WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
  1, 2, 3, 4, 5, 6

Pháp Sư Tịnh Không

 

Video Pháp Thoại
Mediafire: http://www.mediafire.com/?sharekey=3c6174cc48cf76ffed24a2875c7fa58e7a0e97c13198ed64e91dc00c2f906379
Audio Pháp Thoại
Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )
 

Audio: MP3

  50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận  1
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Buổi Giảng Hạnh Phúc Nhân Sinh-GS Thai Lễ Húc Giảng (01) (02) (03) (04)
Cứu Vãn Phong Hoá Xã Hội (01) (02) (03) (04)
Coi Trọng Nhân Quả | 1 |
*Chuyển Đổi Cảnh Giới (01) (02) (03) (04)
*Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực || 1  
*Đại Hạnh Phổ Hiền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên thông 1, 2, 3, 4, 5, 6
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Đại Ý 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Hộ Trì Phật Pháp 1 |
Hiếu Thân Tôn Sư  
*Hoà Bình Và Xung Đột  (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
*Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục   1, 2, 3, 4, 5, 6
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm |
 Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Maga folder File1) (Maga folder File2) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Kinh Vô Lượng Thọ  Gôm lại 29 tapes, Do ĐH Đạo Trần bỏ 6 tháng Free time để Edit, cắt bỏ những khoảng trống, do đó Âm thanh nghe trôi chảy hơn. kính giới thiệu cùng Phật Tử.(Maga folder File1) (Maga folder File2) (Maga folder File3) (Maga folder File4) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58)
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh - Chú Giải Hoàng Niệm Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
*Khai Thị Niệm Phật 2003 (01) (02) (03) (04)
*Khai Thị Niệm Phật 2002 (1)
*Khai Thị Niệm Phật 2001 (1)
Kinh Anan Vấn Phật (Maga folder File)
   
Lời Di Huấn Của Tổ Ấn Quang (1)
Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Liễu Phàm Tứ Huấn Tự Truyện (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Một Giọt biển Pháp (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
   
*Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật | 1, 2  | (Maga folder File)
Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát   
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt 1, 2
Nhận Thức Phật Giáo (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
*Nghệ Thuật Sống (01) (02) (Maga folder File)
*Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt (Maga folder File) (01) (02) (03) (04)
*Phật Giáo Là Gì 1
*Phật HọcVấn Đáp   1, 2, 3 | 123 | 456 |  7 (Maga folder File)
*Phóng Sanh Vấn Đáp (01) (02) (03) (04)
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa | 12 | 34 | 56 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh 1, 2, 3, 4
*Phổ Hiền Hạnh Nguyện  
Phương Pháp Hoá Giải Xung Dột Thực Hiện Hoà Bình  1, 2
Sự Thật Và Lý Luận Của Nhân Quả | 1 |  
Sự Thật Và Lý Luận Của Siêu Độ | 1 |  
Thái Thượng Cãm Ứng Thiên 1, 2
Tu Phúc (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Tu Phúc Và Tu Huệ (Maga folder File) (01) (02) (03)
Tịnh Ảnh Lục (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Tịnh Nghiệp tam Phước | 1A | 1B | 2A | 2B |  (Maga folder File)
*Tứ Đại Thiên Vương | (01) (02) (03) (04 (Maga folder File)
Tinh Không Đai Sư Khai Thị (01) (02) (03) (04 (Maga folder File)
Trung Phong Tam Thời Hộ Niệm Toàn Tập (Maga folder File) 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 |15 |16 | 17 | 18 |
   
Truyền Tho Tam Qui (Maga folder File) (01) (02) (03)
Truyền Tho Tam Qui 1999 | Truyền Tho Tam Qui 1996|
Truyền Tho Tam Qui  2001 |  |  
Vãng Sanh Luận Giảng Ký (Maga folder File) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
*Thành Phật Chi Đạo  
*Tịnh Tông Nhập Môn (Maga folder File)  
 *Tịnh Độ Tam Phước  I Tịnh Độ Tam Phước (Maga folder File)
 *Tịnh Độ Tam Phước  II  
 *Tịnh Độ Tam Phước  III  
 *Tịnh Độ Tam Phước  IV  
*Truyền Thọ Tam Qui (Maga folder File) (01) (02) (03)
*Vãng Sanh Luận (Maga folder File)  
Tuyển Tập (Maga folder File1) (Maga folder File2)(Maga folder File3)  
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (01) (02) (03) (04) (05) (06)(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
 
