WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
 

Trang Góp Nhặt Pháp Âm

 
   
 

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 

HT Thiện Siêu  Luận Câu Xá (Maga folder File1) (Maga folder File2)  Giới Luật (Maga folder File)

HT Thích Trừng Ninh Một Niệm Thành Tâm (01) (02) (Maga folder File)

HT Bảo Lac Lý Tưởng Bồ Tát (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File) Nguyện (01) (02) (03) (04) (05) (06)  (07) (08) (09) (10 (Maga folder File)

Thái Siêu Bồ Tát Giới (Maga folder File) Trí Tuệ Trong Đạo Phật (Maga folder File)

Hộ Giác (Maga folder File)

Sư Chánh Minh (Maga folder File)

Tuệ Sỹ  Duy Thức (Maga folder File) Tuyển Tập (Đoàn Tăng Sinh Vĩng Gia,Hạnh Lắng Nghe,Người Con Gái VN trên Đại Lộ Thái Lan,Nhớ Dương Cầm,Tâm Sự Giữa Trời Và Đất,Thép Đen,Tuệ Sỹ 1,2,a,b.) (Maga folder File)

Như Điển Phát Bồ Đề Tâm (Maga folder File)

TT Tâm Huệ Khổ Đau Và Hạnh Phúc (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10 (Maga folder File)

Minh Tâm Khai Thị (Maga folder File) Giới Luật (Maga folder File) Giải Đáp Thắc Mắc (Maga folder File)

TT Phước Thái Kinh Pháp Cú giảng giải   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) Qui Sơn Cảnh Sách (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File1) (Maga folder File2)

TT Thông Châu Bồ Tát Quan Thế Âm Ở Đây-(01) (Maga folder File)

ĐĐ An Chi Khái Niệm Giới Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (26) (29 (Maga folder File)

Thích Viên Trí-Tuyển Tập (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Hành Trang Người Phật Tử (01) Nghiệp Và Nghiệp Báo(01) Nhân Quả(01)Kinh Pháp Cú (Kệ 1-2)(01)Kinh Pháp Cú (Kệ 3-6) (01)Kinh Nhứt Thiết Lậu Hoặc(01)Kinh Nhất Dạ Hiền Giả(01)Kinh CanKi(01)Kinh Khu Rừng và Kinh Tự Sát (01)Kinh U Pa Li (01)Kinh Tram Xe(01)Kinh Ví Dụ Cái Cưa(01)Kinh Ví Dụ Con Rắn(01)Tứ Diệu Đế(01)Ý Nghĩa Giới Luật(01)Ý Nghĩa Kinh A Di Đà(01)Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La(01)Đại Kinh Khổ Uẩn(01)Đại Kinh Rừng Sừng Bò-Kinh Vương Tử Vô Úy (01)Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt(01)Nhân Cách Đức Phật(01)Ý Nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh(01)Ý Nghĩa Phẫm Phổ Môn(01))

Đức Phật Một Nhà Giáo Dục (01) (02) (03) (04) (05) (06)(07)  (08) (09) (Maga folder File) Kinh Xa Du (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)

Thiện Tri Thức (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File) Thần Thông Và Nghiệp Lực (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)

Tứ Niệm Xứ (01) (02) (03) (04) (05) (06)(07) (08) (09) (10) (Maga folder File) Tu Và Học (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10 (Maga folder File)

Giác Thanh  Ba Cánh Cửa Giải Thoát (Maga folder File)

TT Thích Giác Toàn Bát Nhã :(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) Sám Hối (01) (02) (Maga folder File) Tuyển Tập Ba Câu Chuyện Đạo 2001(01) (02) A Le Tra (01) (02) Bài Kinh Phước (01) (02)Bài Kinh Tam Uế (01) (02)  Bài Giải Cầu Kinh (01) (02) Bài Kinh Thất Thánh Tài (01) (02) Bài Kinh 5 Thọ Ấm (01) (02) Bài Kinh Thế Gian (01) (02) Bài Kinh 7 Xứ Thiền (01) (02) Kinh Cầu Pháp (01) (02) Bài Kinh Bát Thành (01) (02) Kinh Đại Không (01) (02) Bài Kinh Cầu Giải (01) (02) Kinh Lập Sự (01) (02) Bài Kinh Dụ (01) (02) Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp (01) (02) Bài Kinh Lễ (01) (02) Kinh Phân Biệt Lục Giới (01) (02) Bài Kinh Ngũ Hạ Phần Kiết (01) (02) Kinh Phân Biệt Lục Xứ (01) (02) Bài Kinh Phẩm Ma (01) (02) Kinh Phân Biệt Vô Tranh (01) (02) (Maga folder File)

(Maga folder File)