WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 

Thưc Hiện Trang Web: Diệp Thi , LuânVũ  & Thành Mẫn 

   
 

 

Thượng Toạ Trí Siêu

Bài giảng Video

  Ăn Chay (Chùa Quan Âm 8/2010) 1 - 2 - 3 - 4

 Đại Thừa Khởi Tín Luận (Chùa Tịnh Luật 5/2010)   1 - 2 - 3 - 4 - 5

Đèn Soi Nẻo Giác (Chùa Tường Quang 9/2010) 1 - 2 - 3 - 4

  Kinh Tệ Túc (Chùa Quan Âm 8/2010) 1 - 2 - 3 - 4

Oan Gia 4 (New) (Dallas 8/2011) 1 - 2 - 3 - 4

  Quán Âm Bốn Tay (Hội Đuốc Tuệ 10/2010) 1 - 2 - 3

  Tinh Thần Tu Tịnh Độ (Sacramento 3/2010) 1 - 2 - 3 - 4

 Ý Nghĩa Vu Lan (Chùa Quan Âm 8/2010) 1

 Ý Tình Thân (New) (Hội Đuốc Tuệ 7/11) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 Bồ Tát Hạnh (Chùa Tường Quang 10/2006) 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Đại Cương Mật Tông Tây Tạng (Hội Đuốc Tuệ 10/2010) 1 - 2 - 3

 Kinh Hiền Nhân (Chùa Phật Tổ 10/2006 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Mười Hai Nhân Duyên (Chùa Huyền Giác 3/2010) 1 - 2 - 3

Phật Pháp Vấn Đáp (Freemont 4/2010) 1

Tiến Trình Luân Hồi (New) (Dallas 8/2011) 1 - 2 - 3 - 4

 Vô Ngã (New) (Hội Đuốc Tuệ 7/2011) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 Ý Tình Thân (New) (Chùa Tịnh Luật - Houston - 5/2011) 1 - 2 - 3

Bài giảng AudioMP3

Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đã Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar7Zip  Đây là các chương trình để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )

Pháp Đàm Tại Chùa Viên Giác (2000)  Maga Folder File

Bách Pháp Minh Môn Luận (2003) Maga Folder File

Bồ Tát Ðạo  Maga Folder File

Bồ Tát Hạnh Maga Folder File

Duy Thức Học (1995) Maga Folder File

Duy Thức Lược Giảng (2006) Maga Folder File

Kinh Kim Cang  (2005) Maga Folder File 

Kinh Duy Ma Cật (2006) Maga Folder File 

Kinh Hiền Nhân (2006) Maga Folder File  

Kinh Pháp Hoa (2002) Maga Folder File

Quán Tưởng Và Trì Chú Maga Folder File

Tham Vấn Tại San Jose Maga Folder File

Thân Trung Ấm  (1996)Maga Folder File

Kim Cang Thừa  Maga Folder File

Kinh Trung Bộ (2002) Maga Folder File

Tu Chuyển Hóa (2005)  Maga Folder File  

 

TuyenTap 1 Maga Folder File

TuyenTap 2 Maga Folder File

TuyenTap 3 Maga Folder File

TuyenTap 4 Maga Folder File

TuyenTap 5 Maga Folder File

TuyenTap 6 Maga Folder File

TuyenTap 7 Maga Folder File

TuyenTap 8 Maga Folder File

TuyenTap 9 Maga Folder File

TuyenTap 10 Maga Folder File

TuyenTap 11 Maga Folder File

TuyenTap 12 Maga Folder File

TuyenTap 13 Maga Folder File

TuyenTap 14 Maga Folder File

TuyenTap 15 Maga Folder File

TuyenTap 16 Maga Folder File

 

 

Download  MP3  Single File :

 

Ai Chết  2013 New

(01) (02) (03) (04)

