WELCOME TO TRANG KINH SÁCH BẮC TÔNG * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      VIETNAMESE (Index)      
     
         
         
 
 
   
 
 
 

   
 

Hán Tạng

         Luật Tỳ khưu. Hòa thượng Thích Trí        Quang dịch.

 • Thư Mục Kinh Sách Dưới Dạng MS E-Books:Xin vui lòng download Microsoft Reader tại đây để đọc
  Kinh 42 Chương (145KB)
  Kinh Bát Đại Nhân Giác (140KB)
  Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Gỉai, HT. Thích Thanh Từ (179)
  Kinh Bát Nhã Ba La Mật (Tâm Kinh) Lược Giải, HT. Thích Duy Lực (145KB)
  Kinh Chân Đế (138KB)
  Kinh Chuyển Pháp Luân (139KB)
  Kinh Duy Ma Cật Giảng Gỉai, HT. Thích Thanh Từ (241KB)
  Kinh Di Giáo (143KB)
  Kinh Ðại Bảo Tích, HT. Thích Trí Tịnh
  Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt (142KB)
  Kinh Hiền Ngu, HT. Thích Trung Quán
  Kinh Hoa Nghiêm, HT. Thích Trí Tịnh
  Kinh Kalama (140KB)
  Kinh Kim Cang, HT. Thích Duy Lực (147KB)
  Kinh Kim Cang Giảng Gỉai, HT. Thích Thanh Từ (229KB)
  Kinh Kiến Chánh (144KB)
  Kinh Pháp Bảo Ðàn, HT. Thích Duy Lực
  Kinh Pháp Ấn, HT. Thích Nhất Hạnh (155KB)
  Kinh Quán Niệm Hơi Thở (147KB)
  Kinh Mi Tiên Vấn Ðáp, Tỳ Kheo Giới Ðức
  Kinh Niệm Phật Ba La Mật, HT. Thích Thiền Tâm Việt dịch (174KB)
  Kinh Pháp Cú Chuyển thể thơ, Tâm Minh Ngô Tằng Giao (179KB)
  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, HT. Thích Trí Tịnh
  Kinh Pháp Hoa Đề Cương, Sa Môn Thanh Đàm – Thích Nhật Quang Dịch (180KB)
  Kinh Trường Bộ, HT. Thích Minh Châu
  Kinh Trung Bộ, HT. Thích Minh Châu
  Kinh Tương Ưng Bộ, HT. Thích Minh Châu
  Kinh Tiểu Bộ, HT. Thích Minh Châu
  Kinh Tăng Chi Bộ, HT. Thích Minh Châu
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám (275KB)
  Kinh Từ Bi (139KB)
  Kinh Tứ Niệm Xứ (142KB)
  Kinh Úc Già Trưởng Gìa (155KB)
  Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn (161KB)
  Kinh Viên Gíac Giảng Gỉai, HT. Thích Thanh Từ (250KB)

