WELCOME TO TRANG  KINH SÁCH NAM TÔNG * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      VIETNAMESE (Index)      
     
         
         
 
 
   
 
 
 

   
 
 

Căn bản Phật pháp

Lịch sử

Nghi lễ

Giới học

Định học

Tuệ học

Các bài pháp luận ngắn: Gồm hơn 700 bài tiểu luận trích giảng kinh điển, thiền tập, đạo Phật áp dụng, v.v.

Tam tạng kinh điển

Kinh

  • Kinh Tiểu Bộ, I (Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, II (Thiên cung sự, Ngạ quỷ sự). Gs Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, III (Trưởng lão tăng kệ, Trưởng lão ni kệ). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, IV (Chuyện Tiền thân, 1-120). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, V (Chuyện Tiền thân, 121-263).  Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, VI (Chuyện Tiền thân, 264-395). Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, VII (Chuyện Tiền thân, 396-473). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, VIII (Chuyện Tiền thân, 474-520). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, IX (Chuyện Tiền thân, 521-539). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
  • Kinh Tiểu Bộ, X (Chuyện Tiền thân, 540-547). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.

Luật

Thắng pháp