WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thượng Tọa Hằng Trường

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Hằng Trường  Talk to Youth     http://www.youtube.com/user/DearDharmaDude  

6 Hành Trang (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Chuẩn Bị Tu Trì Chú Đại Bi (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
Con Đường Tiến Tu Từ Thập Tín Lên Thập trụ (01)
Đi Tìm Núi Tu Di (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Dung Nhập Đại Thể Và Tiểu Thể (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(09 (Maga folder File)
Hạnh Bồ Tát (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Hoa Nghiêm Tịnh Độ 1

(Maga folder File1) (Maga folder File2)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)
Hoa Nghiêm Tịnh Độ 2- San Jose (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (Maga folder File)
   
Kinh Hoa Nghiêm

 (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8)  (Maga folder File9) (Maga folder File10) (Maga folder File11) (Maga folder File12) (Maga folder File13) (Maga folder File14)

(001A) (001B) (002A) (002B) (003A) (003B) (004A) (004B) (005A) (005B) (006A) (006B) (007A) (007B) (008A) (008B) (009A) (009B) (010A) (010B) (011A) (011B) (012A) (012B) (013A) (013B) (014A) (014B) (015A) (015B) (016A) (016B) (017A) (017B) (018A) (018B) (019A) (019B) (020A) (020B) (021A) (021B) (022A) (022B) (023A) (023B) (024A) (024B) (025A) (025B) (026A) (026B) (027A) (027B) (028A) (028B) (029A) (029B) (030A) (030B) (031A) (031B) (032A) (032B) (033A) (033B) (034A) (034B) (035A) (035B) (036A) (036B) (037A) (037B) (038A) (038B) (039A) (039B) (040A) (040B) (041A) (041B) (042A) (042B) (043A) (043B) (044A) (044B) (045A) (045B) (046A) (046B) (047A) (047B) (048A) (048B) (049A) (049B) (050A) (050B) (051A) (051B) (052A) (052B) (053A) (053B) (054A) (054B) (055A) (055B) (056A) (056B) (057A) (057B) (058A) (058B) (059A) (059B) (060A) (060B) (061A) (061B) (062A) (062B) (063A) (063B) (064A) (064B) (065A) (065B) (066A) (066B)
(067A) (067B) (068A) (068B) (069A) (069B) (070A) (070B) (071A) (071B) (072A) (072B) (073A) (073B) (074A) (074B) (075A) (075B) (076A) (076B) (077A) (077B) (078A) (078B) (079A) (079B) (080A) (080B) (081A) (081B) (082A) (082B) (083A) (083B) (084A) (084B) (085A) (085B) (086A) (086B) (087A) (087B) (088A) (088B) (089A) (089B) (090A) (090B) (091A) (091B) (092A) (092B) (093A) (093B) (094A) (094B) (095A) (095B) (096A) (096B) (097A) (097B) (098A) (098B) (099A) (099B) (100A) (100B) (101A) (101B) (102A) (102B) (103A) (103B) (104A) (104B) (105A) (105B) (106A) (106B) (107A) (107B) (108A) (108B) (109A) (109B) (110A) (110B) (111A) (111B) (112A) (112B) (113A) (113B) (114A) (114B) (115A) (115B) (116A) (116B) Cassettes -117B Empty Quí ĐH nếu có xin Cho Mượn, sẽ hoàn trả trong thời gian sớm nhất.(117A) (117B) (118A) (118B) (119A) (119B) (120A) (120B) (121A) (121B) (122A) (122B) (123A) (123B) (124A) (124B) (125A) (125B) (126AB)
Luân Hồi Và Tái Sanh (Maga folder File)
Mô Hình Tu Toàn Diện (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Những Câu Hỏi Thường Hỏi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Pháp Đàm Tại Gaines Ville Ngày 11 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) Ngày 12 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) Ngày 21 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) Ngày 22 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Quan Âm Hạnh (Maga folder File1) (Maga folder File2) 1-Mở Đầu (01) (02) (03) (04) (05) (06)
2-Hiện Thân (01) (02) (03) (04) (05)(06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3-Hiện Thân (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
4-Nhu Thuận (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
5-Bao Dung (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07
 6-Bao Dung (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
7-Missing
8-Luân Xa (01) (02) (03) (04) (05) (06)
9-Luân Xa (01) (02) (03) (04) (05) (06)
10-Luân Xa (01) (02) (03) (04) (05) (06)
   
Quan Thế Âm Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Thân Trung Hữu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File1) (Maga folder File2)
Thiền Chỉ Quán (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (Maga folder File1) (Maga folder File2)
Thiền Im lặng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (Maga folder File)
Thói Chấp Vào Tật In trí (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Tu Hành luân Hồi Và Tái Sanh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (Maga folder File)
Tu Hành và Lương Hoàng sám (01) (02) (03) (Maga folder File)
   
(Maga folder File)