WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
      Trở về Trang Pháp Âm      
         
         
 
 
   
 
 

Thích Tịnh Từ

Video

Sự Nhiệm Mầu Của Nụ Cười Hơi Thở (15)

Audio: MP3

Pháp Thoại Trong Khóa An Cư Kiết Đông năm 2008:
Chìa Khóa Mở Cửa Thiên Đường
       Lời Chúc Xuân
       Cách Nhìn Khi Tiếp Xúc và Hướng Dẫn Quần Chúng (2)  
     Cách Nhìn Khi Tiếp Xúc và Hướng Dẫn Quần Chúng (1)
       Rửa Sạch Những Nỗi Oan Khiên (8)
       Rửa Sạch Những Nỗi Oan Khiên (7)
       Rửa Sạch Những Nỗi Oan Khiên (6)
       Rửa Sạch Những Nỗi Oan Khiên (5)
       Rửa Sạch Những Nỗi Oan Khiên (4)
       Rửa Sạch Những Nỗi Oan Khiên (3)
       Rửa Sạch Những Nỗi Oan Khiên (2)
       Rửa Sạch Những Nỗi Oan Khiên (1)