WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM  
       
   
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
   

Thầy Thích Minh Quang

Audio: MP3
Nhấn vào đây để download toàn bộ bài giảng MP3  dang Zip Thích Minh Quang
Nhấn vào đây để download  bài giảng Video Thích Minh Quang
     
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)http://www.megaupload.com/?d=AZ8BCK7D

http://www.megaupload.com/?d=AZ8BCK7D

Chuyển Hóa Khẩu Nghiệp (01) (02)
Chân Dung Người Phật Tử (01) (02) http://www.megaupload.com/?d=SEGFMG0G
Chuyển Hoá Nội Tâm Ngoại Cảnh (01) (02) (03) (04) (05) (06)

http://www.megaupload.com/?d=NL0RE2DP

 

Bát Quan Trai Giới (01) (02) (03) (04) (05) (06) http://www.megaupload.com/?d=1ELWICYW
Giàu Và Nghèo (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) http://www.megaupload.com/?d=HZVIS94R
   
   
Bài Giảng Lẻ 1  http://www.megaupload.com/?d=22KREVI4
Bài Học Vô Thường (01)
Bớt Dục Vọng Thêm Tình Thương (01) (02)
Chuyển Hóa Khẩu Nghiệp(01) (02)
Chuyển Hóa Nội Tâm(01)
Diệt Trừ Phiền Giận(01)
Giàu Và Nghèo(01)
Bài Giảng Lẻ 2 http://www.megaupload.com/?d=51HMYRXS
Khoá Tu Chùa Tịnh Luật (01)
Làm Chủ Vận Mệnh(01) (02)
Lảng Tử Cùng Tử(01) (02)
Lời Khai Thị Của Ngài Ấn Quang(01)
Nhân Tình Và Đạo Tình(01)
Bài Giảng Lẻ 3  http://www.megaupload.com/?d=KOU84YZD
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư(01) (02) (03) (04)
Pháp Đàm (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Bài Giảng Lẻ 4  http://www.megaupload.com/?d=VJL9K65A
Phật Gíao Là Gì (01) (02)
Tôn Sư Trọng Đạo (01)
Vấn Đáp (01) (02) (03)
Niệm Phật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

http://www.megaupload.com/?d=5SQGAN51

Ý Nghĩa và Công Đức Bố Thí (01)

http://www.megaupload.com/?d=FRAAOGNT

Ý Nghĩa Kinh Dược Sư (1)