www.trangsuoitu.org

Trang Power Point Slide Show

MP4 for DVD

 

 

Bài trong khu vực này được nén dưới dạng MP4 , MPG

để Quí Vị thể làm thành DVD

 

 

 
 

 

Hướng Dẫn Cách Burn các Files Phim các dạng sang     DVD Bằng NERO version 7. cao hơn , thể nén nhiều bài vào bằng cách chọn Super Long Play (PDF)

 

Khi download xong , muốn xem thử trước khi làm thành DVD , Quí vị download software  này Install vào máy của quí vi     XviD-1.1.3-28062007.exe

 

 Tất cả các bài trong trang này được upload trên

Youtube Link và trangsuoitu.org link

 

Sám Thi Nước Từ Bi (Thủy Sám)

Biên Soạn : Thích Linh Như ,Trì Tụng : Thích Trí Thoát

Video files(01) (02) (03) (04) (05) (06) *

 

Diệu Pháp Liên Hoa -Phẩm Phổ Môn

Âm Hán - Lồng Tiếng - Subtitle (01) *

12 Slide Show dạng AVI cho DVD Vừa xem vừa tụng theo

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *

Nghĩa Việt - Lồng Tiếng - Subtitle (01) *

12 Slide Show dạng AVI cho DVD Vừa xem vừa tụng theo

(01) (02) (03) (04-1) (04-2) (04-3) (04-4) (04-5) (04-6)

(05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *

 

 

Kinh A Di Đà  Thầy Thích Trí Thoát tụng

 

Âm Hán - Lồng Tiếng - Subtitle (01) *

Slide Show Convert to AVI (DVD)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) *

Nghĩa Việt - Lồng Tiếng - Subtitle (01) *

Slide Show Convert to AVI (DVD)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) *

48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

Lồng Tiếng - Subtitle  (01) *

Slide Show Convert to AVI (DVD)

 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) *

Công Phu Khuya (Thủ LăngNghiêm)

  Thầy Thích Trí Thoát tụng

 Subtitle Full (01)*

Small Files (01) (02) (03) (04) *

 Slide Show Convert to AVI (DVD)

(01) (02-1) (02-2-1) (02-2-2) (03) (04) (05) (06) (07) (08-1) (08-2) (09) *

Hồng Danh Sám Hối

Thầy Thích Trí Thoát tụng

 Subtitle (01) *

Lạy Hồng Danh Phật

(01) (02)  New NEW NEW

Kinh Dược

Thầy Thích Trí Thoát tụng

New 2010 USLT Subtitle  (01) *

Kinh Vu Lan

Thầy Thích Trí Thoát tụng
New 2010 USLT Subtitle (01) (02) (03) *

Slide Show Convert to AVI (DVD)

(01a) (01b) (02-1) (02-2) (02-3) (02-4) (02-5) (03-1) (03-2) (03-3) (03-4) (03-5)

 (03-6) (03-7) (03-8) (03-9) (04) (05) (06) (07a) (07b) (08) (09) (10) *

 

Phần Video Kinh Vu Lan

Kính Xin Quí ĐH vui  lòng download lại  file 11 (07-VuLan-SamVuLan),

  khuyết điểm trong file này nên chúng Tôi đã làm lại.

Thành Thật Xin Lỗi.

Thay Mặt Ban Điều Hành trangsuoitu 8/28/2011

DT

 

Kinh Pháp Hoa (Diệu Pháp Liên Hoa)

 

Youtube Link
 

Quyển I
0. Khai Kinh
1. Phẩm Tựa
2. Phẩm Phương tiện 

Quyển II
3a. Phẩm Thí Dụ

3b. Phẩm Thí Dụ
4. Phẩm Tín giải 
Quyển III
5. Phẩm Dược thảo dụ 
6. Phẩm Thọ
7. Phẩm Hóa thành dụ

Quyển IV
8. Phẩm Ngũ đệ tử thọ  
9. Phẩm Thọ-học vô-học nhơn-ký 
10. Phẩm Pháp  
11. Phẩm Hiện Bửu tháp 
12. Phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa
13. Phẩm Trì 
Quyển V
14. Phẩm An-lạc hạnh 

