WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Hoà Thượng Nhật Quang

 

 

Kính mời Quí Đạo Hữu nhấn vào hàng dưới đây để vào trực tiếp trang Thiền Tông Việt Nam của Thầy Nhật Quang

http://www.thientongvietnam.net/thuyetphap/tt.thichnhatquang.html
 

Audio: MP3

 
Bệnh (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Biết Bệnh Là Tu (01) (02)
Buổi Nói Chuyện Sau Giờ Toạ Thiền (01) (02) (03) (04)
Buông Chấp Để Tu (01) (02) (03) (04)
Buông Xã (01) (02)
Bốn Yếu Tố Hạnh Phúc (01) (02) (03) (04)
Cách Thức Để Tu (01) (02)
Cách Tu (01) (02) (03) (04)
Chân Thật Không Thể Hoại (01) (02) (03) (04)
Chìa Khóa Vào Nhà (01) (02)
Chiếc Áo Chân Thật (01) (02)
Chiếc Áo Nạp Tử (01) (02) (03)
Cửa Vào Đạo (01) (02)
Cuộc Đời (01) (02)
   
Con Mắt cuả  Đạo Phật (01) (02)
Cương Yếu Kinh Điạ Tạng (01) (02)
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (01) (02)
Dè Dặt Những Cố Chấp (01) (02)
Đại Đăng Ngọn Đèn Thiền Toả Sáng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Đừng Sợ Đừng Giận Để Tu (01) (02)
Đường Vào Đạo (01) (02)
   
Đừng Bỏ Quên Hạt Châu (01) (02)
Giữ Tâm Để Tu (01) (02)
Hàm Dương Nội Tại (01) (02)
Hạnh Sống Một Mình (01) (02)
Hãy Nhận Ra Minh Để Tu (01) (02)
Hiểu Phật Để Tu (01) (02)
Hình Ảnh Tu Tập Hằng Ngày (01) (02)
Khám Phá Để Tu (01) (02)
Khen Và Chê (01) (02)
Không Lý Luận (01) (02)
Khỏe Mạnh Để Tu (01) (02)
Lập Chí Để Tu (01) (02)
Luân Hồi (01) (02)
Làm Sao Thấy Được Phật Tánh (01) (02)
Mê  Và Tỉnh (01) (02)
Mùa An Cư (01) (02)
Nhẹ Nhàng Để Tu (01) (02)
Những Bệnh Của Người Tu (01)
Những Cái Khám Phá Để Tu (01) (02)
Những Dạng Hành Nhân (01) (02)
Những Tai Nạn Đối Với Ngũ Trần (01) (02)
Niềm Vui Đầu Xuân (01)
Niềm Vui Trong Tu Tập (01) (02)
Niệm Phật A Di Đà (01)
Niềm Tin (01) (02)
Nụ Cười Xuân (01) (02)
Người Phật Tử Tại Gia (01) (02)
Người Tu Chuyển Được Nghiệp của Mình (01) (02)
Nhận Lại Mình Có Tánh Giác (01) (02)
Ổn Định Để Tu (01) (02)
Phấn Đấu Để Tu (01) (02)
Pháp Tu Của Người Con Phật (01) (02)
Phật Đản 2541 (01) (02)
Phật Dạy Về Cách Báo Hiếu (01) (02)
Phá Tham Chấp Để Tu (01) (02)
Phương Thuốc Trị Tâm (01) (02)
Phương Pháp Tu Hành Của Chúng Tôi (01) (02)
Phương Pháp Tăng Niệm Thiện, giảm Niệm Ác (01) (02)
Sống Tĩnh Thức (01) (02)
Sống Một Mình (01) (02)
Sám Hối Sáu Căn (01)
Thiền Và Thắng Tri 01) (02)  
Tinh Thần Báo Hiếu Trong Đạo Phật (01) (02)
Tai Hại của Ngũ Trần (01) (02)
Tâm Bồ Đề (01) (02)
Tâm Thanh Tịnh (01) (02)
Thăng Hoa Giải Nghiệp (01) (02)
Thắp Đuốc (01) (02)
Thơ Lời Thầy Dạy (01) (02)
Tiếp Xúc Để Tu (01) (02)
Tĩnh Giác Để Tu (01) (02)
Tịnh Hóa Thân Tâm Tu Hành (01) (02)
Tĩnh Sáng Để Tu (01) (02)
Tinh Tấn (01) (02)
Tỉnh Tu (01) (02)
Trọng Tâm Của Người Tu (01) (02)
Tu Không Phải Khổ (01) (02) (03)
Tu Chan (01) (02)
Tu Hành Phải Có Phúc Đức (01) (02)
Tu Học (01) (02)
Tu Nhân Quả (01) (02)
Tu Như Thế Nào Gọi là Tu Thiền (01) (02)
Tu Tâm (01) (02) (02) (03)
Tu Tế Nhị (01) (02) (03) (04)
Tu Tiến (01) (02) (03) (04)
Tu Để Được An Ổn (01) (02)
Tu Trong Mọi Khó Khăn (01) (02)
Tu Tu An Ổn (01) (02)
Tùy Duyên Để Tu (01) (02)
Ưu Bà Tác Giới Tam Bồ Đề (01) (02)
Vấn Đề Tâm Đắc (01) (02)
Vào Cửa Đạo (01) (02)
Vui Để Tu (01) (02)
Ý Nghĩa Lễ Sám Hối (01) (02)