WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM  
       
   
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

HT. Tâm Châu

Audio: MP3

  Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )
Ngày Trai Giới Tránh Sự Khen Chê & Bốn nơi Xúc Động
Xứng Bậc Chân Nhân & Lấy Căn Bản Nơi Thế Tôn Vị Ngọt & Như Lữa Bốc Cháy
Tuyển Tập Pháp Thoại Folder
(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8)  (Maga folder File9) (Maga folder File10) (Maga folder File11) (Maga folder File12) (Maga folder File13) (Maga folder File14) (Maga folder File15) (Maga folder File16) (Maga folder File17) (Maga folder File18) (Maga folder File19) (Maga folder File20) (Maga folder File21) (Maga folder File22)
An Lạc Thay – Niệm An Lập (01) Làm Bạn Với Thiện (01)
Ai Tận Đại Kinh (01) (02) (03) (04) Ai Tận Tiểu Kinh (01)
An Trú An Lạc – Pháp Là Thiết Thực Hiện Đại (01) Mây Mưa (01)
An Trú và Tuỳ Niệm (01) Món Ăn Cho Giác Chi - Thần Rắn Mucalinda (01)
Ba Hạng Người – Các Món Ăn (01) Một Pháp Môn Quyết Trạch (01) (02)
Ba Nghìn Thế Giới (01)
Ba Pháp – Vi Diệu (01) Ngọc Ma Ni (01)
Bách Pháp (01) (02) (03) Người (01)
   
Bài Pháp Ngắn (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Bảo Vệ Năm Học Giới (01) Người Ây Không Nghèo Tài Vật (01)
Bệnh (01) Người Chân Nhân (01)
Bị Hữu Chi Phối (01) Người Con Trai Chết (01)
Bố Thí 1-2 (01) (02) Nguồn Sinh Phước (01)
Bốn Loại An Lạc (01) Nhận Thức (01)
Bổn Phận - Giới Hạnh - Hữu Vi (01) Như Hoa Sen Hồng - Tuỳ Thuộc Là Khổ (01)
Bước Đầu Học Phật (01) (02) (03) (04)  
Các Nghi Lễ Thông Thường (01) Những Sự Thật (01)
Các Pháp Không Suy Giảm (01) (02) Cảnh Sách (01) (02) (03) (04)
Cái Gì (01) Niệm Chết (01)
Cái Gì Là Vô Thường - Thiểu Số (01) Nước Mắt - Hạng Người Sai Khác (01)
Cây Sala Lớn - Thiết Thực Hiện Tại (01) Pháp Trí - Lý Duyên Khởi (01)
Chớ Làm Các Việc Ác (01) Phước Nghiệp Sự (01)
Chớ Sợ Công Đức – Tâm Từ Giải Thoát (01) Phương Pháp Trị Ngũ Gục (01)
Con Đường Đi Đến Bờ Kia (01) Sa Di Uy Nghi 1-4 (01)
Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La (01) Sám Qui Mạng 1-2 (01) (02)
Đại Kinh Người Chăn Bò (01) Sầu Than Và Đau Khổ (01)
   
Đại Kinh Khổ Uẩn  (01)  
Đại Thực - Đại Phú Gia (01) Sợ Hãi Hận Thù (01)
Đạo Phật Và Con Người 1-4 (01) (02) (03) (04) Sống Chết Hiền Thiện - Tất Cả Là Vậy (01)
Đầy Đủ (01) Sự Lợi Ích Lòng Tin - Đạt Được An Lạc (01)
Đề Bà Đạt Đa – Chói Sáng Tăng Chúng (01) Tâm Như Tảng Đá – Có Không Không Có (01)
Để Thắng Tri Tham (01) Tất Cả Sinh Hữu – Con Đường Thích Hợp (01)
Đi Đến Giải Thoát (01) Tham Luyến (01)
Điều Được Biết (01) Thân Ái (01)
Do Duyên Sinh - Được Nuôi Dưỡng Tế Nhị (01) Thất Giác Chi (01)
Thánh Tri  (01) (02)
Dựa Vào Để Lớn Mạnh (01) Thật Khó Biết Được (01)
Đừng Bàn Hơn Kém (01) Thâu Nhiếp (01)
Duyên Khởi (01) Thí Dụ Chóp Mái - Đất Đầu Ngón Tay (01)
Gánh Nặng - Vị Ngọt – Nguy Hiểm - Xuất Ly (01) Thí Dụ Cỏ Rơm – Con Voi (01)
Hạnh Phúc (01) Thí Dụ Con Mèo – Con Chó Rừng – Con Dã Can (01)
Hãy Làm Các Công Đức – Không Đề Cập Tự Ngã (01) Thí Dụ Gia Đình – Cây Lao (01)
Khổ Vô Ngã Tịch Tỉnh (01) Thí Dụ Người Bắn Cung – Cái Chốt Trống (01)
Khoa Khi Cúng Tăng Ni Viên Tịch 1-3  (01) (02) (03) Thí Dụ Thửa Ruộng - Sức Mạnh (01)
Khoa Nghi Cúng Chân Linh (01)  
Khoa Nghi Cúng Tổ (01) Thiện Pháp Không Già - Tuổi Trẻ (01)
Không Gì Sở Hữu (01) Thọ Hưởng Lạc Giải Thoát (01)
Không Nghĩ Rắng (01) Tiểu Kinh Người Chăn Bò (01)
Không Như Thật Thấy (01) Tự Bảo Hộ - Tự Mình Làm Hòn Đảo (01)
Không Sợ Hãi (01) Tự Hối Trách (01)
Không Thường Xuyên (01) Tự Lợi Lợi Tha (01)
Kiệu Mạn – Do Đâu Cảm Thọ(01) Tự Trách (01)
Kinh Ai Có Sở Hữu (01) Tuỳ Niệm - Tâm Niệm (01)
Kinh Ái Sanh (01) Vị Ngọt – Như Lửa Bốc Cháy  (01)
Kinh An Tịnh Chánh Niệm (01) Với  Mục Đích Gì (01)
  Xuất Ly Giới (01)
Kinh Bồ Tát Uposatha 1-2 (01) (02) Xuyên Tạc - Sự Kiện Cần Quan Sát (01)
Kinh Các Vị ở Kesaputta (01) Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt (01)
Kinh Chánh Tri Kiến 1-4 (01) (02) (03) (04)  
Kinh Bát Đại Nhân Giác (01) (02)  
Kinh Duy Ma Cật  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
   
