Welcome To Trang Pháp Âm * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 

 

Sư Bà Hải Triều Âm

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )
  Kinh A Di Đà Yếu Giải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)  (Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4)
A Di Đà Su Tra (Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4)(Maga folder File5)
A Di Đà Yếu Giải (Maga folder File1)(Maga folder File2)
Kinh A Di Đà Yếu Giải Giảng năm 1995 (Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4)  
Kinh Dược Sư (Maga folder File)
A Hàm (Maga folder File1) (Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)
Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (Maga folder File)
Bồ Tát Giới

(Maga folder File)

BTG001 BGT002 BTG003 BTG004 BTG005 BTG006 BTG007 BTG008 BTG009 BTG010 BTG011 BTG012 BTG013 BTG014 BTG015 BTG016 BTG017 BTG018 BTG019 BTG020 BGT021 BGT022 BTG023 BTG024 BTG025 BTG026 BTG027 BTG028 BTG029 BTG030

BGT101 BGT102 BTG103 BTG104 BTG105 BTG106 BTG107 BTG108 BTG109 BTG110 BTG111 BTG112 BTG113 BTG114 BTG115 BTG116 BTG117 BTG118 BTG119 BTG120 BGT121 BGT122 BTG123 BTG124 BTG125 BTG126 BTG127 BTG128 BTG129 BTG130

 

Kinh Kim Cang Giảng Giải NEW NEW NEW

file 60,118 thieu

(Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139)
   
Kinh Phạm Võng

Đã ghép lại mỗi files là 1 Audio CD

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38 (Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4)
   
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chánh Văn

(Maga folder File)

LNCV057  LNCV058  LNCV059  LNCV060  LNCV061  LNCV062  LNCV063  LNCV064  LNCV065  LNCV066  LNCV067  LNCV068  LNCV069  LNCV070  LNCV071  LNCV072  LNCV073  LNCV074  LNCV075  LNCV076  LNCV077
LNCV157  LNCV158  LNCV159  LNCV160  LNCV161  LNCV162  LNCV163  LNCV164  LNCV165  LNCV166  LNCV167  LNCV168  LNCV169  LNCV170  LNCV171  LNCV172  LNCV173  LNCV174  LNCV175  LNCV176  LNCV177
LNCV178  LNCV179  LNCV180  LNCV181  LNCV182  LNCV183  LNCV184  LNCV185  LNCV186  LNCV187  LNCV188  LNCV189  LNCV190  LNCV191  LNCV192  LNCV193  LNCV194  LNCV195  LNCV196  LNCV197  LNCV198  LNCV199  LNCV200
 Lăng Nghiêm Toát Yếu

(Maga folder File)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chánh Văn (Sư Bà Hải Triều Âm giảng giải ) File 054 Thiếu

(Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4)(Maga folder File5)

(01)  (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119)(120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310)
Kinh Lăng Nghiêm Yếu Giải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)(Maga folder File1)(Maga folder File2)
Kinh Nhân Duyên (01) (02)(Maga folder File)
Kinh Niết Bàn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File)
Kinh Thiện Sanh
KTS10  KTS11  KTS12 (Maga folder File)
Lăng Nghiêm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)(Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4)
Lăng Nghiêm Chính Mạch (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (56) (57) (Maga folder File1)(Maga folder File2)
Mông Sơn Thí Thực

(Maga folder File)

Niệm Phật Thập Yếu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)(Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)
Pháp Hoa Thông Nghĩa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)(Maga folder File1)(Maga folder File2)
Sống Chết Bình An(Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46)
Tứ Niệm Xứ (Maga folder File1)(Maga folder File2)(Maga folder File3)(Maga folder File4)(Maga folder File5)(Maga folder File6) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86)(Maga folder File)
Tỳ Ni Hương Nhu (Maga folder File)
Bài Tập Tứ Niệm Xứ

BTTNX01   BTTNX02   BTTNX03   BTTNX04   BTTNX05   BTTNX06   BTTNX07   BTTNX08   BTTNX09   BTTNX10   BTTNX11   BTTNX12   BTTNX13   BTTNX14   BTTNX15   BTTNX16   BTTNX17   BTTNX18   BTTNX19   BTTNX20   BTTNX21  BTTNX22   BTTNX23   BTTNX24   BTTNX25   BTTNX26   BTTNX27   BTTNX28   BTTNX29   BTTNX30   BTTNX31   BTTNX32   BTTNX33   BTTNX34   BTTNX35   BTTNX36   BTTNX37   BTTNX38   BTTNX39   BTTNX40   BTTNX41   BTTNX42   BTTNX43   BTTNX44   BTTNX45   BTTNX46   BTTNX47   BTTNX48   BTTNX49   BTTNX50   BTTNX51   BTTNX52   BTTNX53   BTTNX54   BTTNX55   BTTNX56   BTTNX57   BTTNX58   BTTNX59   BTTNX60   BTTNX61   BTTNX62   BTTNX63   BTTNX64   BTTNX65   BTTNX66   BTTNX67   BTTNX68   BTTNX69   BTTNX70   BTTNX71   BTTNX72   BTTNX73   BTTNX74   BTTNX75   BTTNX76   BTTNX77(Maga folder File)

Ý Nghĩa Tam Qui
Vô Ngã (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
 
 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặc các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .