WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM  
       
   
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Nghiêm Xuân Hồng

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Kinh Hoa Nghiêm

(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8) (Maga folder File9) (Maga folder File10) (Maga folder File11) (Maga folder File12) (Maga folder File13) (Maga folder File14) (Maga folder File15) (Maga folder File16)

CD 01 : từ 001A-025D Riêng CD01 Chúng Tôi cắt theo Audio nên trở thàng 64 file Từ 1-64 cứ 2 files là 1Audio CD 1h18 phút , đã nâng Âm Thanh:

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64)

Giữ nguyên bản của người làm MP3

CD 01 : từ 001A-025B

(01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b) (04a) (04b) (05a) (05b) (05c) (05d) (06a) (06b) (07a) (07b) (08a) (08b) (09a) (09b) (10a) (10b) (10c) (11a) (11b) (12a) (12b) (13a) (13b) (14a) (14b) (15a) (15b) (15c) (15d) (16a) (16b) (17a) (17b) (18a) (18b) (19a) (19b) (20a) (20b) (21a) (21b) (22a) (22b) (23a) (23b) (24a) (24b) (25a) (25b) (25c) (25d)

CD 02 : từ 026A-051B

(26a) (26b) (27a) (27b) (28a) (28b) (29a) (29b) (30a) (30b) (30c) (30d) (31a) (31b) (32a) (32b) (33a) (33b) (34a) (34b) (35a) (35b) (35c) (35d) (36a) (36b) (37a) (37b) (38a) (38b) (39a) (39b) (40a) (40b) (40c) (40d) (41a) (41b) (42a) (42b) (43a) (43b) (44a) (44b) (45a) (45b) (45c) (46a) (46b) (47a) (47b) (48a) (48b) (49a) (49b) (50a) (50b) (50c) (50d) (51a) (51b)

CD 03 : từ 052A-075B

(52a) (52b) (53a) (53b) (54a) (54b) (55a) (55b) (55c) (55d) (56a) (56b) (57a) (57b) (58a) (58b) (59a) (59b) (60a) (60b) (60c) (60d) (61a) (61b) (62a) (62b) (63a) (63b) (64a) (64b) (65a) (65b) (65c) (65d) (66a) (66b) (67a) (67b) (68a) (68b) (69a) (69b) (70a) (70b) (70c) (70d) (71a) (71b) (72a) (72b) (73a) (73b) (74a) (74b) (75a) (75b)

CD 04 : từ 075C-090B 

(75c) (75d) (76a) (76b) (77a) (77b) (78a) (78b) (79a) (79b) (80a) (80b)(80c) (80d) (81a) (81b) (82a) (82b) (83a) (83b) (84a) (84b) (85a) (85b)   (85c) (85d) (86a) (86b) (87a) (87b) (88a) (88b) (89a) (89b) (90a) (90b)

CD 05 : từ 090C-107B (90c) (90d) (91a) (91b) (92a) (92b) (93a) (93b) (94a) (94b) (95a) (95b) (95c) (95d) (96a) (96b) (97a) (97b) (98a) (98b) (99a) (99b) (100a) (100b)  (100c) (100d) (101a) (101b) (102a) (102b) (103a) (103b) (104a) (104b) (105a) (105b) (105c) (105d) (106a) (106b) (107a) (107b)

Đại Bát Niết Bàn

(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5)

(01a) (01b) (02a) (02b) (02c) (02d) (03a) (03b) (04a) (04b) (05a) (05b) (06a) (06b) (07a) (07b) (07c) (08a) (08b) (12a) (12b) (13a) (13b) (14a) (14b) (15a) (15b)(15c) (17a) (17b) (18a) (18b) (19a) (19b) (20a) (20b)  (39a) (39b) (40a) (40b) (41a) (41b) (42a) (42b) (43a) (43b) (44a) (44b) (45a) (45b) (46a) (46b) (47a) (47b) (48a) (48b) (49a) (49b) (50a) (50b) (51a) (51b) (52a) (52b)