15. Phẩm Tùng địa dũng xuất  
16. Phẩm Như Lai thọ-lượng   
17. Phẩm Phân biệt công đức 
Quyển VI
18. Phẩm Tùy-hỷ công đức 
19. Phẩm Pháp- công-đức 
20. Phẩm Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát 
21. Phẩm Như Lai thần-lực 
22. Phẩm Chúc-lụy 
23. Phẩm Dược-Vương Bồ-Tát bổn-sự 
Quyển VII
24. Phẩm Diệu-Âm Bồ-Tát 
25. Phẩm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Phổ-Môn
26. Phẩm Đà-La-Ni 
27. Phẩm Diệu-Trang-Nghiêm-Vương bổn-sự 
28. Phẩm Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến-phát

29-Hồi Hướng 

 

Kinh Lương Thọ 

New NEW NEW

MP4 (DVD) : (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

 

   Cặn Bã Ký Ức  

      Thanh Điền -Thanh Kim Huệ -Chiếu Thành- Ánh Tuyết diễn đọc

              Youtube (01) (02) (03) (04) (05) *

Hình Ảnh Bác Hai Như Sanh ở Hà Tiên

 Youtube (01) (02) *

 

Tế Điên Hoà Thượng

Thưởng thức Bonsai

Youtube small file : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) *

Youtube Full : (01) (02) *

 

Chú Đại Bi   New New New

12 files này đều cùng một bản nhạc nhưng  cấu trúc khác biệt

" Mỗi file mỗi vẽ mười phân  vẹn mười "

Youtube : (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *

PPS : 01m(01) 02h(02) 02p(03) 04v(04) 04h(05) 03m(06) 07h(07) 08h(08)

10f(09) 05m(10) 11f(11) 12f(12)

Download từ Mediafire

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

 

Hành Trình Về Phương Đông

 Video MP4 : (01)

Phật Ngôn

PS Pháp Trí thuyết giảng

 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) *

 Ngã Kiến Chấp Ta

 (01) (02) (03) (04) *

Tam Qui Ngũ Giới (01) (02)

 

Kinh Pháp

  (55 Power Point Slide Show)

  (Trong Tiểu Bộ Kinh )

Giọng đọc Diệu Thủy -Kim Phụng

 

 Link1: Youtube MP4 :(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)*

 Link2: Youtube MP4 :(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)*

Trường Ca Kinh Pháp

  Phổ thơ Tuệ Kiên - Nhạc Hân

 

Youtube MP4 (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)  *

 

suoitu MP4 : (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

  Kinh A Di Đà

  Thầy Thích Trí Thoát tụng

 

14 Slide Show (Âm) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) *

15 Slide Show (Nghĩa) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 

Kinh Phổ Môn

  Thầy Thích Trí Thoát tụng

 

12 Slide Show (Âm) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *

 

12 Slide Show (Nghiã) (01) (02) (03) (04-1) (04-2) (04-3) (04-4) (04-5) (04-6)

(05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *

48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà

          Thầy Thích Trí Thoát tụng

 

8 Slide Show  (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) *

Công Phu Khuya

  (Thủ LăngNghiêm)

  Thầy Thích Trí Thoát tụng

 

12 Slide Show  (01) (02a) (02b) (02c) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *

  Kinh Vu Lan

  Thầy Thích Trí Thoát tụng

 

(01a) (01b) (02-1) (02-2) (02-3) (02-4) (02-5) (03-1) (03-2) (03-3) (03-4) (03-5) (03-6) (03-7) (03-8) (03-9) (04) (05) (06) (07a) (07b) (08) (09) (10) *

Kinh Địa Tạng

Thầy Thích Trí Thoát tụng

New 2011 USLT Subtitle

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) *

 

Sám Thi Nước Từ Bi (Thủy Sám) NEW

Biên Soạn : Thích Linh Như ,Trì Tụng : Thích Trí Thoát

 

Sách : 01-Quyển Thượng (MSWord ) (PDF) MP3: (01)(02)

02-Quyển Trung (MSWord)

(PDF) MP3: (01) (02)

03-Quyển Hạ (MSWord)

(PDF MP3: (01) (02)

Video files(01) (02) (03) (04) (05) (06) *

 

Sám Hối Hồng Danh

 

New 2010 USLT Subtitle (01) *

 

Niệm Nam Quan Thế Âm Bồ Tát 

Youtube MP4 (01) *

Quí ĐH lập lại nhiều lần files 01cho đầy 1 DVD

 

 