Ăn Chay  Linh Sơn 2010 (01) (02)
Ba Hạnh, Bốn Ðức  (01) (02)
Ba Nguyện Thắng Man (01) (02)
Bách Pháp Môn Minh Luận (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Bát Chánh Đạo (01) (02)
Bát Đại Nhân Giác (01) (02)
Bồ Tát Hạnh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Bồ Tát Đạo (01) (02)
Bồ Đề Tâm (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46)
   
Bồ Tát Đạo-Ngũ Minh (01) (02)
Bốn Loại Thức Ăn (01) (02)
Bố Thí  Ba La Mật (01) (02)
Bố Thí  Ba La Mật 2010 (01) (02)
Cầu an, cầu siêu (01) (02)
Chết Và Tái Sinh 2011  NEW (01) (02)
Con Đường Tu Đạo (01) (02)
Cúng Thí Người Mất (01) (02)
Duy Thức Học   (5 băng) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)(09) (10) 
Duy Thức Lược Giảng   (3 băng) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Duy Thức Tam Thập Tụng (new) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Đại Cương Mật Tông 2010 (01) (02) (03) (04)
Đại Thủ Ấn (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Đại Thừa Khởi Tín Luận -Giảng tại Chùa Tịnh Luật
Ngày 29,30,31 tháng 5 năm 2010
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Đại Thừa Tiẻu Thừa   2011 (01) (02) (03) (04) NEW NEW NEW
Đạo Phật ,Gia Đình Và Xã Hội (01) (02) đã cắt thành 1 Audio 79 phút (01) (02)
Đèn Soi Nẽo Giác  2010  (01) (02) (03) (04)
Đối Trị Tham Sân Si  giảng Tại Chùa An Lạc Ngày 17,18 Thang 4 Năm 2010

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

 

Đối Trị Tham Sân Si (01) (02) (03) (04)
Giảng về Thiền (01) (02)
Hạnh Phúc Gia Đình (01) (02)
Hạnh Phúc Và Ý Nghĩa Cuộc Đời (01) (02)
Hiệp Ước Sống Chung (01) (02)
Học Đạo Thông Minh (01) (02)
Kết Tập Kinh Điển (01) (01)
Khai Thị Phật Thất Và Bồ Tát Giới (01) (02)
Khai Thị Phật Thất Và Qui Y (01) (02)
Khóa học thiền   (01) (02)
Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ  (01) (02)
Khóa Tu Tịnh Nghiệp (01) (02)
Khoa Tu Ý Tình Thân   Đạo Tràng Phổ Hiền, Oklahoma. (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Kim Cang Tát Ðỏa (01)
Kim Cang thừa   (2 băng) (01) (02)
Kinh A Di Đà (01) (02)
Kinh An Trú Tầm (01) (02)
Kinh Bách Dụ (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Kinh 42 Chương  New New 2017 (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Kinh 7 Loại Vợ (01) (02)
Kinh Duy Ma Cật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Kinh Kim Cang (new) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc (01) (02)
Kinh Hiền Nhân (01) (02) (03) (04
Kinh Nhân Quả Tóm Tắt (01) (02)
Kinh Nghiệp Phân Biệt (01) (02)
Kinh Người Chăn Bò (01)
Kinh Nguồn Gốc Loài Người (01)
Kinh Niệm Xứ (01)
Kinh Nền Tảng Đức Tin (01) (02)
Kinh Pháp Hoa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Kinh Pháp Bảo Đàn- 2010 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kinh Phước Đức (01) (02)
Kinh Thánh Cầu (01)
Kinh Thiên Sứ (01) (02)
Kinh Trạm Xe (01)
Kinh Ví Dụ Cái Cưa (01)
Kinh Ví Dụ Con Rắn (01)
Kinh Ví Dụ Lõi Cây (01)
Kinh Ví Dụ Mũi Tên (01)

Kinh Tệ Túc

Chùa Quan Âm tháng 8 năm 2010

 