  Kinh, Luật & Luận đã Dịch tiếng Việt của Tuệ Quang (Dạng PDF)
  (Dịch Đại Tạng Kinh bằng Máy Vi Tính)
  Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị, Việt dịch: Nguyên Hồng
  Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tư Nghị Cảnh Giới, Việt dịch: Nguyên Hồng
  Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn, Việt dịch: Nguyên Hồng - Tuệ Quang
  Kinh Quảng Nhập Như Lai Trí  Đức Bất Tư Nghị 
  Phật Thuyết Kinh Quyết Định Tỳ Ni, SC Dieu Thuan
  Phật Thuyết Kinh Vô Úy Thụ Sở Vấn Đại Thừa, SC Diệu Thuần
  Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Phương Bực Thiết Yếu Tuệ, SC Diệu Thuần
  Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã, Chùa Châu Lâm dịch
  Phật Thuyết Kinh Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật, Chùa Châu Lâm dịch
  Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da, Chùa Châu Lâm dịch
  Phật Thuyết Kinh Khai Giác Tự Tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thanh Hương dịch 
  Kinh Dược Sư (5 ngôn ngữ, pdf) Nguyên Tánh dịch 
  Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp, Nguyên Hiển dịch
  Phật Thuyết Kinh 12 Danh Hiệu Của Đại Cát Tường Thiên Nữ (T1252A), Huyền Thanh dịch 
  Phật Thuyết Kinh 12 Danh Hiệu Của Đại Cát Tường Thiên Nữ (T1252B), Huyền Thanh dịch 
  Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì (thượng), Huyền Thanh dịch 
  Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì (hạ), Huyền Thanh dịch 
  Danh Hiệu Kim Cương Giáo Pháp Của Thai Tạng, Huyền Thanh dịch 
  Kinh Chư Phật Tâm Đà La Ni, Huyền Thanh dịch
  Kinh Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni, Huyền Thanh dịch
  Phật Thuyết Kinh Vô Năng Thắng Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni, Huyền Thanh dịch
  Chú Ngũ Thủ, Huyền Thanh dịch
  Chú Thiên Chuyển Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát, Huyền Thanh dịch
  Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Ấn Niệm Tụng Pháp, Huyền Thanh dịch
  Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Bi Trí Ấn Chu Biến Pháp Giới, Huyền Thanh dịch
  Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Luận, Đại Vực Bồ Tát tạo Tống Thí Hộ đẳng dịch, Nguyên Huệ Việt dịch
  Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Cửu Tụng Tinh Nghĩa Luận, Thắng Đức Xích Y Bồ Tát tạo Tống Pháp Hộ đẳng dịch, Nguyên Huệ Việt dịch
  Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Viên Tập Yếu Nghĩa Thích Luận,Tam Bảo Tôn Bồ Tát tạo Đại Vực Bồ Tát tạo Bổn Luận Tống Thí Hộ đẳng dịch, Nguyên Huệ Việt dịch

   

