WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 

 

 

 

Cố Hoà Thượng Thích Huyền Vi

 

Video Pháp Thoại

 

Vài Nét Về Cố Hoà Thượng Thích Huyền Vi

(01) (02) (03) (04) (05)

KimCangTâmLuận (01) (02) (03) (04) (05)

Trách Nhiệm Người Phật Tử Tại Gia:(01) (02) (03)

*Lịch Sử Siêu Thoát (01) (02) (03) (04)

*Nhân Quả  (01) (02) (03) (04) (05) (06)

*Tự Tánh Chơn Phật   (01) (02) (03)

*Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ  (01) (02) (03)

Ý Nghĩa Qui Y Tam Bảo (01) (02

Tang Lễ HT Huyền Vi (01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b) (04a) (04b)

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Audio: MP3  

 
Tuyển Tập Pháp Thoại - Các bài giảng ngắn được zip vào Maga folder File TT1 (Tuyển Tập 01),TT2 (Tuyển Tập 02), TT3 (Tuyển Tập 03), TT4 (Tuyển Tập 04), TT5 (Tuyển Tập 05), TT6 (Tuyển Tập 06), TT7 (Tuyển Tập 07), TT8 (Tuyển Tập 08), TT9 (Tuyển Tập 09), TT10 (Tuyển Tập 10), TT11 (Tuyển Tập 11) .
50 Địa Vị Bồ Tát

Download (Maga Folder File)

1-Thập Tín
2-Thập Trụ
3-Thập Hạnh
4-Thập hồi hướng
5-Thập Địa
37 Phẩm Trợ Đạo (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)  (Maga folder File)
Bát Quan Trai Giới (01) (02) TT1
Bí Quyết Thành Công Cuả Người Phật Tử TT1 (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Bồ Tát Đạo (01) (02)  TT1
Bồ Tát Phổ Hiền (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)TT1
Bố Thí Ba La Mật (01) (02) TT1
Chánh Pháp Chưa Từng Có (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (Maga folder File)
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật (01) (02)  TT1
Chuyển Mê Khai Ngộ (01) (02) (03) (04) TT1
Chuyển Nữ Thân Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Con Người Từ Đâu Đến (01) (02)  TT2
Con Đường Phải Đi (01) (02) TT1
Con Đường Thành Phật (01) (02) (03) (04) TT2
Công Đức Xuất Gia (01) (02) TT2
   
Duy Thức Học (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Duy Thức Học (Bộ 19 Tapes) Maga folder File:(01) (02) (03) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
Đại Hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm (01) (02) (03) (04) TT2
Đại Thừa (01) (02) (03) (04) TT2
Đại Thừa Phá Chấp (01) (02) TT2
Đàm Luận Đạo Lý (01) (02) TT2
Đạt Ma Phá Tướng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Đường Về Cỏi Tịnh (01) (02) TT3
Đường Về Xứ Phật (01) (02) (03) (04) TT3
   
Giải Đáp Thắc Mắc (01) (02) TT3
Giải Nghĩa Bài Tựa Kinh Lăng Nghiêm (01) (02) TT3
Giáo Lý Đạo Phật (01) (02) TT3
   
Hạnh Nguyện Quán Âm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Hậu Báo Nghiệp (01) (02) (03) TT3
Hiện Đời Thành Phật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File)
Học Chuông Mỏ (01) (02) TT3
Hồi Hướng (01) (02) TT3
Hồng Danh (01) (02) TT3
Huệ Quang (01) (02) TT3
Huệ Tâm Khai (01) TT4
Khai Thị (Toàn Tập)

NEW   Download Magafolder File: (01) (02)

