WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
Tiểu Bộ Kinh I Trở về Trang Pháp Âm Trường Bộ Kinh
Tiểu Bộ Kinh II       Tăng Chi Bộ Kinh
Trung Bộ Kinh Tương Ưng Bộ Kinh
   
 
 
   
 
 

Đại Tạng Kinh Nam Tạng

 

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)

Rất mong quý ĐH nên download bài muốn nghe

về máy computer của mình để nghe ,

sau khi download xong mong quí vị đóng trang  này lại,

để dành chổ cho những người khác vào,

vì web hosting giới hạn chỉ có 200 người vào một lúc,

nếu quá số lượng qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch.

Để duy trì trang Pháp Âm hoạt động tốt để phục vụ Quí ĐH

rất mong quí ĐH cộng tác.

Thưc Hiện Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ  & Thành Mẫn

 

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 

Maga folder File: Tiểu Bộ Kinh 6, Tiểu Bộ Kinh 7, Tiểu Bộ Kinh 8,

Tiểu Bộ Kinh 9, Tiểu Bộ Kinh 10

 

Lời Giới Thiệu Lời Giới Thiệu của HT Minh Châu
Lời Ngỏ Đầu Đề Đại Tạng Kinh

Tiểu Bộ Kinh Gồm 10 Tập

Sách Tiểu Bộ Kinh (PDF) (Tiểu Bộ I) (Tiểu Bộ II) (Tiểu Bộ III) (Tiểu Bộ IV) (Tiểu Bộ V) (Tiểu Bộ VI) (Tiểu Bộ VII) (Tiểu Bộ VIII) (Tiểu Bộ IX) (Tiểu Bộ X)

 

Tập VI  MP3

Chuyện Tiền Thân III (số 264-395)

Chương Ba-Phẩm Ba Bài Kệ( Tiếp Theo) 264-300
101-Chuyện (264-273) (101) OK 102-(274-280) (102)OK
103-(281-285) (103)OK 104-(286-300) (104)OK
Chương Bốn-Phẩm Bốn Bài Kệ: 301-350
105-Chuyện (301-309) (105)OK 106-Chuyện (310-317) (106)OK
107-Chuyện (318-325) (107)OK 108-Chuyện (326-337) (108OK
109-Chuyện (338-350) (109)OK  
Chương Năm-Phẩm Năm Bài Kệ: 351-371
110-Chuyện (351-358) (110) 111-Chuyện (359-371 (111)
Chương Sáu-Phẩm Sáu Bài Kệ: 372-395
112-Chuyện (372-378) (112) 113-Chuyện (379-386) (113)
114-Chuyện (387-395) (114)
 
Tập VII  MP3

Chuyện Tiền Thân IV (số 396-472)

Chương Bảy-Phẩm Bảy Bài Kệ
115-Chuyện (396-401) (115)OK 116-Chuyện (402-406) (116)OK
117-Chuyện (407-411) (117)OK 118-Chuyện (412-416) (118)OK
Chương Tám-Phẩm Tám Bài Kệ
119-Chuyện (417-421) (119)OK 120-Chuyện (422-426) (120)OK
Chương Chín-Phẩm Chín Bài Kệ
121-Chuyện (427-432) (121)OK 122-Chuyện (433-438) (122)OK
Chương Mười-Phẩm Mười Bài Kệ
123-Chuyện (439-443) (123) OK 124-Chuyện (444-446)  (124)OK
125-Chuyện (447-450) (125)OK 126-Chuyện (451-454) (126)OK
Chương Mười Một-Phẩm Mười Một Bài Kệ
127-Chuyện (455-459) (127)OK 128-Chuyện (460-463) (128)OK
Chương Mười Hai-Phẩm Mười Hai Bài Kệ
129-Chuyện (464-467) (129) 130-Chuyện (468-473) (130)
 
Tập VIII  MP3

Chuyện Tiền Thân V (số 474-520)

Chương Muời Ba -Phẩm Mười Ba Bài Kệ
131-Chuyện (474-476) (131)NewOK 132-Chuyện (477-479) (132)NewOK
133-Chuyện (480-481) (133)NewOK 134-Chuyện (482-483) (134)NewOK
Chương Muời Bốn-Tạp Phẩm
135-Chuyện (484-486) (135)NewOK 136-Chuyện (487-488) (136)NewOK
137-Chuyện (489) (137)NewOK 138-Chuyện (490-491) (138)NewOK
139-Chuyện (492-493) (139)NewOK 140-Chuyện (494-496) (140)NewOK
   
