Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật * Nam Mô A Di Đà Phật * Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát * Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát * Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát *Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

 

       

 

 

* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *

   

   

 

     

Trở Về Trang Chủ (Index)

     
 

Trở về Trang Pháp Âm

 
         
         
 
 
 

 
 

 

Thầy Thích Thiện Huệ

 

 

Video

An Tỉnh Tâm Hồn (01) (02) (03) (04)

Bát Quan Trai Giới (01) (02) (03)

Bi Và Huệ (01) (02) (03)

Chân Ngã,Mộng,GiácNgộ (01)

Còn Có Thời Gian (01) (02) (03) (04)

Đạo Và Đời (01) (02) (03) (04)

Đưọc Mất (01) (02) (03)

Hoa Thiện Pháp (01) (02) (03)

Không Nên Ngộ Nhận Phật Giáo (01) (02) (03) (04)

Khuyến Giới (01) (02) (03) (04) (05)

Mộng (01) (02)

Ngã Chấp (01) (02) (03)

Nhân Quả (01) (02) (03) (04)

Nhân Duyên  (01) (02) (03) (04) (05)

Pháp Hạnh Phúc (01) (02) (03)

Phật Pháp Vấn Đáp  (01) (02) (03) (04) (05)

Phật Sự Là Gì (01) (02) (03)

Phật Tri Kiến (01) (02) (03)

Phát Tâm Chân Chính (01) (02)

Phát Tâm Vì Mọi Người (01) (02) (03)

Phước Họa (01) (02) (03) (04) (05)

Sai Lầm Của Người Học Phật (01) (02) (03) (04)

Sự Thờ Phật Và Tu Học (01) (02) (03)

Tịnh Độ Có Phải Là Thiên Đường (01) (02) (03) (04)

Thập Tín (01) (02) (03) (04

Thiên Thần Quét Lá (01)

Tứ Diệu Đế Và Vấn Đáp (01) (02) (03) (04) (05)

 

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

 

 

 

 

Tuyển Tập 1 (Maga folder File)TT1 Tuyển Tập2  (Maga folder File)TT2
Tuyển Tập 3 (Maga folder File)TT3 Tuyển Tập 4 (Maga folder File)TT4
Tuyển Tập 5 (Maga folder File)TT5 Tuyển Tập 6 (Maga folder File)TT6
Tuyển Tập 7 (Maga folder File)TT7 Tuyển Tập 8 (Maga folder File) TT8
Tuyển Tập 9 (Maga folder File)TT9 Tuyển Tập 10 (Maga folder File)TT10
Tuyển Tập 11 (Maga folder File)TT11 Tuyển Tập 12 (Maga folder File)TT12
Tuyển Tập 13 (Maga folder File)TT13 Tuyển Tập 14 (Maga folder File)TT14
Tuyển Tập 15 (Maga folder File)TT15  
   
An Tỉnh Tâm Hồn (01) (02) TT7

Áp Dụng Phật Pháp

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)  TT7

Báo Ân

(01) (02) TT7

Bảo Đàn Tuyền

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (Maga folder File)

Ba Sự Qui Y

(01) (02)TT7

Bát Quan Trai Giới

(01) (02)TT7

Bất Thiểu Thiện Căn

(01) (02)TT7

Bi

(01) (02)TT7

Bi Và Huệ

 

Bi Phúc Huệ

(01) (02) (03) (04)TT7

Bồ Tát Hạnh

(01) (02)TT7

Bồ Đề Tâm Và Thiện Tri Thức

(01) TT1

Cầu An

(01) (02)TT1

Cầu Hay Vô Cầu*

(01) (02) Khong co file

Chân Chính Phát Tâm

(01) (02)

Chân Ngạ,Mộng,GiácNgộ

 

Chớ Ngộ Nhận Phật Giáo

(01) (02) (03) (04 (Maga folder File)

Nhân Giải Thoát Diệu Trang Nghiêm

(01) (02) TT1

Chánh Tín

(01) (02) TT1

Chư Tổ Tịnh Độ

(01) (02)TT8

Còn Có Thời Gian

(01) (02) (03) (04)TT8

Chuyển Hóa

(01) (02) (03) (04) TT8

Có Nên Lạy Trời Không

(01) (02) TT1

Công Năng Trai Giới

(01) (02) TT1

Công Đức

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)

Cùng Tử

(01) (02) TT1

Công Đức Hành Hương

(01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)