 

Nguồn: www.hoakhaikienphat.com

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Ấn Quang Đại Sư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị Ðài Bắc Ðài Loan 2001 01  |  02  |    

Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Chuyển Đổi Cảnh Giới  1, 2, 3, 4

Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 1

Coi Trọng Nhân Quả Giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba (5-1-2001) 1

Bốn Mươi Tám Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà   1, 2, 3, 4, 5

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Đại Hạnh Phổ Hiền Tập Yếu Sớ Tinh Hoa Giảng tại Nguyên Anh Tự Cao Hùng Đài Loan (Tháng 12-1993) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa  1, 2, 3, 4, 5, 6

Ðại Hội Kỷ Niệm 50 năm H.T Tịnh Không hoằng Pháp ngày 4/3/2008 01 NEW

Địa Ngục Biến Tướng Đồ Thích Minh Nhẫn Chuyển Ngữ 1

Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Đại Ý 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Cư Sỉ Thanh Trí Chuyển Ngữ 1, 2  Hoa Khai Kiến Phật Cư Sỉ Thanh Trí Chuyển Ngữ 1

Hộ Trì Phật Pháp Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (Tháng 8-1997) 1

Học Phật vấn đáp Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (30-7-2004) | 01  |  02  |

Học Vi Nhân Sư Hành vi Thế Phạm Tập Những Bài Khi Thi Buổi Sáng tại Hoa Tạng Ðồ Thư Quán 1995 :I & II 01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |   07  |  08  | 09  |  10  |  11  |  12  |III | CD1 | CD2 | CD3 |CD4 | CD5
Khai Thị Niệm Phật 2001 Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (2001) (1)

Khai Thị Niệm Phật 2002 Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Winter 2002) (1)

Khai Thị Niệm Phật 2003 Sydney 2003  1, 2, 3, 4

Khai Thị Phật Thất Trong Niệm Phật Đường Tâm Từ Ðọc 1  (AUDIO, WMA)

Kinh A Di Đà Yếu Giải Ngẫu Ích Đại Sư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục Giảng Tịnh Tông Học Hội Mã Lai Á (2003) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Kinh A Nan vấn Phật việc kiết hung Báo ân đường Tinh Tông học hội Singapore  8/2001  |  01  |  02  |  03  |  04  | 

Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (Tháng 1996) 1, 2, 3, 4, 5

Kinh Thủ Lăng Nghiêm   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh

Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Kinh Vô Lượng Thọ Chú Giải

Mục Lục của Băng Đọc Sách Chú Giải KVTL

Cư Sỉ Hoàng Niệm Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Lá Thư Tịnh Độ Ấn Quang Đại Sư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Làm Thế Nào Giúp Đở Người Lâm Chung Vãng Sanh (NEW) HT Tịnh Không 1, 2

Lể truyền thọ tam quy ngũ giới 01 |

Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 5-1999) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Lời Di Huấn của Tổ Ấn Quang Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (10-7-2003)  1

Một Giọt Biễn Pháp Cư Sỉ Hàm Anh 1, 2

Mục Tiêu Chung Cực của Sư Học Phật Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (23-10-1999) 1, 2

50 Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003)  1

Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường Giảng tại Nhật Bản (2004) 1, 2, 3, 4

Nhận Thức Phật Giáo Giảng tại Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt (Trích Ðoạn của Kinh Hoa Nghiêm Tập 99 & 100)
Giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (31-8-1998)  1, 2

Niệm Phật tâm địa công phu 1A  |  1B  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B 

Phẩm Bổ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tinh Hoa Giảng tại Huyện Chương Hóa Đài Loan (Tháng 12-1993) |  01  |  02  |  03  |  04  |

Phật Giáo Bất Ly Sinh Hoặt  1, 2

Phật Giáo Là Gì Phỏng vấn của Đài Truyền Hình Đài Loan (1997)  1

Phật Học Vấn Đáp Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (25-9-2000)  1, 2, 3

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh   ~~ Mới ~~
~~ Giảng tại Cư Sỉ Lâm Tân Gia Ba Tháng 10 - 1996 ~~ ~~Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngử năm 2007 ~~|

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Ghi lại & Ðọc)   |  1A  |  1B  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B  |  4A  |  4B  | 5A  |  5B  |  6A  |  6B  |  7A  |  7B  |  8A  |  8B  | 9A  |  9C  |  10A  | 10B  |

Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh  ~~ Mới ~~ Giảng tại Tri Ân viện Ðông kinh -Nhật Bản  2/11/2002  ~~ Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngử 6/2008

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh Giảng tại Tân Gia Ba (11-1994)

Băng Mới !!

