WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy  Thích Giác Đồng

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

     
Bát Đại Nhân Giác (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (Maga folder File)
Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Chánh Tri Kiến (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Chân Nguyên (01)
Đại Nghiệp Phân Biệt (01) (02) (03) (Maga folder File)
   
Đức Phật Và Con Người (01) (02) (Maga folder File)
Hành Trang Về Xứ Phật (01) (02) (Maga folder File)
Hiền Trí Ngu Nhân (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Kinh Hiền Giả (01)
Kinh Thiên Sư (01) (02) (Maga folder File)
Kinh Trung Bộ

 Chánh Tri Kiến, Đại Nghiệp Phân Biệt  (Maga folder File1)

 Chân Nguyên, Hiền Trí Ngu Nhân, Kinh Hiền Giả  (Maga folder File2) 

 Kinh Thiên Sư, Nhất Dạ Hiền Giả (Maga folder File3)

Ma Chướng  (01) (02)
Mê Tín Chánh Tín (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Nghi Thức Tụng Niệm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Nghiệp (01) (02)
Nghiệp Và Nghiệp Báo (01) (02)
Nhất Dạ Hiền Giả (01) (02) (03)(Maga folder File)
Những Kiếp Luân Hồi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Pháp Cú (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
Pháp Môn Tịnh Độ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(Maga folder File)
Tứ Niệm Xứ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Tứ Thánh Đế (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (Maga folder File1) (Maga folder File2) 
Tụng Kinh Sám Hối (01) (02)
Ý Nghĩa Sám Hối (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Chân Nguyên, Hành Trang Về Xứ Phật, Hiền Trí Ngu Nhân, Kinh Hiền Giả, Ma Chướng, Nghiệp,Nghiệp Và Nghiệp Báo, Tụng Kinh Sám Hối (Maga folder File)
   
   
Bước Đầu Học Phật-HT Thanh Từ-Giọng đọc Thầy Giác Đồng (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
   
(Maga folder File) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4)