Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật * Nam Mô A Di Đà Phật * Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát * Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát * Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát *Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát  
       
   
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Giới Hương

Audio: MP3
  Bồ Đề và Bồ Tát (1)
Ngài Đại Ca Diếp (1) (2)
Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên (1)
Mẹ Là Bồ Tát (1)
Niệm Phật - Minnesota (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Vai Trò Người Phật Tử (1)
Vòng Luân Hồi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)