Kinh Di Giáo (01) (02) (03) (04)
Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt (01) (02) (03)
Kinh Gò Mối (01) Kinh Gopaka Moggallana 1-2 (01) (02)
Kinh Hạnh Con Chó (01) Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (01)
Kinh Kiên Cố (01) (02) Kinh Lợi Ích Bất Động (01)
Kinh Mahaly (01) Kinh Mật Hoàn (01)
Kinh Như Thế Nào (01) Kinh Ôi An Lạc Thay (01)
Kinh Pháp Trang Nghiêm (01) Kinh Potaliya 1-2 (01)  (02)
Kinh Quán Trừ Ngũ Gục (01) Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc  (01) (02)
Bạch Pháp Môn Minh Luận (Maga folder File1) (Maga folder File2)  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)
Kinh Pháp Bảo Đàn (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kinh Chuyển Pháp Luân  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05)
Đại Thừa Khởi Tín Luận  (Maga folder File1) (Maga folder File2)  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Kinh Tâm Địa Quán  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
   
Kinh Tăng Chi (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
Kinh Thánh Cầu (01) (02) (03) Kinh Thi Ca La Viet (01) (02) (03)
Kinh Thập Thiện 1-3 (01) (02) (03) Kinh Thien Su (01) (02)
Kinh Thừa Tự Pháp (01) Kinh Tieu Kho Uan (01)
Kinh Tổng Thuyết & Biệt Thuyết (01) Kinh Tin Phat Cong Duc (01) (02) (03)
Kinh Trường A Hàm (Maga folder File1) (Maga folder File2)  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Kinh Tứ Thập Chương (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
Kinh Tự Hoan Hỷ (01)  
Kinh Tu Tập Các Căn (01)  
Kinh Tuỳ Phiền Não  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
Kinh Ưu Bà Tắc (Maga folder File1) (Maga folder File2)  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống 1-2 (01) (02) Kinh Ví Dụ Con Rắn 1-2 (01) (02)
Kinh Ví Dụ Nước (01) Kinh Ví Dụ Tấm Vải  (01) (02)
Kinh Vô Tránh Phân Biệt (01)  
Thiền Lâm Bảo Huấn 1-29

(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (02) (26) (27) (28) (29)
   
   
Phật Và Thánh Chúng  (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Qui Sơn Cảnh Sách (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Thiền Căn Bản (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Việt Nam Phật Giáo Sử Lược (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Kinh A Tu La Paharada (01) Kinh Đại Niết Bàn (01) (02) (03)
Kinh Bẩy Mồi (01) Kinh Đọan Giảm (01) (02)
Kinh Đại Khổ Uẩn (01) Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (01) (02) (03)
Kinh Đại Niệm Xứ (01) (02) (03) Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc (01) (02)
Kinh Punna (01) Kinh Son Tam (01)
Kinh Trưởng Lão Ni Khema (01) Nhân Duyên Tam Luận (01) (02)
Phật Trích Lục (01) (02) (03) (04) Sự Tu Tập (01)
Tiểu Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (01) Ty Nai Da Tap Su (01)
Văn Phát Nguyện (01) (02) Với Mũi Tên (01)