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh Giảng lần thứ 10, Cư Sỉ Lâm Tân Gia Ba 4/1998 

Tập 1 & 2 -  Tín Giải Hành Chứng  
Tập 15 & 16 -  Sám Hối Nghiệp Chướng
Tập 25 -  Lục Hòa Kín
Tập 37 -  Ðọc Kinh Là Quán Ðỉnh
Tập 43 -  Hoa Nghiêm Tam Muội
Tập 53 -  Phật Phật Tương Niệm   
Tập 65 -  Tứ Hoằng Thệ Nguyện 
Tập 69 - Âm Thanh Thanh Tịnh
Tập 73  - Bố Thí Ba La Mật  
Tập 80 & 81 - Cúng dường chư Phật không bằng niệm Phật vãng sanh
             

Tập 89 -  Trì giới niệm Phật cầu sanh Tịnh Ðộ
Tập 90 -  Chí Tâm Cầu Đạo Tinh Tấn Tu Hàn  
Tập 99 -  Chú Trọng Lể Tiết  
Tập 100 -  Vô Thượng Phúc Âm
Tập 139 & 140  -  Giúp Người lâm chun

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh - Huyền Nghĩa (Ðọc lại)

 

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳn Giác  Kinh Huyền Nghĩa. Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc (Tháng 10-1994) | 01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  || 08  | 09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  | | 15  |  16  |  17  |  18  |  19  |

Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký  Ðài Giác Liên Xã, Cựu Kim Sơn Hoa Kỳ 1992  | 1A  |  1B  |

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng tại Mã Lai Á (1-7-2000) 1, 2, 3, 4

Phóng sanh đáp vấn 01  |  02  |  03  |  04  |

Phật Pháp bất ly sinh hoạt  Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (22-10-1999) | 01 02|

Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hòa Bình Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (3-9-2002  1, 2

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh** Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương **
Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc(Tháng 9-1992)

Sự Thật và Lý Luận của Nhân Quả Giảng tại Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (17-7-2004) 1

Sự Thật và Lý Luận của Siêu Độ Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997) 1

Trung Phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập 
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ( Tháng 6 năm 2003) < Updated to Tập 94 > ~~ Mới ~~

 

Thành Phật Chi Đạo Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 11-1999)   1, 2

Thanh Tịnh Phước Ðức  Giảng tại Tịnh Đức Thiền Tự Tân Gia Ba (25-7-1999)

 

Tịnh Ảnh Lục  1, 2

Tịnh Ảnh Lục Toàn Tập (Completed)~~ Mới ~~ 2008 !

Phần 1. Tinh Không pháp sư Pháp Ngử 
Phần 2. Tinh Không pháp sư Pháp Ngử
Phần 3. Tinh Ðộ Cảnh Ngử
Phần 4. Ấn Quang Ðại Su Pháp Ngử
Phần 5. Tinh Không pháp sư Gia Ngôn Lục

Tịnh Nghiệp Tam Phước Giảng tại Chùa Cực Lạc Mã Lai Á (9-9-2000) 1, 2, 3, 4

Tịnh Tông Nhập Môn  Giảng tại Dallas (USA) 1996 

Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới, 2001  1

Truyền Thọ Tam Quy Y, 1996  1

Truyền Thọ Tam Quy Y, 1999  1

Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới, 2000  1

Truyển Thọ Tam Quy Ngủ Giới (2006)  
Giảng tại Trung Tâm Triển Lãm Tân Gia Ba (24 -9-2006)

Tứ Đại Thiên Vương Giảng tại chùa Tứ Thiên Vương Nhật Bản (Tháng 11-2002)  1, 2

Tu Học Tự Tại Vãng Sanh  

Tu Phước Tu Huệ Giảng tại Hội Niệm Phật Quán Tự Tại - Đài Bắc Đài Loan (12-1994) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên  Giảng tại Tân Gia Ba (11-5-1999)Vãng Sanh Luận Ký Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (1994)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Việc Lớn Nhất Của Đời Người  1

Học Phật vấn đáp Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (30-7-2004)

Ý Nghĩa Chơn Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật   LA Tháng 3 2001