Đạo Đức

(01) TT2

Đạo Và Đời

(01) (02)TT8

Được Và Mất

TT2

Diệu Huệ Đồng Nữ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15 (Maga folder File)

Duy Hiễm Giận Trách

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)TT8

Di Lặc Bồ Tát Sơ Vấn Kinh

(01) (02) (03) (04 (Maga folder File)

Đưọc Mất

(01) (02)

Giải Quyết Sinh Tử

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) TT8

Giá Trị

(01)TT2

Giới Ích

(01) (02)TT2

Hương Đạo Giải Thóat

(01) (02)TT2

Hoa Thiện Pháp

 

Khai Thị

(01) (02)TT2

Khổ Lạc Nơi Đâu

(01) (02)TT9

Khổ Lạc

(01) (02) (03) (04)TT9

Không Nên Ngộ Nhận Phật Giáo

(01) (02) (03) (04 (Maga folder File)

Khuyến Giới

 

Kinh Địa Tạng

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)

Kinh Di Giáo

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10 (Maga folder File)

Kinh Dược Sư

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)(19) (20)   (Maga folder File)

Kinh Phổ Môn

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)

Kinh Viên Giác

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (Maga folder File)

Kinh Vi Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18 (Maga folder File)

Làm Sao Có Trí Tuệ

(01) (02) TT2

Long Thơ Tịnh Độ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (Maga folder File)

Liên Đại Tư Tiểu Danh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)TT9

Luận Đại Trượng Phu

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)(13) (14 (Maga folder File)

Luận Về Hiếu

(01) (02) TT2

Lưu Ly Quang

(01) (02) (03)TT9

Lý Tưởng

(01) (02) TT2

Lý Hạnh Nhập Hạnh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) TT9

Mau Truyền Đạo

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)(08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21 (Maga folder File)

May Mắn Nhất

(01) (02) TT3

Mộng Đông Thiền Sư Di Tập

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 08 Khong co file (Maga folder File)

Mộng

(01) (02)TT9

Mười Điều Tâm Niệm

(01) (02) (03)TT9

Muốn Thoát Khổ Đau

(01) (02)TT3 TT9

Năm Điều Sợ

(01) (02)TT3

Nhân Quả

(01) (02) TT10

Nhất Niệm Tu

(01) (02) (03) (04 (Maga folder File)

Nhi Nhập Tu Hành

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12 (Maga folder File)

   

Ngã Chấp

(01) (02)TT3

Ngóc Xá Lợi

(01) TT3

Nhân Duyên

(01) (02) (03)TT3

Nhất Tâm Bất Loạn

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52 (Maga folder File)

Nhập Bồ Tát Hạnh (Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)(31) (32)

Nhữ Hà Nguyện

(01) (02)TT3

Niệm Phật Mật Nghĩa

(01) (02)TT10

Niệm Phật Thành Phật

(01) (02) TT10

Niệm Phật Tối Thắng

(01) (02) (03) (04 (Maga folder File)

Niệm Phật Vi Diệu

(01) (02) (03) (04) TT10

Niệm Phật Yếu Nghĩa

(01) (02) TT10

Niết Bàn

(01) (02) TT3

   

Kinh Bát Nhã (Phẩm Nguyện Hạnh)

(01) (02) (03) (04 (Maga folder File)

Phẩm Phát Bồ Đề Tâm

(01) TT4

Phẩm Giới Và Không Giới

(01) (01) TT10

Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm Tịnh Hạnh)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)

Pháp Môn Tu

(01) (02)  TT4

Pháp Hạnh Phúc

 

Phật Độ

(01) (02) TT10

Phật Học Tam Yếu

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)

Phật Huệ

(01) (02)  TT4

Phật Pháp Vấn Đáp

(01) (02) TT4

 

Phật Pháp Là Gì

(01 (Maga folder File)

Phật Sự Là Gì

 

Phật Tri Kiến

 

Phát Tâm Chân Chính

(01) (02) TT4

Phát Tâm Lập Nguyện

(01) (02) (03) (04) (05) (06 (Maga folder File)

Phẩm Nguyên Hạnh

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Phẩm Phát Bồ Đề tâm

(01)

Phát Tâm Vì Mọi Người

(01) (02) (03) TT4

Phổ Hiền Thập Nguyện

(01) (02) TT10

Phúc Thế Gian Và Xuất Thế Gian

(01) (02) (03) (04) (05) (06) TT11

Phước Huệ Song Tu

(01) (02)  TT11

Phước Họa

 