(01) (02) (03) (04)
Kinh Từ Bi (01) (02)
Kinh Trung A Hàm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43)
Kinh Vị Tằng Hữu (01) (02)
Luật Nhân Quả (01) (02)
Lục Đạo Luân Hồi (01) (02)
Lục Độ (01) (02)
Lục Hoà (01)
Mười Ba la mật     (2 băng) (01) (02) (03) (04)
Mười Điều Tâm Niệm (01) (02)
12 Nhân Duyên

Giảng tại Chùa Huyền Giác

Ngày 28 tháng 3 năm 2010

 

(01) (02) (03) (04)
12 Nhân Duyên (01) (02)
Ngũ Ác Kiến (01) (02)
Ngũ Thời Giáo (01) (02)
Ngũ Uẩn* (01) (02)
Những Pháp Môn Tu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Những Pháp Môn Thiền Tịnh Mật (01) (02)
Niệm Phật Thiết Yếu (01) (02)
Oan Gia 1 năm 2010 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Oan Gia 2  năm 2011 (tt) (01) (02) (03) (04)
Oan Gia 3  tháng 12 năm 2011 (tt) NEW (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
Pháp đàm tại chùa Viên Giác  (01)
Phát Bồ Ðề Tâm văn    (3 băng) (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Phật Pháp vấn đáp tại Viên Giác   (01) (02)
Phật Pháp vấn đáp tại Fremont Niệm Phật Đường 15/4/2010 (01) (02) (03) (04)
Phiền não và hạnh phúc (01) (02)
Phật Pháp Vấn Đáp (01) (02)
Phổ Hiền Hạnh Nguyện (01) (02)
Phước Huệ SongTu (01) (02)
Quan Âm Bốn Tay (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Quan Âm Bốn Tay 2010   (01) (02) (03) (04)
Quán Tưởng Và Trì Chú (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Qui Y Tam Bảo (01) (02)
Ra Đời Tạo Nghiệp (01) (02)
Sám Hối (01) (02)
6 Pháp Du Già Naropa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
Tam Ấn Tứ Y (01) (02)
Tam Pháp Ấn (01) (02)
Tham Vấn Tại Chùa Từ Ân (01) (02) (03) (04)
Tham Vấn Tại San Jose (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Thân Trung Âm (01) (02)
Thế Giới Quan Phật Giáo (01) (02)
Thiền Tịnh Song Tu
giảng tại  Đạo tràng Ưu Đàm Las Vegas Ngày 6,7 tháng 4 năm 2010

(01) (02) (03)

 

Thiền Tịnh Song Tu (01) (02)
Thiền (01)
Thiền Tứ Niệm Xứ (01) (02
Thờ Phật, Lễ Phật, Cúng Phật (01) (02)
Thước Đo Người Tu (01) (02
Tiến Trình Luân Hồi NEW NEW NEW (01) (02) (03) (04) (05)
Tiếp Độ Người Chết (01) (02)
Tìm Thầy Lý Tưởng (01) (02)
Tinh Thần Tu Tịnh Độ Đạo Tràng Quảng Hảo,Ngày 27 tháng 3 năm 2010 (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Tình Là Dây Oan (01) (02)
Tịnh Độ A Di Đà (01) (02)
Tinh Độ Vấn Nghi (01) (02) (03) (04)
Tu Cả Thân Và Tâm (01) (02)
Tu Tâm Và Tu Miệng (01) (02)
Tu Cái Gì (01) (02) (03) (04)
Tu chuyển hóa  (5 băng) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (017) (08) (09) (10)
Tu Trong Đời Thường  giảng tại Đạo Tràng Như Không tháng 3 Năm 2010 (01) (02) (03)
Tu và Đi Tu (01) (02)
Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật (01) (02)
Tự Lực Tha Lực (01) (02)
Tứ Vô Lượng Tâm (01) (02)
Tứ Diệu Đế -2010 (01) (02) (03) (04)  
   

Tôn Trọng Pháp Môn

Bài Giảng Rất Bổ Ích Kính Giới Thiệu Cùng Quí Vị

(01) (02)

