WELCOME TO TRANG PHÁP ÂM  
       
   
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 

Thầy Thích Viên Trí

Audio: MP3

Hành Trang Người Phật Tử  (01)
Nghiệp Và Nghiệp Báo  (01)
Nhân Quả  (01)
Kinh Pháp Cú (Kệ 1-2)  (01)
Kinh Pháp Cú (Kệ 3-6)  (01)
Kinh Nhứt Thiết Lậu Hoặc  (01)
Kinh Nhất Dạ Hiền Giả  (01)
Kinh CanKi  (01)
Kinh Khu Rừng và Kinh Tự Sát  (01)
Kinh U Pa Li  (01)
Kinh Tram Xe  (01)
Kinh Ví Dụ Cái Cưa  (01)
Kinh Ví Dụ Con Rắn  (01)
Tứ Diệu Đế  (01)
Ý Nghĩa Giới Luật  (01)
Ý Nghĩa Kinh A Di Đà  (01)
Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La  (01)
Đại Kinh Khổ Uẩn  (01)
Đại Kinh Rừng Sừng Bò-Kinh Vương Tử Vô Úy  (01)
Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt  (01)
Nhân Cách Đức Phật  (01)
Ý Nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh  (01)
Ý Nghĩa Phẫm Phổ Môn  (01)