* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật * Nam Mô A Di Đà Phật * Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát * Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát * Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát *Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

   

   

 

     

Trở Về Trang Chủ (Index)

     
 

Trở về Trang Pháp Âm

 
         
         
 
 
 

 
 
 

Thượng Tọa Nhất Chân

Video

 

48  Đại Nguyện Của Phật A Di Đà (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

Niềm Tin Vững Chắc Vào Tịnh Độ (01)

Thân Trung Ấm (Cảnh Giới Trung Hữu Thân)  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

Triệt Ngộ Đại Sư Ngữ Lục (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Ý Nghĩa Thờ Phật (01) (02) (03)

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Audio: MP3

 

A Di Đà

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

(07) (08)(Maga folder File)

A Di Đà Phật Kệ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

(30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)

(39) (40) (41) (42) (Maga folder File)

An Lạc Tập

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)

An Lạc Tập Giảng Rộng

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)

An Lạc Tịnh Độ Nghĩa Luận

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11)(Maga folder File)

A Tỳ Đạt Ma

(01) (02) TT1

Bát Nhã Hoa Nghiêm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

(28) (Maga folder File)

Bát Nhã Tâm Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06)(Maga folder File)

Bát Nhã Tâm Kinh (Tây Tạng)

Bảy Chúng Đệ Tử

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)(Maga folder File)

Bồ Đề Tâm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12) (13) (14)(Maga folder File)

Bồ Đề Tâm Và Vãng Sanh

(01) (02) (03) (04) (05) (06)(Maga folder File)

Bồ Đề Tâm Nhẫn  (01) TT1

Bài Giang Chủ Nhật 2-12-01  TT1

48  Đại Nguyện Của Phật A Di Đà

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(Maga folder File)

Cảnh Cực Lạc Chân hay Vọng

Câu Xá Luận Maga folder File)

Chánh Kiến

(1) TT1

Chánh Tín - Tà Tín

Chân Pháp Thân

Chân Tâm Vọng Tâm (Maga folder File)

Công Đức Tắm Phật

Chớ Vội Mà Tu

(01) TT2

Chân Phiền Não

(01) TT2

Cùng Tu Sự Phật

(01)

Cứu Cánh Và Mục Đích Tụng Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)(Maga folder File)

Dẫu Sao Cũng Phải Vãng Sanh

(01) (02) (03) (04) (Maga folder File)

Duyên Thành Đạo Của Bồ Tát

Đại Thừa Bát Quan Trai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (Maga folder File)

Đạo Phật Có Tin Số Mệnh TT2  

Đoạn Đức Trí Đức Ân Đức

   

Di Lạc Sở Vấn Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)

Đối Đáp Tổ Huệ Viễn Và Ngài Cưu Ma La Thập

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

(07) (08) (09) (10) (11) (Maga folder File:1 - Maga folder File2)

Giáo Thuyết Như Lai

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

(07) (08) (09) (10)  (11) (12)(Maga folder File)

Giải Thoát Sinh Tử

(10) (Maga folder File)

Giọt Nước và Biển Cả

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(Maga folder File)

(01) (02) (03) (04) (05) (06)(07) (08) (09) 

(10)(11) (12)(13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

 (28) (29) (30)

Giới Luật Cho Người Tại Gia

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10)(Maga folder File)

Giới Luật Tổng Quát Theo PG Tây Tạng

(01) (02) (03) (Maga folder File)

Giới Pháp Hành Pháp

(01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)

 

 

Giới Tướng

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) 

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (24)(25) (26) (27) 

(28)(29) (30)(31) (32) (33) (34) (35) (36)(Maga folder File)

Hành Đại Thừa

Hoa Nghiêm - Ngũ Giáo Chỉ Quán

Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội

(01) (02) (03) (04) (05) (06)(07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (24)  (25) (26) (27)

(28)(Maga folder File)

Hồng Danh Sám Hối

(01) (02) (03) (04) (05)(Maga folder File)