Tổng Quan Kim Cang Thừa (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Vấn đáp Phật thất  (2 băng) (01) (02) (03) (04)
Vu Lan 2010  (01)
Vô Ngã  2010 (01) (02) (03) (04)  
Vô Ngã  Giảng Tại Đuốc Tuệ 2011 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Vô Ngã (01) (02)
Vô Ngã Tánh Không (01) (02)
Ý Nghĩa Phật Thành Đạo (01) (02)
Ý Nghĩa Cuộc Sống (01)
Ý Tình Thân-SJ (01) (02)
   
Sách Do Thầy Trí Siêu Viết  được đọc vào dạng Audio mp3  
Bố Thí Ba La Mật- T Trí Siêu- Giọng Đọc Diệu Thới (01) (02) (03)  
Ý Tình Thân  Giọng Đọc Diệu Thới (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)  
Đạo Gì  Giọng Đọc Diệu Thới (01) (02) (03) (04) (05) (06)
Góp Nhặt  Giọng Đọc Diệu Thới (01) (02) (03) (04) (05)
Vô Ngã -Tác Giả TT Thích Trí Siêu- Giọng Đọc Diệu Thới (01) (02) (03) (04)  
Tâm Và Ta   Giọng Đọc Vân Duyên New (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21end)  Lời Người Đọc (22)

   Download From http://trisieu.free.fr/BangGiang.htm

I - PHẬT PHÁP CĂN BẢN

Bát Chánh Ðạo (2012)  (New) 

1 - 2 - 3

Bố Thí  (2003)

1 - 2

Bố Thí Ba La Mật (2010) 1 - 2

Bồ Tát Ðạo

1 - 2

Chết Và Tái Sinh (2011)   1 - 2 

Đại Thừa Và Tiểu Thừa (2011)

1 - 2 - 3 - 4

Kết Tập Kinh Điển

1 - 2

Khai Thị Phật Thất Và Quy-Y

1 - 2

Luật Nhân Quả

1 - 2

Lục Ðạo Luân Hồi  (2012) (New) 

1 - 2 - 3 - 4

Mười Ba La Mật

1 - 2 - 3 - 4

Mười Hai Nhân Duyên  (1997) 1 - 2
Mười Hai Nhân Duyên  (2010)

1 - 2 - 3 - 4

Mười Phiền Não (2012)  (New)  1 - 2 - 3
Ngũ Ác Kiến  (1997)

1 - 2

Ngũ Thời Giáo (2000)

1 - 2

Ngũ Uẩn (1997)

1 - 2

Những Pháp Môn Tu: Thiền, Tịnh, Mật

1 - 2

Phổ Hiền Hạnh Nguyện  (2002)

1 - 2

Quy-Y Tam Bảo (1997) 1 - 2
Sám Hối 1 - 2
Tam Pháp Ấn  (1994) 1 - 2
Thân Trung Ấm  (1996) 1 - 2
Thế Giới Quan Phật giáo (2005) 1 - 2
Thờ Phật, Lễ Phật, Cúng Phật 1 - 2
Tu Và Đi Tu  (2002) 1 - 2
Tứ Diệu Đế (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Tứ Vô Lượng Tâm 1 - 2
Tự Lực, Tha Lực 1 - 2
Vu Lan (2010) 1
Ý Nghĩa Phật Thành Đạo 1 - 2

                                                                                                                                                           

                  II - PHẬT PHÁP VÀ ĐỜI SỐNG

Ăn Chay (2010) 1 - 2
Bốn Loại Thức Ăn (1996) 1 - 2
Cầu An, Cầu Siêu 1 - 2
Đạo Phật Và Gia Đình, Xã Hội 1 - 2
Hạnh Phúc Gia Đình  1 - 2
Hạnh Phúc Và Ý Nghĩa Cuộc Đời 1 - 2
Hiệp Ước Sống Chung (2001)  1 - 2
Mười Điều Tâm Niệm 1 - 2
Oan gia 1 (2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Oan gia 2 (2011)  1 - 2 - 3 - 4
Oan gia 3 (2011) 1 - 2 - 3
Oan gia 4 (2011) 1 - 2 - 3 - 4
Phiền Não Và Hạnh Phúc 1 - 2
Ra Đời Tạo Nghiệp 1 - 2
Tiếp Độ Người Chết  1 - 2
Tình Là Giây Oan (2006) 1 - 2
Ý Nghĩa Cuộc Sống (2006) 1

                                                                                                                                                            

                  III - PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

Pháp Đàm Tại Chùa Viên Giác (2000) 1
Phật Pháp Vấn Đáp 1 - 2
Phật Pháp Vấn Đáp Tại Fremont (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Phật Pháp Vấn Đáp Tại Viên Giác 1 - 2
Tham Vấn Tại Chùa Từ Ân 1 - 2 - 3 - 4
Tham Vấn Tại San Jose 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Vấn Đáp Phật Thất (2003) 1 - 2 - 3 - 4

                                                                                                                                                            

                  IV - PHƯƠNG PHÁP TU

Ba Hạnh, Bốn Ðức

1 - 2

Con Đường Tu Đạo   1 - 2
Ðối Trị Tham Sân Si (2005) 1 - 2 - 3 - 4
Ðối Trị Tham Sân Si (2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Học Đạo Thông Minh (2000) 1 - 2
Khai Thị Phật Thất Và Bồ Tát Giới 1 - 2
Lục Ðộ 1 - 2
Phước Huệ Song Tu 1 - 2
Tam Ấn, Tứ  Y 1 - 2
Thước Đo Người Tu (2001) 1 - 2
Tiến Trình Luân Hồi (Dallas, 8/2011)   1 - 2 - 3 - 4
Tiến Trình Luân Hồi (Ottawa, 4/2011) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Tìm Thầy Lý Tưởng (1998) 1 - 2
Tu Cả Thân Và Tâm  1 - 2
Tu Cái Gì ?    1 - 2 - 3 - 4
Tu Chuyển Hóa (2005) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Tu Tâm Và Tu Miệng 1 - 2
Tu Trong Đời Thường (2010) 1 - 2 - 3
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật  1 - 2
Vô Ngã (2005)    1 - 2
Vô Ngã (2010)   1 - 2 - 3 - 4
Vô Ngã (2011)   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Ý Tình Thân (San Jose, 2003)  1 - 2
Ý Tình Thân (Đuốc Tuệ, 2011) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Khóa Tu Ý Tình Thân 1 (Oklahoma, 2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Khóa Tu Ý Tình Thân 2 (Oklahoma, 2011) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Khóa Tu Ý Tình Thân 2 (Đức, 2011) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

                                                                                                                                                           

                  V - KINH ĐIỂN

Ba Lời Nguyện Thắng Man (1994)

1 - 2

Bát Ðại Nhân Giác

1 - 2

Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm (2005)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Kinh A Di Ðà 1 - 2
Kinh An Trú Tầm 1 - 2
Kinh Bách Dụ (2003) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Kinh Bảy Loại Vợ (2001) 1 - 2
Cúng Thí Người Mất 1 - 2
Kinh Duy Ma Cật (2006) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc 1 - 2
Kinh Hiền Nhân (2006) 1 - 2 - 3 - 4
Kinh Kim Cang  (2005) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Kinh Nền Tảng Đức Tin (2006) 1 - 2
Kinh Nghiệp Báo Phân Biệt (2003) 1 - 2
Kinh Nguồn Gốc Loài Người 1
Kinh Người Chăn Bò 1
Kinh Nhân Quả Tóm Tắt 1 - 2
Kinh Niệm Xứ  1
Kinh Pháp Bảo Đàn (2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
Kinh Pháp Hoa (2002) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Kinh Phước Ðức (2002) 1 - 2
Kinh Tệ Túc (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Kinh Thánh Cầu 1
Kinh Thiên Sứ 1 - 2
Kinh Tôn Trọng Các Pháp Môn (2006) 1 - 2
Kinh Trạm Xe 1
Kinh Trung Bộ (2002) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Kinh Từ Bi (2002) 1 - 2
Kinh Ví Dụ Cái Cưa 1
Kinh Ví Dụ Con Rắn 1
Kinh Ví Dụ Lõi Cây 1
Kinh Ví Dụ Mũi Tên 1
Kinh Vị Tằng Hữu 1 - 2
Lục Hòa  (2002) 1

