Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa *Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,  Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
Tiểu Bộ Kinh I Trở về Trang Pháp Âm Trường Bộ Kinh
Tiểu Bộ Kinh II       Tăng Chi Bộ Kinh
Trung Bộ Kinh Tương Ưng Bộ Kinh
   
 
 
   
 
 

Đại Tạng Kinh Nam Tạng

Trung Bộ Kinh

Gồm 3 Tập

 

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)

Rất mong quý ĐH nên download bài muốn nghe

về máy computer của mình để nghe ,

sau khi download xong mong quí vị đóng trang  này lại,

để dành chổ cho những người khác vào,

vì web hosting giới hạn chỉ có 200 người vào một lúc,

nếu quá số lượng qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch.

Để duy trì trang Pháp Âm hoạt động tốt để phục vụ Quí ĐH

rất mong quí ĐH cộng tác.

Thưc Hiện Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ  & Thành Mẫn 

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Maga folder File: Trung Bộ Kinh 1, Trung Bộ Kinh 2,

Trung Bộ Kinh 3, Trung Bộ Kinh 4

 

Sách Trung Bộ Kinh (PDF)

 

Tập I    ( Kinh Số 1-50 ) MP3

1-Kinh Pháp Môn Căn Bản (001) OK 26-Kinh Thánh Cầu (026)OK
2-Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (002)OK 27-Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (027)OK
3- Kinh Thừa Tự Pháp (003) OK 28-Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (028)OK
4-Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm (004)OK 29-Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây (029)OK
5- Kinh Không Uế Nhiễm (005) OK 30-Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây (030)OK
6-Kinh Ước Nguyện (006)OK 31-Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò (031)OK
7- Kinh Ví Dụ Tấm Vải (007)OK 32-Đại Kinh Khu Rừng Sừng Bò (032)OK
8-Kinh Đoạn Giảm (008)OK 33-Đại Kinh Người Chăn Bò (033)OK
9-Kinh Chánh Tri Kiến (009)OK 34-Tiểu Kinh Người Chăn Bò (034)OK
10-Kinh Niệm Xứ (010)OK 35-Tiểu Kinh Saccaka (035)OK
11-Tiểu Kinh Sư Tử Hống (011) OK 36-Đại Kinh Saccaka (036)OK
12-Đại Kinh Sư Tử Hống (012)OK 37- Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái (037)OK
13- Đại Kinh Khổ Uẩn (013)OK 38-Đại Kinh Đoạn Tận Ái (038)OK
14-Tiểu Kinh Khổ Uẩn (014)OK 39-Đại Kinh Xóm Ngựa (039)OK
15-Kinh Tư Lượng (015)OK 40-Tiểu Kinh Xóm Ngựa (040)OK
16-Kinh Tâm Hoang Vu (016)OK 41-Kinh Saleyyaka (041)OK
17-Kinh Khu Rừng (017)OK 42-Kinh Veranjaka (042)OK
18-Kinh Mật Hoàn (018)OK 43-Đại Kinh Phương Quảng (043)OK
19-Kinh Song Tầm (019)OK 44-Tiểu Kinh Phương Quảng (044)OK
20-Kinh An Trú Tâm (020)OK 45-Tiểu Kinh Pháp Hành (045)OK
21-Kinh Ví Dụ Cái Cưa (021)OK 46-Đại Kinh Pháp Hành (046) OK
22-Kinh Ví Dụ Con Rắn (022)OK 47-Kinh Tư Sát (047)OK
23-Kinh Gò Mối (023)OK 48-Kinh Kosampiya (048) OK
24-Kinh Trạm Xe (024)OK 49-Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (049)OK
25-Kinh Bẩy Mồi (025)OK 50-Kinh Hàng Ma (050) OK

 