Phương Tiện Cứu Cánh

(01) TT4

Quá Khứ Tối Sơ

(01) (02) TT5

Qui Y

(01) (02) (03) (04)  TT11

Sai Lầm Của Người Học Phật

 

Sám Khế Thủ Kinh

(01) (02) (03) (04 (Maga folder File)

Sinh Tử Nhi Dĩ

(01) (02)TT5

Sinh Trụ Dị Diệt

(01) (02)TT5

Sinh Tử Sự Đại

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)  TT11

Sự Thờ Phật Và Tu Học

 
Sự Khác Biệt giữa Phật Giáo Và Thế Gian (Maga folder File)

Sự Phật Tu Pháp

(01) (02)TT5

Sự Phật  TT11

Tại Sao Phải Bát Giới

(01) (02) TT11

Tam Bảo Lục Nghĩa

(01) (02) (03) (04) TT12

Tam Duyên

(01) (02) (03) (04)   (Maga folder File)

Tâm Hạnh Bồ Tát

(01)TT5

Tam Hệ Tịnh Độ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20 (Maga folder File)

Tam Món Thanh Tịnh

(01) (02)TT5

Tâm Phật Tâm Chúng Sinh

(01) (02) TT12

Tam Thừa Chúng Đẳng Qui Tâm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) TT12

Tán Tố Tịnh Độ

(01) (02) (03) (04) (Maga folder File)

Thập Đại Đệ Tử

(01) (02) (03) (04) (Maga folder File)

 

 

Thật Nghĩa Của Thiện Ác

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) TT12

Thất Thánh Tài

(01) (02)TT5

Thiên Đường Hay Địa Ngục

(01) (02) (03) (04)TT13

Thiện Hữu Thật Sự

(01) (02)

Thiện Tịnh Quyết Nghị

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)

Thọ Giới Bị Đọa

(01) (02)TT5

Thế Nào Học Thế Nào Hành

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) TT12

Thế Nào Học Phật

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)TT12

Thế Nào Là Siêu

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) TT12

Thiện Hộ

(01) (02) (03) (04) (05) (06)TT13

Thiện Pháp

(01) (02) (03) (04)TT13

Tinh Thần Quán Âm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Tín Nguyện Hạnh

(01) (02) (03) (04)

Tịnh Độ Gian Giới

(01) (02) (03) (04)

Tịnh Độ An Lạc Luận

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)

Tịnh Độ Có Phải Là Thiên Đường

 

Tịnh Hạnh

(01) (02)TT6

Tịnh Pháp

(01) (02) (03) (04) (05) (06 (Maga folder File)

Tinh Thần Bồ Tát Giới

(01) (02) (03) (04)TT13

Tín Tâm Minh

(01) (02) (03) (04 (Maga folder File)

Trách Nhiệm Người Học Phật

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)TT13

Tuỳ Thuận Chúng Sinh

(01)TT6

Trạch Pháp và Nhân Quả

(01) (02)TT6

Tứ Liệu Giản

(01) (02) (03) (04) (05) (06 (Maga folder File)

Tứ Động Tâm

(01) (02) TT13

Tứ Diệu Đế Và Vấn Đáp

 

Tư Duy

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)   (Maga folder File)

Tu Học

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12 (Maga folder File)

Tương Lai Thành Phật

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) TT14

 

Tu Tập Tinh Tiến

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)   (Maga folder File)

Tuong Lai Tu Vong

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)TT14

Tương Trợ

(01) (02)TT6

Vấn Nghi

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (Maga folder File)

Vấn Đạo TT14
Vô Lượng Nghĩa Kinh (Maga folder File)

Vô Nhiễm

(01) (02) (03) (04) (Maga folder File)

Vọng Niệm TT14
Xá Lợi TT14
Xuất Gia Đúng Nghĩa TT14
Xử Sự Phật Pháp TT15

Xả

(01) (02) (03)TT6

Xin Đừng Sợ Chết Ai Ơi

(01) (02)TT6

Xuân Cầu An

(01) (02)TT6

Ý Chỉ Tu Và Học (Maga folder File)
Ý Nghĩa Thờ Phật (Maga folder File)
Ý Nghĩa Tụng Niệm (Maga folder File)
   

Ý Nghĩa Kinh Nhật Tụng

(01) (02)TT15

Ý Hướng Tu Học TT15
Ý Nghĩa Nhân Duyên TT15
Ý Nghĩa Xuất Gia TT15
 

 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặc các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .