WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * www.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi - Luân Vũ -Thành Mẫn *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

 

Cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải

 

Thưc Hiện Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ  & Thành Mẫn

 

Video

Nhập Bồ Tát Hạnh  (01) (02)

Thân Trung Ấm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

 (11) (12) (13) (14) (15)

Ý Nghĩa Vu Lan Qua Tinh Thần Đại Thừa (01) (02)

Audio: MP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Để thực hiện Hoài Bảo  của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải cũng như để những tác phẩm tuyệt hảo của Ni Sư không bị mai một,chúng Tôi kính mong Quí Chư Tôn Đức Tăng ,Ni cùng quí Phật Tử có những tác phẩm của Ni Sư (Book,doc) hoặc những bài giảng mà chúng Tôi chưa có(Dưới dạng MP3, Audio hay Cassettes) xin vui lòng cho Chúng Tôi mượn, Chúng Tôi sẽ hoàn trả trong thời gian nhanh nhất.Kính Cám Ơn

  An Trí Tâm  (TT1)

 

Ba Pháp Ấn (TT1) (01) (02)
Bát Chánh Đạo (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Ba Thời Pháp Chuyển (TT1) (01) (02)
Bát Nhã Duy Thức (TT1) (01) (02)
Biến Thí (TT1) (01) (02)
Câu Chuyện Dòng Sông (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Chứng Đạo Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (Maga folder File)
Chỉ quán song hành    (TT1) (01)
Công Hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm (TT1) (01) (02)
Cúng Dường Phật Thành Đạo (TT1) (01) (02)
Đặc Điểm Pháp Hoa (01) (02) (03) (04)  Không co file 01 (Maga folder File)
Đại kinh khổ uẩn (TT1) (01) (02)
Đại kinh pháp hành  (TT1) (01) (02)
Đàm Hoa Lạc Khứ (TT2) (01) (02) (Maga folder File)
Đưa Tâm Về Nhà (TT2) (01) (02)
Đường Đi Không Gió Lòng Sao Lạnh (TT2) (01) (02)
Giải Thoát Trong Lòng Tay (Giảng Tại Nhà Bè) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)  (08) (09) (10) (11) (12) (Maga folder File)
Giải Thoát Trong Lòng Tay-giảng lần 2 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (Maga folder File1) (Maga folder File2)
Hành Hương Chùa Miền Bắc (TT2) (01) (02)
Kinh An Trú Tâm (TT2) (01) (02)
Kinh Ghatikara  (TT3) (01) (02)
Kinh Kitagiri  (TT3) (01) (02)
Kinh Kim Cang (Cassette 7 và 10 mặt B empty) nếu ĐH có trọn vẹn xin cho mượn. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)  (15) (16) (17) (18) (19) (Maga folder File)
Kinh Niệm Xứ (TT3) (01) (02) (Maga folder File)
Kinh Pháp Cú (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Kinh Pháp Cú Kệ  (TT3) 054    146.
Kinh Pháp Hành (TT3) (01) (02)
Kinh Pháp Hoa (TT3) (01) (02)
Kinh Phổ Môn (TT3) (01) (02)
Kinh Phước Đức (TT3) (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Kinh Thánh Cầu  (TT4) (01) (02)
Kinh Thọ Và Xả Báo (TT4) (01) (02)
Luận Vãng Sanh (TT4) (01) (02)
Lục Tổ Huệ Năng (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Lược Giảng Pháp Hoa (TT4) (01) (02)
Một Cuộc Ra Đi (TT4) (01) (02)
Mười Danh Hiệu Phật (TT4) (01) (02)
Ngũ Uẩn (TT5) (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Nhìn Về Tương Lai(TT5) (01)
Nhập Bồ Tát Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)  (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File)
Nhập Bồ Tát Hạnh (Văn Vần) (Maga folder File)
Nhập Bồ Tát Hạnh (văn Xuôi) (Maga folder File)
Nhập Bồ Tát Hạnh (Maga folder File)
Niệm Chết (TT5) (01) (02)
Nói về thơ Bùi Giáng (TT5) (01)
Phật Giáo Theo Truyền Thống Tây Tạng (TT6) (01) (02) (03) (04) (05) (Maga folder File)
Phật Giáo Và Cách Chữa Bệnh Tim(TT6) (01) (02)
Phật Pháp Vấn Đáp (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Pháp Quy Y Trong Truyền Thống Đại Thừa (TT5) (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Pháp Khí (TT5) (01) (02)
Phong Hồ Lậu Hoặc (TT6) (01) (02)
Phương Pháp Chuyển Hoá (TT6) (01) 0(2) (Maga folder File)
Qui Y Tam Bảo  (TT7) (01) (02)
Sống Chết Bình An  (TT7) (01) (02) (Maga folder File)
Tam Pháp Ấn  (TT7) (01)
Tám Điều Giác Ngộ  (TT7) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
Thanh Tịnh Đạo- Giảng (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File)
Thánh Cầu  (TT7)  
Thân Trung Ấm (01) (02) (03) (04) (Maga folder File)
Thiền Hội (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 1(4) (15) (16) (Maga folder File)
Thiền Minh Sát Tuệ (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (Maga folder File)
Tranh Thơ Thiền Phổ Minh (TT8) (01) (02)
Tranh Thơ Thiền Quách Am (TT8) (01) (02)
Tu Tâm (TT8) (01) (02) (03) (04)
Thân Trung Ấm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (Maga folder File)
   
Vô Niệm (TT8) (01) (02)
Vui Chay Ý Đạo (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Ý nghĩa nội dung Kinh Nhật Tụng (TT8) (01) (02)
Ý Nghĩa Trai Đàn Bát Độ (TT8) (01) (02)
Ý Nghĩa Qui Y Qua 3 Chặng Đường Tu (TT8) (01) (02)
Tuyển Tập1 (TT1) (Maga folder File1
Tuyển Tập2 (TT2) (Maga folder File2)
Tuyển Tập3 (TT3) (Maga folder File3)
Tuyển Tập4 (TT4) (Maga folder File4)
Tuyển Tập5 (TT5) (Maga folder File5)
Tuyển Tập6 (TT6) (Maga folder File6)
Tuyển Tập7 (TT7) (Maga folder File7)
Tuyển Tập8 (TT8) (Maga folder File8)
Dưới đây là các tácphẩm của Ni Sư được đọc vào CD (Maga folder File) trong trang "Các Vấn Đề Phật Học"
Bóng Nguyệt Lòng Sông-Ni Sư Trí Hải (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Maga folder File)
Từ Nguồn Diệu Pháp-Ni Sư Trí Hải (giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Đường Vào Nội Tâm-Ni Sư Trí Hải (01) (02) (03) (04)
Hành Trình Không Đích Đến -Dịch Giả Thích Nữ Trí Hải (Giọng đọc Diệu Thủy) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Làm Việc Một Nguồn Vui-Tarthang Tulku- NS Thich Nữ Trí Hải Việt Dịch (Giọng đọc Diệu Thủy) (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Nhập Bồ Tát Hạnh-Ni Sư Trí Hải Văn Xuôi:(01) (02) (03) (04) (05) Văn Vần: (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Sống Chết Bình An (01) (02)
Tâm Bất Sinh- NS Trí Hải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
*Tạng Thư Sống Chết (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tạng Thư Sống Chết- Dich Giả Ni Sư Trí Hải -Giọng đọc LTT  Diệu Nghiêm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41NEW  NEW  NEW
Thiền Sư Và Triết Gia (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Vui Chay Ý Đạo-Ni Sư Trí Hải (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
 
 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .