WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thượng Toạ Như Điển

 
Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

  Bát Nhã Ba La Mật Đa (01) (02)
Bồ Tát Thiên Giới (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi  Nói Bát Nhã (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Cận Tử Nghiệp (01) (02)
Câu Hỏi Và Trả Lời (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt (01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b)
Con Đường Giải Thoát (01) (02)
Công Đức Bồ Tát (01) (02)
Công Đức Tán Dương Chư Phật Chư Bồ Tát (Maga folder File)
Công Đức Việc Xuất Gia (01) (02)
Cuộc Đời Đức Phật (01) (02)
Dụng Công Tu Học Như Thế Nào (01) (02) (Maga folder File)
Đại Phương Quang Minh (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Đại Thừa Khởi Tín Luận (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)
Đại Thừa Ngũ Uẩn (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Duy Thức Tam Thập Tụng (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Hạnh Bồ Tát Đạo (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Hạnh Nguyện Độ Sanh Của Quan Thế Âm (01) (02)
Hoa Nghiêm Kinh ( Phẩm Tịnh Hạnh) (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Học Và Tu (01) (02)
Kinh Bách Dụ (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)
Kinh Đại Bửu Tích (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Kinh Đại Bi (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Phật (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Kinh Viên Giác (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)(08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43)
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Hai Lăm Cõi Hữu Tình (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
Nghi Lễ Thực Hành Chuông (01) (02)
Ngu Lục Pháp (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Niệm Phật Lưu Xá Lợi (01) (02)
Nói Về Thanh Niên Gia Đình Phật Tử (01) (02)
Phật Học Vấn Đáp (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Phật Nói Kinh Bồ Tát (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Qui Sơn Cảnh Sách (01) (02)
Qui Y Tam Bảo (01) (02)
   
Sám Ngã Niệm (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
Sơ Lược Bồ Tát Giới (01) (02)
Tán Dương Chư Phật (01) (02)
Thập Đại Đệ Tử (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Thập Địa Bồ Tát (01) (02)
Thờ Cúng Lễ Bái (01) (02)
Thực Hành Bồ Tát Hạnh (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
Tình Yêu Từ Bi Và Hận Thù (01) (02)
Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
Tứ Diệu Đế (01) (02)
Tu Tâm Là Bồ Đề (01) (02)
Tuyển Tập (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6)
Vấn Đáp Phật Pháp  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05)
Vô Thường (01) (02)
Xá Lợi (01) (02)
Ý Nghĩa Lá Bồ Đề (01) (02)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (01)