Hướng Dẫn Thọ Bồ Tát Giới

Huệ Nhãn Và Pháp Nhãn

(01) TT2

Khóa Học Canada 11-2008

Con Đường Giải Thoát (1) (2) (3) (4) Tâm Thức-Sự Thành Lập Thế Giới (1) (2) (3) Sinh Tử (1) (2) (3) (4) Nguồn Gốc Tịnh Độ (1) (2) (3) (4) Ý Nghĩa Ba Kinh Tịnh Độ (1) (2) (3) Sinh (1) (2) (3) (4) Tịnh Độ Nhật Bổn (1) (2) (3) (4) (5) Đạo Phật Có Phải Là Tôn Giáo? (1) (2) (3) (4) (5) Vấn Đáp (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kinh A Di Đà Lược giảng

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

(08)(Maga folder File)

Kinh A Di Đà Sớ Sao

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

(28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

(37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

(46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54)

(55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63)

(64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72)

(73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81)

(82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90)

(91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98)(99)

(100)(Maga folder File)

Kinh Bát Đại Nhân Giác (Maga folder File)

(Oslo)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(Thụy Sĩ)

Kinh Bát Đại Nhân Giác

(21) (22) (23) (Maga folder File)

Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Kinh Duy Ma Cật

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

 (07) (08)(Maga folder File)

Kinh Dược Sư

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

(07) (08) (09) (10) (11)(Maga folder File)

Kinh Đại Bảo Tích Nhập Thai Tạng (Maga folder File)

Kinh Đại Bảo Tích (Maga folder File)

Di Lặc Bồ Tát (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ (1) (2) (3) (4) (5)

 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Phương Tiện Đại Thừa (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

 (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Thọ Ký Huyền Sứ Bát Đa La (1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Vô Tận Phục Tạng Bồ Tát (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(18) (19) (20) (21) (22)

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân

Kinh Kim Cang

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (Maga folder File)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (24)(Maga folder File)

Kinh Pháp Bảo Đàn (Khánh Anh)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(Maga folder File)

Kinh Pháp Bảo Đàn (Oslo)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22)(Maga folder File)

Kinh Lương Hoàng Sám

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

 (19) (20) (21)(22) (23) (24) (25) (26) (27)

(28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)(Maga folder File)

Kinh Pháp Bảo Đàn (Lược Giải)

(01) (02) (03) (04) (05) (06)(07) (08) (09) 

(10) (11) (12)(13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (24)(25) (26) (27)

(28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

(37) (38) (39) (Maga folder File)

Kinh Pháp Hoa (Phẩm Phổ Môn)

(01)

Kinh Phổ Môn

(01) (02) (03) (04) (05) (06)(07) Maga Folder File

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Kinh Viên Giác

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13)(Maga folder File)

Kinh Xuất Gia Công Đức

(1) (2) (3) (4)(Maga folder File)

Lục Độ Ba La Mật

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) 

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (Maga folder File)

Lăng Nghiêm Nghi Thức TT2 Lễ Phật Quán Tưởng TT2

Mười Danh Hiệu Phật

(01) (02) (03)(Maga folder File)

Muốn Thoát Khổ Đau TT2  

Ngày của Mẹ

 Luân Hồi Nhân Quả TT1

Nghi Thức Lạy Vạn Phật

(01) (02) (03) (04) (05) (06)(07) (08) (09) (Maga folder File)

Nghi Thức Phát Bồ Đề Tâm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)

Nghiệp (Oslo)

Nghiệp Nhìn Theo Đạo Phật

(01)  (02) (03) (04) (05)(Maga folder File)

Nghiệp và Thế Giới

(1a) (1b) (2a) (2b)(Maga folder File)

Ngũ Giới

Nguyện Hương

Nhập Bồ Tát Hạnh

Nhị Khóa Hiệp Giải

Như Lai Tạng

Những Người Xuất Gia

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (Maga folder File)

Niệm Phật

Niệm Phật là Thành Phật Độ Sanh

Niệm Phật Như Thế Nào

Niệm Phật Mười Hiệu

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

(07) (08) (Maga folder File)

Niệm Phật Vãng Sinh

 

 

Nhập Bồ Tát Hạnh-12 Môn Minh Luận

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

(28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

(37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

(46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54)

(55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63)

(64) (65) (66) (67) (68) (69) (70)(Maga folder File)

