WELCOME TO TRANG BUDDHASASANA * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      TRANG CHỦ      
     
         
         
 
 
   
 
 
 

Trang Mục Lục Kinh Sách

 
Nguồn:

budsas.jpg (27475 bytes)
giaithoat.jpg (8110 bytes)
Vietnamese Buddhist Page, with Unicode Times font


Sabbapapassa akaranam
Kusalassa upasampada
Sacitta pariyodapanam
Etam Buddhana Sasanam
Every evil never doing
and in wholesomeness increasing
and one's heart well-purifying:
this is the Buddhas' Sasana
Không làm các điều ác
Gắng làm các việc lành
Luôn tu tâm, tịnh ý:
Đó là lời Phật dạy
 

Căn bản Phật pháp

Lịch sử

Nghi lễ

Giới học

Định học

Tuệ học

Các bài pháp luận ngắn: Gồm hơn 700 bài tiểu luận trích giảng kinh điển, thiền tập, đạo Phật áp dụng, v.v.

Tam tạng kinh điển

Kinh

 • Kinh Tiểu Bộ, I (Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.
 • Kinh Tiểu Bộ, II (Thiên cung sự, Ngạ quỷ sự). Gs Trần Phương Lan dịch.
 • Kinh Tiểu Bộ, III (Trưởng lão tăng kệ, Trưởng lão ni kệ). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.
 • Kinh Tiểu Bộ, IV (Chuyện Tiền thân, 1-120). Hòa thượng Thích Minh Châu dịch.
 • Kinh Tiểu Bộ, V (Chuyện Tiền thân, 121-263).  Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
 • Kinh Tiểu Bộ, VI (Chuyện Tiền thân, 264-395). Hòa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
 • Kinh Tiểu Bộ, VII (Chuyện Tiền thân, 396-473). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
 • Kinh Tiểu Bộ, VIII (Chuyện Tiền thân, 474-520). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
 • Kinh Tiểu Bộ, IX (Chuyện Tiền thân, 521-539). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
 • Kinh Tiểu Bộ, X (Chuyện Tiền thân, 540-547). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
 • Trích giảng Trung Bộ. Nhiều tác giả.
 • Toát yếu Kinh Trung Bộ. Ni sư Thích Nữ Trí Hải tóm tắt và chú giải.
 • Trích giảng Tiểu Bộ. Gs Trần Phương Lan
 • Kinh Pháp Cú.(Kinh Tiểu Bộ)
  - Tỳ khưu Khantipalo & Hòa thượng Thích Minh Châu (Anh-Việt).
  - Hòa thượng Narada & Tịnh Minh (Pali-Anh-Việt).
  - Bản thi hóa của Tỳ khưu Giới Đức.
  - Bản trích tụng của Hòa thượng Thích Trí Quang.
  - Bản thi hóa của Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
  - B
  ản dịch Việt ngữ của Phạm Kim Khánh
 • Tích truyện Pháp Cú (Buddhist Legends). E. W. Burlingame. Thiền viện Viên Chiếu dịch

Luật

Thắng pháp

Hán Tạng

Sách

Sách Tham Khảo

Kinh sách của các tông phái khác

Hướng dẫn kỹ thuật

Ðang biên tập

 • Tự điển Phật học Pali-Anh-Việt
 
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trang gốc - Home page | Trang Anh ngữ

 

Trang Mục Lục Kinh Sách suoitumedia1

Trang Mục Lục Kinh Sách Quảng Đức

Kinh Sách Sáng Tác, Dịch Thuật của Sư Bà Hải Triều Âm

Kinh Sách Sáng Tác, Dịch Thuật của Cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải

Kinh Sách,Sáng Tác,Dịch Thuật của Tỳ Kheo Thích Trí Siêu