Niệm A Di Đà Phật

Youtube MP4 (01) *

Quí ĐH lập lại nhiều lần cho đầy 1 DVD

DVD 06

Kinh Phước Đức (01)

 

DVD 03 9 Slide Show

Youtube Link

   Nhẹ Gánh Lo Âu * 

   Nhẹ Gánh Lo Âu*

   Bát Nhã Tâm Kinh  *

   Quan Âm 12 Nguyện *

   Mười Điều Tâm Niệm*

   Sám Hối Phát Nguyện *

   Sám Phát Nguyện *

   Hành Xử Với Cuộc Đời Như Tứ Đại *

   14 Điều Phật dạy *

  Giọng đọc Diệu Thủy

DVD 04 Nhạc

Bài Học Quét

Bài Thơ Dâng Thầy

Chắp Tay Về Mẹ  *

Dựng Lại Mái Chùa Xưa

Mặt Trời Hồng Tĩnh Thức

Mẹ Hiền

Nhớ Chùa

Niệm Bồ Tát

Thiền Hành

Quan Âm Thập Nhị Nguyện *

 

 DVD - Nhạc  Phật Giáo -Nhạc Phổ

Quí ĐH dùng 21 bản  tân nhạc về Mẹ Vu Lan duới đây thành 1 DVD 

Kinh Tung Vu Lan thành 1 DVD .    

Dùng 2 DVD này  để làm Pháp thí cho muà Vu Lan 2008

 

 

Nhạc

Mẹ Vu Lan 

 

Mẹ- Minh Đức Hồng *

Mẹ Hiền- Thanh Thúy *

Bông Hồng Cài Áo *

Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười  *

Mẹ Chân Thân-Thùy Dương  *

Mẹ Quê *

Mẹ Lời Ru *  

 

Mẹ Cội Nguồn

Mẹ Phật  

MẹPhật 2 

MẹNguồn Ân Bao La

Mẹ Như Đoá Sen Nghèo

Mẹ Tôi Giàn Thiên

Mẹ Tôi

Mẹ Từ Bi

Nhớ Mẹ

Rồi Mẹ Như Cánh Hạt Bay

Cha Yêu

Tình Cha 1

Lòng Mẹ 2

 

 

 

Nhạc

Cải Lương về Mẹ Cha

Ân Đức Sinh Thành (Download)

Bao La Lòng Mẹ  (Download)

Công Ơn Cha Mẹ (Download)

Hài Nhi Thương Nhớ Mẹ Hiền (Download)

Hương Sen Tình Mẹ  (Download)

Lòng Mẹ (Download)

Mẹ Hiền Quán Âm  (Download)

Mùa Thu Nhớ Mẹ  (Download)

Nhớ Mãi Tình Cha  (Download)

Tình Cha (Download)

Tình Mẹ Con  (Download)

Vu Lan Nhớ Mẹ  (Download)

Chủ Đề Khác

Ánh sáng pháp lạc thất (Download)

Cánh Hoa Ưu Ðàm  01

Cuộc đời đức Phật  01

Ðường về Thường Chiếu 01

Hành trang về cỏi Phật  01

Hoa Hương trường hạ 01

Thành tâm sám hối  01

Suối nguồn từ bi  01

Quê Hương điệu Thùy Trang  01

Ân thầy - Ngân Huệ  01

Nhạc Hải Triều Âm

 

Hải Triều Âm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) *

01-Hải Triều Âm  *

02-Niệm Nam Bổ Thích Ca Mâu Ni Phật  *

03-Nam A Di Đà Phật  *

04-Nam Dược Lưu Ly Quang Phật

05-Nam Di Lạc Tôn Phật *

06-Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát (MPG)

07-Niệm Đại Thế Chí Bồ Tát (MPG)

08-Niệm Văn Thù Bồ Tát (MPG)

09-Niệm Phổ Hiền Bồ Tát (MPG)

10-Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát (MPG)

02 (MP4)  03 (MP4)  06 (MP4)

Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Mẹ Hiền Quan Thế Âm (Hà Thanh) *

 

Nhành Dương Cứu Khổ ( Thanh) *

 

10 Quán Âm Đại Nguyện (Thanh Tuyền) *

 

Quan Thế Âm  (Thái Thanh) *

 

Mẹ Hiền Quan Thế Âm (Thùy Dương) *

 

Nhành Dương Cứu Khổ (Thùy Dương ) *

 

Chắp Tay Về Mẹ *