Chương Muời Lăm-Phẩm Hai Mươi Bài Kệ
141-Chuyện (497) (141)NewOK 142-Chuyện (498-500) (142)NewOK
143-Chuyện (501-503) (143)NewOK 144-Chuyện (504-505) (144)NewOK
145-Chuyện (506-508 (145)NewOK 146-Chuyện (509-510) (146)NewOK
Chương Muời Sáu-Phẩm Ba Mươi Bài Kệ
147-Chuyện (511-513) (147)NewOK 148-Chuyện (514-515) (148)NewOK
149-Chuyện (516-518) (149)NewOK 150-Chuyện (519-520) (150)NewOK
 
Tập IX  MP3

Chuyện Tiền Thân VI (số 521-539)

Chương Muời Bảy-Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ
151-Chuyện Ba Con Chim (521) (151)NewOK 152-Chuyện Đại Nhân Thiện Xạ (522)(152)NewOK
153-Chuyện (523-524)(153)NewOK 154-Chuyện (525)(154)NewOK
   
Chương Muời Tám-Phẩm Năm Mươi Bài Kệ
155-Chuyện (526) (155)NewOK 156-Chuyện (527) (156)NewOK
157-Chuyện (528) (157)NewOK  
Chương Muời Chín-Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ
158-Chuyện (529) (158)NewOK 159-Chuyện (530) (159)NewOK
Chương Hai Mươi-Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ
160-Chuyện Đại Đế Kusa(531)-a(160) NewOK 161-Chuyện Đại Đế Kusa(531)-b (161)NewOK
162-Chuyện (532) (162)NewOK
Chương Hai Mươi Mốt-Phẩm Tám Mươi Bài Kệ
163-Chuyện Tiểu Thiên Nga (533)(163)NewOK 164-Chuyện Đại Thiên Nga(534)(164)NewOK
165-Chuyện Thực Phẩm Thiên Giới (535)(165)NewOK
166-Chuyện (536)-a(166)NewOK 167-Chuyện (536)-b(167)NewOK
168-Chuyện (537)-a(168)NewOK 169-Chuyện (537)-b(169)NewOK
170-Chuyện (537)-c(170)NewOK
Chương Hai Mươi Hai-Đại Phẩm
171-Chuyện (538) (171)NewOK
172-Chuyện (539) (172)NewOK
 
Tập X  MP3

Chuyện Tiền Thân VII (số 540-547)

Chương Hai Mươi Hai-Đại Phẩm (Tiếp Theo)
173-(540-Chuyện Hiếu Tử Sàma) (173)OK 174-(541-Chuyện Đại Vương Nimi) (174)OK
175-(542-Chuyện Tế Sư Khandahàla) (175)OK 176-(543a-Chuyện Bậc Đại Trí Bhùridatta) (176)OK
177-(543b-Chuyện Bậc Đại Trí Bhùridatta) (177)OK 178-(544-Chuyện Bậc Đại Trí Mahanàrada-Kassapa) (178) OK
 179-(545a-Chuyện Bậc Đại Trí Vô Song) (179)OK 180-(545b-Chuyện Bậc Đại Trí Vô Song) (180)OK
Chuyện 546 Đường Hầm Vĩ Đại gồm có 31 chuyện 181-(546a-Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại-) (181)OK
182-(546b-Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại) (182)OK 183-(546c-Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại) (183)OK
184-(546d-Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại) (184)OK 185-(546e-Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại) (185)OK
186-(546f-Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại) (186)OK 187-(546g-Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại-31 Vấn Đề Thủy Quái) (187)OK
188-(547-Chuyện Đại Vương Vessantara) (188)OK 189-(547-Chuyện Đại Vương Vessantara) (189)OK
190-(547-Chuyện Đại Vương Vessantara) (190)OK 191-(547-Chuyện Đại Vương Vessantara) (191)OK
192-(547-Chuyện Đại Vương Vessantara) (192)OK  

Tiếp Theo

Tiểu Bộ Kinh I

Trung Bộ Kinh

Trường Bộ Kinh

Tăng Chi Bộ Kinh

Tương Ưng Bộ Kinh