Pháp Số Thiên Thai Tông

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (Maga folder File)

Phát Thắng Chí Lạc

Phẩm Phân Biệt Hiền Thánh (Câu Xá Luận)

(75)(76) (77) (Maga folder File)

Phật A Di Đà 48 Nguyện

Phật Pháp Đại Thừa

Phật Pháp Vấn Đáp

Phổ Hiền Hạnh Nguyện

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)

Pháp Thân

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (Maga folder File)

Phước Báo Và Nhân Quả

Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Tưởng Hành Trì

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)(Maga folder File)

Quy Y Tam Bảo

Sách Tấn Bồ Đề Tâm

Sự Chết

Sự Khác Biệt Giữa Giới Thanh Văn và Bồ Tát

Sự Thực Hành Của Bồ Tát Tại Gia

Tam Quy Vi Diệu Pháp

Tam Quy Y

Tam Tụ Luật Nghi

Tán A Di Đà Phật Kệ

Tán Tăng Công Đức Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)

Tánh Không

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

(08) (09) (10) (11)(Maga folder File)

Tăng Thượng Tâm Học

(01) (02) (03) (04) (05) (06)(Maga folder File)

Tâm Kinh Bát Nhã

(1) (2) (3) (4) (5) (6)(Maga folder File)

Thiên Thai Pháp Số

Thiên Thai Tông

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(Maga folder File)

Thiện Ác

Thiền

(01) (Maga folder File)

Thọ Giới

Tin Đúng - Tin Sai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)(Maga folder File)

Thập Nhị Môn Luận

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (Maga folder File)

Tinh Thần Tịnh Độ

Tịnh Độ Chánh Kiến

 

 

Tịnh Độ Nhập Môn

Tổ Huệ Viễn và ngài La Thập

Truyền Tâm Pháp Yếu

Tu Cá Nhân - Tu Chung

(1) (2) (3) (4) (5) (Maga folder File)

Tu Hành Đúng Như Pháp

Tu Tâm Bát Tụng

(01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)

Vi Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên

(01) (02) (03) (Maga folder File)

Pháp Số Thiên Thai Tông

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

(08) (09)(Maga folder File)

Luân Hồi Nhân Quả

(01)

Lễ Phật Quán Tưởng

(01)

Ngũ Giới

(01)

Sám Hồng Danh

(01) (02) (03) (04) (05) (06)(07) (08) (09)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

(19) (20) (21) (22) (23) (Maga folder File)

Sống Chết Đi Đôi

(01) TT3

Tuyển Tập Pháp Thoại - Các bài giảng ngắn được zip vào Maga folder File (Tuyển Tập 1)TT1-  (Tuyển Tập 2)TT2- (Tuyển Tập 3)TT3-

Tịnh Độ Chính Kiến

(01)

   

Tịnh Độ Thập Nghị Luận

(01)

Tịnh Tông Nhập Môn

(01)

Tu Tập Tinh Tấn

(01)

Vãng Sanh Luận

Vãng Sanh Tịnh Độ Bao Nhiêu Lần

(01)

Viên Giác

(01) (Maga folder File)

Ý Hướng Tu Học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (Maga folder File)

Ý Nghĩa Đại Thừa

 

Ý Nghĩa Hành Thủ Bi

(1) TT3

Ý Nghĩa Sự Chết

Ý Nghĩa Sự Chết (Khánh Anh)

Ý Nghĩa Sự Chết (Oslo)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(Maga folder File)

Ý Nghĩa Thành Lập Nguyện (KA-2008)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(Maga folder File)

Ý Nghĩa Thọ Bồ Tát Giới

(01) TT3

Ý Nghĩa Thọ Trì Phạm Giới

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (Maga folder File)

Ý Nghĩa Xuất Gia

Yếu Nghĩa Về Tánh Không NEW(Maga folder File)

Yếu Nghĩa Về Tánh Không (1) (2) (3) (4) (5)

Hiểu Thêm Về Tánh Không (1) (2)

Bát Nhã Cho Oanh Vũ (1)

 

 

 

 

Ý Nghĩa Thờ Phật

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặc các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .