WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
Tiểu Bộ Kinh I Trở về Trang Pháp Âm Trường Bộ Kinh
Tiểu Bộ Kinh II       Tăng Chi Bộ Kinh
Trung Bộ Kinh Tương Ưng Bộ Kinh
   
 
 
   
 
 

Đại Tạng Kinh Nam Tạng

Tương Ưng Bộ Kinh 

 Gồm 5 Tập

 

Audio: MP3 (Book on CD) (Sách Được Đọc vào CD)

Rất mong quý ĐH nên download bài muốn nghe

về máy computer của mình để nghe ,

sau khi download xong mong quí vị đóng trang  này lại,

để dành chổ cho những người khác vào,

vì web hosting giới hạn chỉ có 200 người vào một lúc,

nếu quá số lượng qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch.

Để duy trì trang Pháp Âm hoạt động tốt để phục vụ Quí ĐH

rất mong quí ĐH cộng tác.

Thưc Hiện Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ  & Thành Mẫn

 

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Maga folder File: Tương Ưng Bộ 1, Tương Ưng Bộ 2, Tương Ưng Bộ 3,

Tương Ưng Bộ 4, Tương Ưng Bộ 5

 

 

Sách Tương Ưng Bộ Kinh (PDF)

Tập I (Thiên Có Kệ)   MP3

Gồm Mười Một Chương (Số Thứ Tự Từ 1-28)

Chương Một : Tương Ưng Chư Thiên
001-Phẩm Cây Lau (001)OK 002-Phẩm Vườn Hoan Hỷ (002)OK
003- Phẩm Kiếm (003)OK 004-Phẩm Quần Tiên (004)OK
005-Phẩm Thiêu Cháy (005)OK 006-Phẩm Già (006)OK
007-Phẩm Thắng (007)OK 008-Phẩm Đoạn (008)OK
Chương Hai : Tương Ưng Thiên Tử
009-Phẩm 1 Thiên Tử (009)OK 10-Phẩm 2 Cấp Cô Độc (010)OK
011-Phẩm 3 Các Ngoại Đạo (011)OK  
Chương Ba : Tương Ưng Kosala
012-Phẩm Thứ I (012)OK 013-Phẩm Thứ II (013)OK
104-Phẩm Thứ III (014)OK  
Chương Bốn : Tương Ưng Ác Ma 
015-Phẩm Thứ I (015)OK 016-Phẩm Thứ II (016)OK
017-Phẩm Thứ III (017)OK  
Chương Năm : Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

018- Tỷ Kheo Ni (018)OK

 
Chương Sáu : Tương Ưng Phạm ThiênII Devadatta
019-Phẩm Thứ I (019)OK 020-Phẩm Thứ II (020)OK
Chương Bảy : Tương Ưng Bà La Môn
021- Phẩm A La Hán (thứ1) (021)OK 022-Phẩm Cư Sĩ (022)OK
Chương Tám : Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
023-Trưởng Lão Vangisa (023)OK  
Chương Chín : Tương Ưng Rừng
024-Rừng (024)OK  
Chương Mười : Tương Ưng Dạ Xoa
025- Dạ Xoa (025)OK  
Chương Mười Một : Tương Ưng Sakka
026-Phẩm Thứ I (026)OK 027-Phẩm Thứ II (027)OK
028-Phẩm Thứ III (028)OK  
 

Tập II  (Thiên Nhân Duyên)   MP3

Gồm Mười Chương (Số Thứ Tự Từ 29-57)

Chương Một : Tương Ưng Nhân Duyên
029-Phẩm Phật Đà (029)OK 030-Phẩm Đồ Ăn (030)OK
031-Phẩm Muời Lực (031)OK 032-Phẩm Kalàra (Vị Sát Đế Lỵ) (032)OK
033-Phẩm Gia Chủ (Thứ Năm) (033)OK 034-Phẩm Cây (034)OK
035-Phẩm Đại Phẩm (Thứ Bảy) (035)OK 036-Phẩm Đại (tt) (036)OK
037-Phẩm Sa-môn Bà-la-môn (037)OK 038-Phẩm Trung Lược (038)OK
Chương Hai : Tương Ưng Minh Kiến

039-Tương Ưng Minh Kiến (039)OK

Chương Ba : Tương Ưng Giới
040-Phẩm Sai Biệt (Nội Giới,Ngoại Giới) (040)OK 041-Phẩm Thứ Hai (041)OK
042-Phẩm Nghiệp Đạo (Thứ3) (042)OK 043-Phẩm Thứ Tư (043)OK
Chương Bốn : Tương Ưng Vô thỉ
044-Phẩm Thứ I (044)OK 045-Phẩm Thứ II (045)OK
Chương Năm : Tương Ưng Kassapa  
046-Kasapa (046)OK 047-Kasapa(tt) (047)OK
Chương Sáu : Tương Ưng Lợi Ích Đắc Cung Kính 
048-Phẩm Thứ I (048)OK 049-Phẩm Thứ II (049)OK
050-Phẩm Thứ III (050)OK 051-Phẩm Thứ IV (051)OK
Chương Bảy : Tương Ưng Rahula 
052-Phẩm Thứ I (052)OK 053-Phẩm Thứ II (053)OK
Chương Tám : Tương Ưng Lakkhana  
054-Phẩm Thứ I (054)OK 055-Phẩm Thứ II (055)OK
Chương Chín : Tương Ưng Thí Dụ 

056-Thí Dụ (056)OK

Chương Mười : Tương Ưng Tỷ Kheo 

057-Tỷ Kheo (057)OK

 

TậpIII (Thiên Uẩn )  MP3

Gồm Mười Ba Chương (Số Thứ Tự Từ 58-70)

Chương Một : Tương Ưng Uẩn

A-Năm Mươi Kinh Ở Đầu:

058-(1-Phẩm Nakulapita) (058)OK 059-(2-Phẩm Vô Thường) (059)OK
060-(3-Phẩm Gánh Nặng4-Phẩm Không Phải Của Các Ông5-Tự Mình Làm Hòn Đảo) (060)OK

B-Năm Mươi Kinh Ở Giửa:

061-(1-Phẩm Tham Luyến) (061)OK 062-(2-Phẩm A La Hán) (062)OK
063-(3-Phẩm Những Gì Đươc Ăn) (063) OK  064-(4-Phẩm Trưởng Lão ) (064)OK
065-(5-Phẩm Hoa) (065)OK

C-Năm Mươi Kinh Sau :

066-(1-Phẩm Biên2-Thuyết Pháp) (066)OK 067-(3-Vô Minh4-Phẩm Than Đỏ5-Phẩm Kiến) (067)OK
Chương Hai :Tương Ưng Raddha

068-(1-Phẩm ThứI, 2-Thứ II,3-Sơ Vấn,4-Thân Cận) (068)OK

Chương Ba : Tương Ưng Kiến
069-(1-5-Phẩm Dự Lưu,Phẩm Trùng Thuyết ...) (069)OK
070-Chương Bốn-Chương Mười Ba: (Tương Ưng Nhập,Tương Ưng Sanh,Tương Ưng Phiền Não,Tương Ưng Sariputta, Tương Ưng Loài Rồng,Tương Ưng Kim Xí Điểu,Tương Ưng Càn Thát Bà,Tương Ưng Thần Mây, Tương Ưng Vacchagota, Tương Ưng Thiền)  (070)OK
 

Tập IV (Thiên Sáu Xứ)

Gồm Mười Chương (Số Thứ Tự Từ 71-93)

Chương Một : Tương Ưng Sáu Xứ
071-(I-Năm Mươi Kinh ThứI: 1-Phẩm Vô Thường 2-Phẩm Song Đôi)(071)NewOK 072-(I-Năm Mươi Kinh ThứI:3-Phẩm Tất Cả4-Phẩm Sanh Pháp5-Phẩm Vô Thường)(072)NewOK
073-(II-Năm Mươi Kinh ThứII:1-Phẩm Vô Minh2-Phẩm Migajàla)(073)NewOK 074-(II-Năm Mươi Kinh ThứII:4-Phẩm Channa)(074NewOK
075-(II-Năm Mươi Kinh ThứII:Phẩm Từ Bỏ)(075)OK
076-(III-Năm Mươi Kinh ThứIII:1Phẩm An Ổn,Khỏi Các Khổ Ách2-Phẩm Thế Giới Dục Công Đức3)(076)NewOK 077-(III-Năm Mươi Kinh ThứIII:3-Phẩm Gia Chủ)(077)NewOK
078-(III-Năm Mươi Kinh ThứIII:(4-Phẩm Devadaha5-Phẩm Mới Và Cũ) (078)NewOK
079-(IV-Năm Mươi Kinh ThứIV:1-Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận2-Phẩm Sáu Mươi Lược Thuyết3-Phẩm Biển)(079)NewOK 080-(IV-Năm Mươi Kinh ThứIV:4-Phẩm Rắn Độc)(080)NewOK
Chương Hai :Tương Ưng Thọ 

081-(1-Phẩm Có Kệ)(081)NewOK

082-(2-Phẩm Sống Một Mình3)(082)NewOK
083-(3-Phẩm Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn)(083)NewOK
Chương Ba : Tương Ưng Nữ Nhân

084-(1-Phẩm Trung Lược2-Phẩm Trung Lược (Phần Trắng)3-Phẩm Các Sức Mạnh)(084)NewOK

Chương Bốn : Tương Ưng Jambukhàdaka
085-(1-Nibbàna...16-Khó Làm) (085)NewOK
Chương Năm : Tương Ưng Sàmandaka
086-Niết Bàn (086)NewOK
Chương Sáu : Tương Ưng Moggalàna
087-(1-Với Tầm...11-Candana)(087)NewOK
Chương Bảy :  Tương Ưng Tâm
088-(1-Kiết Sử...10-Thăm Người Bệnh) (088)
Chương Tám :  Tương Ưng Thôn Trưởng
089-(1-Canda-10 Maniculam )  (089)New OK 090-(11Bhadra-13Patali )  (090) NewOK
Chương Chín :  Tương Ưng Vô Vi
091-(1-PhẩmI  2-Phẩm II     33-Đến Bờ Bên Kia) (091)NewOK
83-Chương Mười :  Tương Ưng Không Thuyết
092-(1-Trưởng Lão Ni  Khemà...-6 Sariputta) (092)NewOK 093-(7-Moggalana... 11-Sabhiya) (093)NewOK
 

Tập V (Thiên Đại Phẩm)

Gồm Mười Hai Chương (Số Thứ Tự Từ 94-116)

Chương Một : Tương Ưng Đạo

094(1-Phẩm Vô Minh2-Phẩm Trú3-PhẩmTà Hạnh) (094)OK
095(4-Phẩm Về Hạnh(Patipattivagga)4-ThienVeNietBan5-Phẩm Không Phóng Dật  6-Làm Việc Cần Sức Mạnh)  (095)OK

096-(7-Phẩm Tầm Cầu8-Phẩm Bộc Lưu) (096)

Chương Hai :Tương Ưng Giác Chi
097-(1-Phẩm Núi2-Phẩm Về Bệnh3-Phẩm Udàyi ) (097)
098-(4-Phẩm Triền Cái 5-Phẩm Chuyển Luân ) (098)OK
099-(6-Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi) (099)OK

100-(7- Phẩm Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra 8- Phẩm Đoạn Diệt 9-Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết10-Phẩm Không Phóng Dật11-Cần Dùng Sức Mạnh12-Tầm Cầu13-Bộc Lưu 14-Phẩm Sông Hằng Quảng Thuyết14-16Phẩm Không Phóng Dật Nhiếp Phục Tham17-Tầm Cầu(Nhiếp Phục Tham)18-Phẩm Bộc Lưu) (100)

Chương Ba : Tương Ưng Niệm Xứ
101-(1-Phẩm Ambapali 2- Nalanda ) (101) OK
102-(3-Phẩm Giới Trú4-Phẩm Chưa Từng Được Nghe5-Phẩm Bất Tử6-Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết7-Không Phóng Dật8-Làm Việc Cần Sức Mạnh9-Tầm Cầu10-Bộc Lưu)  (102)OK
Chương Bốn : Tương Ưng Căn

103-(1-Phẩm Thanh Tịnh2-Phẩm Có Phần Yếu Hơn3-Phẩm Sáu Căn4-Phẩm Lạc Căn) (103)OK

104-(5-Phẩm Về Già6-Phẩm Thứ Sáu 7-Phẩm Giác Phần8-Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết9-Không Phóng Dật10-Làm Việc Cần Sức Mạnh11-Tầm Cầu12-Bộc Lưu) (104)OK

Chương Năm : Tương Ưng Chánh Cần

105-(1-Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết2-Không Phóng Dật3-Làm Việc Cần Sức Mạnh4-Tầm Cầu5-Bộc Lưu)(105)OK

Chương Sáu : Tương Ưng Lực

106-(1-Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết2-Không Phóng Dật3-Sức Mạnh(Viễn Ly)4-Tầm Cầu5-Bộc Lưu) (106)OK

Chương Bảy :  Tương Ưng Như Ý Túc
107-(1-Phẩm Càpàla2-Lầu Rung Chuyển3-Phẩm Thứ Ba....) (107)OK
Chương Tám :  Tương Ưng Anuruddha
108-(1-Phẩm Độc Cư2-Phẩm Thứ Hai) (108)OK
Chương Chín :  Tương Ưng Thiền
109-(1-Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết2-Không Phóng Dật3-Làm Việc Cần Sức Mạnh4-Tầm Cầu5-Bộc Lưu) (109)OK
Chương Mười :  Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra
110-(1-Phẩm Một Pháp2Phẩm Thứ Hai2-Phẩm Một Ngàn ,hay Vườn Vua) (110)OK
Chương Mười Một :  Tương Ưng Dự Lưu
111-(1-Phẩm Veludvara2-Phẩm Một Ngàn ,hay Vườn Vua) (111)OK
112-(3-Phẩm Saranani4-Phẩm Phước Đức Sung mãn) (112)OK

113-(5-Phẩm Phước Đức Sung Mãn với Kệ6-Phẩm Với Trí Tuệ7-Phẩm Đại Trí Tuệ) (113)OK

Chương Mười Hai :  Tương Ưng Sự Thật
114-(1-Phẩm Định2-Chuyển Pháp Luân) (114)OK
115-(3-Phẩm Kotigàma4-Rừng Simsapà5-Vực Thẳm) (115) OK
116-(6-Chứng Đạt7-Bánh Xe Lược Thuyết8-Ít Người Từ Bỏ9-Phẩm Lúa Gạo Sống Rộng Thuyết10-Chúng Sanh Nhiều Hơn11-Năm Sanh Thú) (116)OK