Tập II   (Kinh số 51-100) MP3

51-Kinh Kandaraka (051)OK 76-Kinh Sandaka (076)OK
52-Kinh Bát Thành (052)OK 77-Đại Kinh Sakuludayi (077)OK New
53-Kinh Hữu Học (053)OK 78-Kinh  Samanamandika (078) OK New
54- Kinh Potaliya (054)OK 79-Tiểu Kinh Thiện Sanh (079)OK
55-Kinh Jivaka (055)OK 80-Kinh Vekhanassa (080)OK
56-Kinh Ưu Ba Ly (056)OK 81-Kinh Ghatikara (081)OK
57-Kinh Hạnh Con Chó (057)OK 82-Kinh Ratthapala (082)OK
58-Kinh Vương Tử Vô Úy (Abhaya) (058)OK 83-Kinh Madhura (083)OK
59-Kinh Nhiều Cảm Thọ (059)OK 84-Kinh Madhura (084)OK
60-Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng (060)OK 85-Kinh Vương Tử Bồ Đề (085)OK
61-Kinh Giáo Giới La Hầu La ở Am Bà La (061)OK 86-Angulimala (086)OK
62-Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La (062)OK 87-Kinh Ái Sanh (087)OK
63-Tiểu Kinh Malunkya (063)OK 88-Kinh Bahitika (088)OK (New)
64- Đại Kinh Malunkyaputta (064)OK 89-Kinh Pháp Trang Nghiêm (089)OK
65-Đại Kinh Bhaddali (065)OK 90-Kinh Kannakatthala (090)OK
66-Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy (066)OK 91-Kinh Brahmayu (091)OK
67-Kinh Catuma (067)OK 92-Kinh Sela (092)OK
68-Kinh Nalakapana  (068)OK 93-Kinh Assalayana (093)OK
69-Kinh Gulissani (069)OK 94-Kinh Ghotamukha (094)OK
70-Kinh Kitagiri (070)OK 95-Kinh Canki (095)OK
71- Kinh Vacchagota (về Tam Minh) (071)OK 96-Kinh Esukari (096)OK
72-Kinh Aggivacchagotta (Về Lửa) (072)OK 97-Kinh Dhananjani (097)OK
73-Kinh Aggivacchagotta (073)OK 98-Kinh Vasettha (098)OK
74- Kinh Trường Trảo (074)OK 99-Kinh Subha (099)OK
75-Kinh Magandiya (075)OK New 100-Kinh Sangarava (100)OK

 

Tập III ( Kinh Số 101-152) MP3

101-Kinh Devadaha (101)OK 127-Kinh A-na-luật (127)OK
102- Kinh Năm Và Ba (102)OK 128-Kinh Tùy Phiền Não (128)OK
103- Kinh Nghĩ Như Thế Nào (103)OK 129- Kinh Hiền Ngu (129)OK
104-Kinh Làng Sama (104)OK 130-Kinh Thiên Sứ (130)OK
105-Kinh Thiện Tinh (105)OK 131-Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (131)OK
106-Kinh Bất Động Lợi Ích (106)OK 132-KinhA-nan Nhất Dạ Hiền Giả (132)
107-Kinh Ganaka Moggalana (107)OK 133-Đại Ca-chiên-diên Nhất Dạ Hiền Giả (133)OK
108-Kinh Gopaka Moggalana (108)OK 134-Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả (134)OK
109-Đại Kinh Mãn Nguyệt (109)OK 135-Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt (135)OK
110-Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (110)OK 136-Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt (136)OK
111-Kinh Bất Đoạn (111)OK 137-Kinh Phân Biệt Sáu Xứ (137)OK
112- Kinh Sáu Thanh Tịnh (112)OK 138-Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết (138)OK
113-Kinh Chân Nhân (113)OK 139-Kinh Vô Tránh Phân Biệt (139)OK
114-Kinh Nên Hành Trì ,Không Nên Hành  Trì (114)OK 140-Kinh Giới Phân Biệt (140)OK
115-Kinh Đa Giới (115)OK 141Kinh Phân Biệt Về Sự Thật (141)OK
116-Kinh Thôn Tiên (116)OK 142-Kinh Phân Biệt Cúng Dường (142)OK
117-Đại Kinh Bốn Mươi (117)OK 143-Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc (143)OK
118-Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (118)OK 144-Kinh Giáo Giới Channa (144)OK
119-Kinh Thân Hành Niệm (119)OK 145-Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (145)OK
120-Kinh Hành Sanh (120)OK 146-Kinh Giáo Giới Nandaka (146)OK
121-Kinh Tiểu Không (121)OK 147-Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La (147)OK
122-Kinh Đại Không (122)OK 148-Kinh Sáu Sáu (148)OK
123-Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (123) 149-Đại Kinh Sáu sáu (149)OK
124-Kinh Bạc-câu-la (124)OK 150-Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda (150)OK
125-Kinh Điều Ngự Địa (125)OK 151-Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (151)OK
126-Kinh Phù Di (126)OK 152-Kinh Căn Tu Tập (152)OK