua Mang Sữa Đông,7-Bốn Vẻ Đẹp,8-Sư Tử Lai Chó Rừng,9-Tấm Da Sư Tử,10-Giữ Giới (091) OK
092-Phẩm Ruhaka 191-200(1-Chuyện Tế Sư Ruhaka,2-Thiên Nữ Siri&Kalakanni,3-Hoàng Tử Liên Hoa,4-Kẻ Trộm Ngọc,5-Hòn Núi Đẹp,6-Con Ngựa Bay,7-Bạn-Thù,8-Con Vẹt Radha,9-Người Gia Chủ,10-Giới Hạnh Tốt Lành (092) OK
093-Phẩm Natamdaiha 201-210(1-Chuyện Nhà Tù Trói Buộc,2-Tánh Nghịch Ngợm,3-Tu Tập Từ Tâm,4-Con Qụa Viraka,5-Cá Sông Hằng,6-Con Nai Núi,7- Vua Assaka,8-Con Cá Sấu,9-Con Chim Mồi,10-Con Chim Gõ mõ (093)OK
094-Phẩm Biranatthambahaka(Đám Cỏ Thơm)211-220(1-Chuyện Chàng Trai Somadatta,2-Thức Ăn Thừa,3-Vua Bharu,4-Con Sông Đầy,5-Con Rùa,6-Con Cá,7-Người Bán Rau,8-Người Lái Buôn Lừa Đảo,9-Đáng Chỉ Trích,10-Tế Sư Dhammadhaja (094)OK
095-Phẩm Kasava 221-230(1-Chuyện Tấm Y Vàng,2-Con Khỉ,3-Thức Ăn Đi Đường,4-Con Cá Sấu,5-Đề Cao Tính Kham Nhẫn,6-Con Cú,7-Con Bọ Ăn Phân,8-Bà LaMon,9-Du Sĩ Palayi,10-Du Sĩ Palayi Thứ Hai (095)OK
096-Phẩm Upahana 231-240(1-Chuyện Chiếc Giày,2-Không Được Hướng Dẫn,3-Mũi Tên,4-Nàng Asitabhu,5-Vị Ẩn Sĩ Vaccha-Nakha,6-Con Cò.7-Thành Saketa ,8-Một Chữ,9-Con Nhái Xanh,10-Vua Mahapingala (096)OK
097-Phẩm Sigala 241-250(1-Chuyện Vua Cho Rừng Sabbadatha,2-Con Chó,3-Nhạc Sĩ,4-Ly Dục,5-Kinh Pháp Môn Căn Bản,6-Lời Phỉ Báng,7-Hoàng Tử Padanjali,8-Thí Dụ Kimsuka,9-Con Khỉ Salaka,10-Con Khi (097) OK
Chương Ba-Phẩm Ba Bài Kệ
098-Phẩm Sankappa 251-255 (1-Chuyện Dục Tầm,2-Một Nắm Mè,3-Vua Rắn Manikantha,4-Con Ngựa Quí Ăn cám Gạo Đỏ,5-Con Vẹt) (098)  OK 099-Phẩm Sankappa 256-260 (6-Cái Giếng Cũ,7-Người Hầu Cận,8-Đại Vương Mandahata,9-Ẩn Sĩ Tirita-Vaccha,10-Sứ Giả Của Cái Bụng )(099) OK
100-Phẩm Kosya 261-263(1-Chuyện Hoa Sen,2-Bàn Tay Mềm Mại,3-Tiểu Dục Tham.   (100) OK

Tiếp Theo

Tiểu Bộ Kinh II

Trung Bộ Kinh

Trường Bộ Kinh

Tăng Chi Bộ Kinh

Tương Ưng Bộ Kinh