Bốn Câu Thơ (Kinh) (01)
Cảnh Sách (01) (02)
Chuyển Phiền Não Cỏi Lòng Hằng Thanh Tịnh (01) (02)
Đại Bi Tâm (01) (02)
Đại Chúng Lăng Nghiêm (01) (02)
Đạo Lý Sám Hối (01) (02)
Đạo Lý Thiền Tịnh Song Tu (01) (02)
Giới Luật Để Thọ Giới (01) (02)
Hai Bài Chuông Thiền (01) (02)
Luật (01) (02)
Lý Bát Nhã (01) (02)
Lý Kim Cương (01) (02)
Sám Ngưỡn Nguyện (01) (02)
Tứ Chủng Diệu Đế (01)
Xuất Gia Ứng Tri Thập Số (01) (02)
Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ (01) (02)
Khai Thị (01) (02)  TT4
Khai Thị Bốn Bài Kệ (01) TT4
Khai Thị Chơn Tâm (01) (02) TT4
Kiến Tánh Thành Phật (01) (02) TT4
Kinh Di Giáo (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)

Kinh Kim Cang

Maga folder File (01) (02

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kinh Kim Cang ( kỳ2) (thiếu 8b,22a,23a,23b)

Maga folder File: (01) (02) (03) (04)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)  (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68)
Kinh Pháp Bảo Ðàn Maga folder File: (01) (02) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
Kinh Pháp Hoa

Maga folder File: (01) (02) (03) (04) (05)

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89)
   

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Maga folder File: (01) (02)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Maga folder File: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167)

Kinh Viên Giác

Maga folder File: (01) (02)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Kinh Sám (01) (02) (03) TT4
Kinh Vô Thường (01) (02) TT4
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới (01) (02) TT4
   
Lịch Sử Siêu Thoát (01) (02) (03) (04) TT4
Linh Sơn Hội Thượng (01) (02) TT5
Lịch Sử Phật Thích Ca Giáng Trần (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)
Lục Độ Ba La Mật

Maga folder File: (01)

Bố Thí :   (01) (02)
Trì Giới : (01) (02) TT9
Tinh Tấn :  (01) (02) TT9
Nhẫn Nhục: (01) (02)
Thiền Định : (01) (02)
Trí Tuệ : (01) (02)TT10
Lược Sử Phật A Di Đà (01) (02) TT5
ơng Hoàng BảoSám (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (Maga folder File)
ơng Hoàng BảoSám (Ky2) Thiếu tape 1, 2 Maga folder File: (01) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Một Hướng Đi Trên Đường Giải Thoát (01) (02) (03)
Mười Hai Loại Nghiệp (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
   
Nhị Khóa Hiệp Giải :   Files 55,57,58,59,60

Maga folder File: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58 (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124)
Nghi Thức Tụng Niệm

Maga folder File: (01) (02)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
Ngộ Tánh Luận (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Ngũ Định Tâm Quán (01) (02) TT5
Ngũ Giới (01) (02) TT5
Ngũ Minh (01) (02) TT5
Người Chết Đi Về Đâu (01) (02) TT5
Ngưởn Nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ (01) (02) TT5
Nhân Duyên Đức Phật Xuất Thế (01) TT5
Nhân Quả (01) (02) (03) (04) TT5
Nhẫn Nhục Ba La Mật (01) (02) TT5
Nhất Thật Tướng Ấn (01) TT6
Nhất Thiết Duy Tâm Tạo (01) (02) TT6
   
Ơn Phật (01) (02) TT6
Phật Thích Ca Thành Đạo  
Pháp Luân Thường Chuyển (01) (02) TT6
Pháp Môn Phá Ngã (01) (02) TT6
Pháp Môn Tịnh Độ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)
Pháp Thoại (01) (02) TT6
Phát Bồ Đề Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Phật Học Phổ Thông

Maga folder File: (01) (02) (03) (04)

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62)
Phát Nguyện Văn (01) (02) (03) (Maga folder File)
Phật Thuyết Lục Nạn (01) (02) (03) (04)
Phật Thuyết Vi Tằng (Maga folder File)
Phật Thuyết Vi Tằng Hữu Chánh Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Phương PhápNgồi Thiền (01) (02) TT6
Phương Pháp Thực Hành Thiền (01) (02) TT6
   
Qui Y Tam Bảo     (01) (02 (Maga folder File) TT6
Sám Hối     (01) (02) TT7
Sám Pháp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08 (Maga folder File)
   
Tam Pháp Ấn (01) (02) (03) TT7
Tâm Phật Tâm Chúng Sanh (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Tam Thân Tứ Trí (01) (02) TT7
Tam Thừa Pháp (01) (02) TT7
Tam Tướng Thành Đạo (01) (02) TT7
Tâm Và Tánh (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Thập Độ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File)
Thập hồi hướng  (Maga folder File)
Thập Thiện Nghiệp (01) (02) (03) (04) (05)  TT7
Thập Nhị Nhân Duyên (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Thiền Định Ba La Mât TT8
Thập Thiện Thiên Tâm (01) (02) TT7
Thế Tôn Niệm Hoa  (01) (02) TT7
Thích Ca Thành Đạo (01) (02) TT7
Thiền Tịnh    (01) TT8
Thiền Tịnh Song Tu (01) (02) (03) (04) TT8
Thiện Ác Nghiệp Báo (01) (02) (03) (04) TT8
Thiện Tri Thức   (01) (02) (Maga folder File) TT8
Thiểu Dục Tri Túc    (01) (02) TT8
Thức Và Trí (01) (02) (03) (04) TT9
Thủ Phương Chơn Giáo Thể (01) (02) TT9
Tiến Tu   (01) (02) TT9
Tìm Hiểu Chữ Niết Bàn (01) (02) TT9
Toa Thuốc Trị Bệnh Trầm Kha (01) (02) TT9
Tọa Thiền (01) (02) (03) (04)
Tối Thượng Thừa Luận (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Tổ Bồ Đề Đạt Ma (01) (02) TT9
Tránh Khổ Tìm Vui  (01) (02) TT9
Truyền Tam Pháp Yếu  (01) (02) TT10
Tu Là Chuyển Nghiệp (01) (02) (03)  TT10
Tụng Kinh ,Tọa Thiền, Niệm Phật (01) (02)
Tứ Diệu Ðế

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (Maga folder File)
Tự Tánh Chơn Thật (01) (02) TT10
Tự Tánh Tam Bảo (01) (02) TT10
Từ Thành Đạo Đến Niết Bàn (01) (02) TT10
Từ Văn Phố Phú  (01) (02) TT10
Tứ Chúng Tứ Ðế   (01) TT10
   
Vọng Tâm Chơn Tâm Khong Co File
Vu Lan Mùa Báo Hiếu (01) (02) TT10
Yếu Chỉ Tu Hành  (01) (02) TT11
Ý Nghĩa Ðạo Phật   (01) (02) TT11
Ý Nghĩa Đèn Dược Sư (01) (02) TT11
Ý Nghĩa Kinh A Di Ðà (01) (02) TT11
Ý Nghĩa Linh Sơn   (01) TT11
Ý Nghĩa Lễ Cầu Siêu  (01) (02) TT11
Ý Nghiã Lễ Vu Lan  (01) (02) TT11
Ý Nghĩa Ngôi Chùa Mới (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Ý Nghĩa Phật Chuẩn Đề (01) (02) TT11
Ý Nghĩa Quan Thế Âm Bồ Tát (01) (02)
Ý Nghĩa Quan Công Hộ Pháp Khong Co File
Ý Nghĩa Sám Hối (01) (02) TT11
Ý Nghĩa Sự và Lý Các Bài Kệ (01) (02) TT11
   
Xem Xá Lợi Của HT Huyền Vi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Tiểu Sử Hoà Thượng Huyền Vi Doc (01) Pic (02)
Hình Ảnh Hoà Thượng Huyền Vi (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Hình Ảnh Cung Tôn Kim Quan (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42)
Hình Ảnh Lễ Nhập Kim Quang (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)
Hình Anh Lễ Tang 2 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Hình Ảnh Lễ Tang 3 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Hình Ảnh Lễ Truy Niệm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)
   
   
   
 
 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặc các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .