Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật * Nam Mô A Di Đà Phật * Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát * Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát * Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát *Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy Thích Giác Đăng

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

  Giới Thiệu Pháp Môn Tịnh Độ (01) Nhân Duyên Phật Thuyết Môn Tịnh Độ (01)
Niệm Phật Vì Thoát Sanh Tử (01) Niệm Phật Phát Bồ Đề Tâm (01)
Niệm Phật Phai Tin Sâu... Phương Thức Niệm Phật (01)
Niệm phật Phaỉ Nguyện Thiết Tha (01) Niệm Phật Phải Hành Chuyên Cần (01)
Niệm Phật  Trừ Tham Sân Si (01) Niệm Phật Trừ Phiền Não (01)
Niệm Phật Tự Lực Tha Lực (01) Niệm Phật Dự Bị Lúc Lâm Chung (01)
Giảng Về Tịnh Độ (Maga folder File1) (Maga folder File2)
   
Kinh A Di Đà (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Mười Điều Khuyến Tu (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Nghiệp Báo (Maga folder File) (01) (02) (03)
Pháp Đàm (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Pháp Môn Tịnh Độ (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Các Bài Giảng Về Pháp Môn Tịnh Độ (Maga folder File) Pháp Môn Tịnh Độ(01) (02)
Lợi Ích Của Pháp Môn Tịnh Độ(01) (02
Cầu An Cầu Siêu  (01) (02)
Tu Pháp Môn Tịnh Độ(01) (02)
Phát Lòng Bồ Đề (01) (02)