WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
      Trở về Trang Pháp Âm      
         
         
 
 
   
 
 

HT Chơn Thiện

Audio: MP3
Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )
     
Giảng Giải Đại Tang Kinh Nam Tạng (Bali)  
Kinh Tăng Chi Bộ  (Maga folder File)
TangChiBoKinhChuong6Phap121-05 (MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(01-05)(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(06-15)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(06-15)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(16-21)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(16-21)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(21-31)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(21-31)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(32-46)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(32-46)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(32-46)-3(MP3)  
TangChiBoKinhChuong7Phap(46-48)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(46-48)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(48-51)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(48-51)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(51-53)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(51-53)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(53-56)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(53-56)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(57-60)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(57-60)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(57-60)-3(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(60-67)(MP3)
TangChiBoKinhChuong7Phap(67-68)-1(MP3) TangChiBoKinhChuong7Phap(67-68)-2(MP3)
TangChiBoKinhChuong8Phap(01-08)(MP3) TangChiBoKinhChuong8Phap(09-11)(MP3)
TangChiBoKinhChuong8Phap12.mp3(MP3)  
   
Kinh Trung Bộ  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
   
Kinh Trường Bộ  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12
   
Bắc Tạng  
Kinh Phap Hoa (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02)  (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Kinh Kim Cang (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05)
Kinh Vô Lượng Nghĩa  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Tứ Diệu Đế  (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)(13) (14)
Đạo Đức Phật Giáo (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

Chữ Hiếu Trong Đạo Phật

(01) (02)
Giáo Lý Duyên Khởi (01) (02)
8 Điểm Gặp Gở Giữa Nam Và Bắc Tạng (01)
Tuyển Tập :  (Maga folder File) (8 Điểm Gặp Gở Giữa Nam Và Bắc Tạng, Giáo Lý Duyên Khởi, Chữ Hiếu Trong Đạo Phật)