 • Kinh A Di Ðà, HT. Thích Trí Tịnh Dịch
  Kinh Bách Dụ, Thích Nữ Như Huyển
  Kinh Bách Dụ, Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển thơ
  Kinh Bát Đại Nhân Giác, HT. Thích Nhất Hạnh Việt dịch
  Kinh Bát Ðại Nhân Giác Giảng Giải, HT. Thanh Từ
  Kinh Bát Đại Nhân Giác, TT. Thích Thiện Huệ
  Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đại sư Tinh Vân - Thích Minh Quang dịch Việt
  Kinh Bốn Mươi Hai Chương, Thích Viên Giác Dịch và Giảng
  Kinh Bốn Mươi Hai Chương, Thích Phước Tịnh Dịch và Giảng
  Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương, HT. Tuyên Hóa
  Kinh Bốn Mươi Hai Chương, HT. Thích Tâm Châu
  Kinh Bốn Mươi Hai Chương, HT. Thích Thanh Cát
  Kinh Đại Bi, Thích Như Điển Việt dịch
  Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già, Thích Nữ Trí Hải dịch
  Kinh Nhập Lăng Già, Tuệ Khai Cư sĩ dịch
  Kinh Cầu Siêu
  Kinh Di Giáo, HT. Thích Trí Quang Việt Dịch
  Kinh Di Giáo, HT. Thích Tâm Châu Việt dịch
  Kinh Di Giáo, Thích Hoàn Quan Việt dịch
  Kinh Di Lặc, HT. Thích Tâm Châu Việt dịch
  Kinh Dược Sư (5 ngôn ngữ, pdf) Nguyên Tánh dịch 
  Kinh Duy Ma Cật, HT. Thích Huệ Hưng Dịch
  Kinh Duy Ma Cật, HT. Thích Duy Lực Dịch
  Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải, HT. Thích Thanh Từ
  Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, T.T. Thích Tuệ Sỹ
  Kinh Duy Ma Cật Luận Giải
  Kinh Duyên Sinh, HT. Thích Tâm Châu Việt dịch
  Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức, HT. Thích Huyền Dung dịch
  Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch (Trọn Bộ 3 Tập)
  Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, HT. Thích Trí Nghiêm (Trọn Bộ 24 Tập)
  Kinh Đại Bát Niết Bàn HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tổng Mục Lục
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tập 1, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tập 2, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tập 3, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tập 4, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tập 5, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tập 6, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tập 7, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tập 8, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Ðại Bảo Tích, Tập 9, HT. Thích Trí Tịnh Việt dịch
  Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị, Việt dịch: Nguyên Hồng
  Kinh Ðiạ Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, HT. Thích Trí Tịnh
  Kinh Ðiạ Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Ban Việt dịch Vạn Phật Thánh Thành
  Kinh Ðiạ Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích, HT. Tuyên Hoá
  Kinh Ðiạ Tạng, HT. Trí Quang Dịch Giải
  Kinh Ðại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
  Kinh Ðại Phương Ðẳng Ðại Tập, Bồ Tát Hiền Hộ, Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt Việt dịch
  Kinh Ðại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân
  Kinh Giải Thâm Mật, HT Thích Trí Quang Dịch Giải
  Kinh Hoa Nghiêm, HT. Thích Trí Tịnh Dịch (Trọn Bộ)
  Phật Học Ngụ Ngôn, HT. Thích Tâm Châu
  Kinh Hiền Ngu, Việt dịch: HT. Thích Trung Quán
  Kinh Hiền Nhân, HT. Thích Hành Trụ
  Kinh Kim Cang, HT. Thích Duy Lực
  Kinh Kim Cang, HT. Thích Trí Tịnh
  Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, HT. Thích Trí Quang Dịch Giải
  Kinh Kim Cương, HT. Thích Nhất Hạnh
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa, Chân Nguyên Việt dịch (PDF File: 330KB)
  Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa, Giang Vị Nông Cư Sĩ - Việt Dịch: Đồ Nam Lão Nhân
  Kinh Kim Quang Minh, HT. Thích Trí Quang Dịch
  Kinh Kim Cang Trong Mạch Nguồn Văn Hiến của Phật Giáo Việt nam, Thích Hạnh Tuấn
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận , Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch - Nguyên Huệ Việt dịch
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận , Thiên Thân Bồ Tát tạo Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch, Nguyên Huệ Việt dịch
  Kim Cương Bát Nhã Luận, Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa dịch - Nguyên Huệ Việt dịch
  Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Phá Thủ Trước Bất Hoại Giả Danh Luận, Công Đức Thi Bồ Tát tạo Đường Địa Bà Ha La đẳng dịch, Nguyên Huệ Việt dịch
  Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Thích, Vô Trước Bồ Tát tạo Tụng Thế Thân Bồ Tát Thích Đường Nghĩa Tịnh dịch, Nguyên Huệ Việt dịch
  Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Luận Tụng, Vô Trước Bồ Tát tạo Đường Nghĩa Tịnh dịch, Nguyên Huệ Việt dịch
  Kim Cương Tiên Luận, Thế Thân Bồ Tát tạo Kim Cương Tiên Luận Sư Thích Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch, Nguyên Huệ Việt dịch
  Kinh Kiến Chánh, Tỳ Kheo Thích Trí Đức Việt dịch
  Kinh Lăng Gìa Tâm Ấn, Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - HT. Thanh Từ Việt Dịch
  Kinh Lời Dạy Cuối Cùng Của đức Phật
  Kinh Lăng Già, HT. Duy Lực Việt Dịch
  Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. HT. Giới Nghiêm dịch Việt
  Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính
  Kinh Tỳ Kheo Na Tiên, Thiện Nhựt
  KInh Người Áo Trắng, HT. Nhất Hạnh dịch
  Kinh Niệm Phật Ba La Mật
  Kinh Nhân Quả Ba Ðời, HT. Thích Thiền Tâm Việt dịch
  Kinh Ngọc, Thi Hoá Tư Tưởng Kim Cang Kinh, Phạm Thiên Thư

  Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tư Nghị Cảnh Giới, Việt dịch: Nguyên Hồng
  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán, Đại sư  Khuy Cơ - Việt dịch: HT. Thích Chân Thường
  Kinh Pháp Hoa, HT. Thích Trí Quang Việt dịch
  Kinh Pháp Hoa, HT. Thích Trí Tịnh Dịch
  Đề Cương kinh Pháp Hoa, HT. Thích Nhật Quang
  Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương, HT. Thích Từ Thông
  Kinh Pháp Bảo Ðàn, HT. Thích Duy Lực Việt dịch
  Kinh Pháp Bảo Đàn, HT. Thích Mãn Giác Việt dịch (Bản Đôn Hoàng)
  Kinh Pháp Bảo Đàn, HT. Minh Trực Việt dịch
  Kinh Pháp Ấn, Thi Hộ đời Tống dịch từ Phạn ra Hán - Nhất Hạnh từ Hán ra Việt và chú giải
  Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, HT. Thích Trí Tịnh
  Kinh Quán Vô Lượng Thọ -  Ngài Cương-Lương Gia-Xá dịch - Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
  Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ của Bậc Ðại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) Việt dịch: HT. Nhất Hạnh, HT. Thanh Từ
  Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ của Bậc Ðại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) Việt dịch: HT. Thích Chơn Thiện
  Tâm Kinh, HT. Thích Trí Quang Dịch Giải
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm, HT. Thích Duy Lực
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông, Nhẫn Tế Thiền Sư
  Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm, HT. Thích Thiện Hoa
  Kinh Thắng Man, HT. Thích Thanh Từ Việt dịch
  Kinh Thắng Man, HT. Thích Đức Niệm
  Kinh Thắng Man, HT. Thích Trí Quang dịch
  Thắng Man Giảng Luận, TT. Thích Tuệ Sỹ
  Kinh Thắng Man Phu Nhân Hội, Chân Hiền Tâm
  Kinh Trung Ấm Hán dịch: Sa môn Trúc Phật Niệm, Việt dịch: Thích nữ Tịnh Quang
  Kinh Trung A Hàm, TT. Thích Tuệ Sỹ (Dịch từ Hán Tạng)
  Kinh Trường A Hàm, TT. Thích Tuệ Sỹ (Dịch từ Hán Tạng)
  Kinh Tăng Nhất A Hàm, TT. Thích Đức Thắng (Dịch từ Hán Tạng)
  Kinh Tăng Nhất A Hàm, HT. Thích Thanh Từ (Dịch từ Hán Tạng)
  Kinh Tạp A Hàm, TT. Thích Đức Thắng (Dịch từ Hán Tạng)
  Kinh Thiên Thỉnh Vấn, HT. Thích Tâm Châu Việt dịch
  Kinh Tội Phúc Báo Ứng, HT. Thích Tâm Châu
  Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, HT. Thích Trí Thủ
  Kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc, HT. Thích Nhất Hạnh dịch
  Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng, Khải Thiên (sách)
  Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Bồ Đề, HT. Thích Tâm Châu
  Kinh Vô Lượng Thọ Phật, HT. Thích Trí Tịnh Việt Dịch
  Kinh Vô Minh
  Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, Thích Hành Trụ dịch
  Kinh Viên Giác, Thích Hằng Đạt dịch
  Kinh Viên Giác, HT. Thích Duy Lực dịch
  Kinh Viên Giác Luận Giảng, TT. Thích Thông Huệ
  Kinh Vô Thường, TT. Thích Hằng Đạt Việt dịch
  Kinh Vô Thường, HT. Thích Trí Thủ Việt dịch
  Nghi Thức Tụng Kinh Báo Ân và Vu Lan
  Phật nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, Việt dịch: Thích Tuệ Thông
  Kinh Phật Thuyết A Di Ðà, Ban Việt Dịch, Vạn Phật Thánh Thành
  Phật Thuyết Tịnh Ý Ưu Bà Tắc Sở Vấn Kinh, TT. Thích Hằng Đạt Việt dịch
  Phật Thuyết Kinh Vua A Xà Thế Quyển Thượng
  Phật Thuyết Kinh Vua A Xà Thế Quyển Hạ
  Kinh Vu Lan, HT. Thích Trí Quang
  Kinh Vạn Phật (VPS) 222KB ZIP DOC-VPS
  Nghi Thức Tụng Niệm Cầu An, Cầu Siêu, Tụng Giới Nam Bắc Tông
  Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng, Từ Hoa (thi hóa pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa)
  Phật thuyết kinh Người phụ nữ gặp điều bất hạnh, Thích Tâm Nhãn

   

  Sách

  Sách Tham Khảo

  Kinh sách của các tông phái khác

  Hướng dẫn kỹ thuật

  Nguyện công đức đã làm
  Kết duyên lành giải thoát
  Ðoạn nghiệp chướng não phiền
  Quả Niết Bàn chứng đạt
  Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
  Phổ cập khắp thế gian
  Chúng sanh thường tịnh lạc
  Phật Ðạo chóng viên thành
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Trang gốc - Home page | Trang Anh ngữ