                                                                                                                                                           

                  VI - PHÁP LUẬN

Bách Pháp Minh Môn Luận (2003)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

Bồ Tát Ðạo

1 - 2

Bồ Tát Đạo Ngũ Minh

1 - 2

Bồ Tát Hạnh

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Duy Thức Học (1995) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10
Duy Thức Lược Giảng (2006) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Duy Thức Tam Thập Tụng  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Đại Thừa Khởi Tín Luận ( 2010) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Phát Bồ Ðề Tâm Văn 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Vô Ngã Và Tánh Không (2004) 1 - 2

                                                                                                                                                            

                  VII - THIỀN HỌC

Giảng Về Thiền  1 - 2
Khóa Thiền Căn Bản (Joshua, 2012)  (New)  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ  1 - 2
Thiền Tịnh Song Tu (San Jose, 2002) 1 - 2
Thiền Tịnh Song Tu (Las Vegas, 2010) 1 - 2 - 3
Thiền 1
Thiền Tứ Niệm Xứ 1 - 2

                                                                                                                                                           

                  VIII - TỊNH ĐỘ

Niệm Phật Thiết Yếu (2003) 1 - 2
Tinh Thần Tu Tịnh Độ (2010) 1 - 2
Tịnh Ðộ A Di Ðà 1 - 2
Tịnh Ðộ Vấn Nghi (2002) 1 - 2 - 3 - 4
Khóa Tu Tịnh Nghiệp  1 - 2

                                                                                                                                                           

                  IX - MẬT TÔNG

Đại Cương Mật Tông Tây Tạng (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Ðại Thủ Ấn  (2003) 1 - 2
Đèn Soi Nẻo Giác (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Kim Cang Tát Ðỏa 1 - 2
Kim Cang Thừa   1 - 2 - 3 - 4
Quan Âm Bốn Tay (2003) 1 - 2
Quan Âm Bốn Tay (2010) 1 - 2 - 3 - 4
Quán Tưởng Và Trì Chú 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Sáu Pháp Du Già Naropa (2003) 1 - 2

BĂNG ĐỌC SÁCH

 

Tựa Đề

Người Đọc

Audio Files
   Bố Thí Ba La Mật    Diệu Thới    1 - 2 - 3
   Chỉ Vì Một Con Gà    Nam Kha    1
   Dòng Đời Vô Tận (New)    Thanh Như    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
   Đạo Gì ?    Diệu Thới    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
   Đạo Gì ?

   Mộng Lan & Trọng Nghĩa

   1 - 2 - 3 - 4 - 5
   Đi Tìm Hạnh Phúc    Mộng Lan & Trọng Nghĩa    1 - 2 - 3
   Góp Nhặt    Diệu Thới    1 - 2 - 3 - 4 - 5
   Làm Sao Biết Có Kiếp Trước?
   Và Tiếp Độ Người Chết
    Mộng Lan & Trọng Nghĩa    1
   Tâm Và Ta (New)     Thanh Như    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
   Thước Đo Người Tu    Nam Kha    1
   Thiền Tứ Niệm Xứ    Thanh Như    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8
   Vấn Đề Của Thân     Mộng Lan & Trọng Nghĩa    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
   Vô Ngã    Diệu Thới    1 - 2 - 3 - 4
   Ý Tình Thân    Diệu Thới    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 

 

 

CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3

 

* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.

2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.

3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".

- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.

 

-LƯU Ý !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v

- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đã gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.

* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.

 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị đã convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được thì đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .