WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

HT Thông Bữu

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

  Kinh Pháp Hoa

(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (Maga folder File5) (Maga folder File6) (Maga folder File7) (Maga folder File8)  (Maga folder File9) (Maga folder File10) (Maga folder File11) (Maga folder File12) (Maga folder File13) (Maga folder File14) (Maga folder File15)

01-Chuyển Pháp Hoa (01)
02-Nghi Thức Khai Kinh (02)
03-Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (03)
04-05-Phẩm Tựa (thứ nhất) (04) (05)
06-07-Phẩm Phương Tiện (06) (07)
08-Phẩm Phương Tiện và Phẩm Thí Dụ (08)
09-11-Phẩm Thí Dụ (09) (10) (11)
12- Phẩm Tín Giải (12)
13-Phẩm Dược Thảo Dụ (13)
14-Phẩm Thọ Ký (14)
15-16-Phẩm Hoá Thành Dụ (15) (16)
17-Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký (17)
18-Hữu Học và Vô Học Nhơn Ký (18)
19-Phẩm Pháp Sư (19)
20-Phẩm Hiện Bảo Tháp (20)
21-Phẩm Đề Bà Đạt Đa (21)
22-Phẩm Trí (22)
23-24-Phẩm An Lạc Hạnh (23) (24)
25-26-Phẩm Tòng Địa Đổng Xuất (25) (26)
27-Phẩm Như Lai Thọ lượng (27)
28-Phân Biệt Công Đức (28)
29-Tuỳ Hỉ Công Đức (29)
30-31-Pháp Sư Công Đức (30) (31)
32-33-Thường Bất Khinh Bồ Tát (32) (33)
34-Như Lai Thần Lực (34)
35- Ôn Luyện Pháp Diệu (35)
36-Phẩm Bố Thí (36)
37-Phẩm Chúc Lụy (37)
38-44-Bồ Tát Dược Vương (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)
45-51-Phẩm Diệu Âm Bồ Tát (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51)
52-(bản chính từ VN gởi sang  thiếu) (52)
53-Phẩm Phổ Môn (53)
54-(bản chính từ VN gởi sang  thiếu) (54)
55-Phẩm Phổ Môn (55)
56-57-(bản chính từ VN gởi sang  thiếu) (56) (57)
58-61-Phẩm Phổ Môn (58) (59) (60) (61)
62-(bản chính từ VN gởi sang  thiếu)
63-73-Phẩm Phổ Môn (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73a) (73b)
74-82-Phẩm Đà La Ni (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82)
83-93-Diệu Trang Nghiêm Vương (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93)