WELCOME TO TRANG MỤC LỤC * WWW.trangsuoitu.org  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      TRANG CHỦ      
     
         
         
 
 
   
 
 
 

Trang Mục Lục Kinh Sách Quảng Đức

 

Kinh Điển Được Dịch Từ Pali Tạng

 

Kinh Trung Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Tăng Chi Bộ . HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Tiểu Bộ. HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Trường Bộ . HT. Thích Minh Châu dịch
Kinh Tương Ưng Bộ . HT. Thích Minh Châu dịch 
Hạnh Tạng  (Cariyà-pitaka) , I. B. Horner, Tỳ kheo Thiện Minh dịch

Kinh Na Tiên Tỷ Kheo. Cao Hữu Đính dịch

Kinh Bại Vong. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Giết Giận. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Phạm Hạnh. HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Tham Sân Si. HT. Thích Thiện Châu dịch
Ba Kinh Tỉnh Lặng . HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Bốn Niệm Xứ . HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Chân Hạnh Phúc. HT. Thích Thiện Châu dịch  (mới)
Kinh Phước Đức. Thích Nhất Hạnh dịch  (mới)
Kinh Những Con Thiêu Thân. HT. Thích Thiện Châu dịch

Kinh An Ban Thủ Ý. Thích Đạt Đạo biên soạn  (mới)
Chuyện cây Bồ Đề và Thánh Đế Kalinga Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch

Trích giảng Tiểu Bộ Kinh. Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch

Kinh Pháp Cú. Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thơ

Kinh Pháp Cú.

Thi Kệ Pháp Cú Kinh. Tịnh Minh dịch  

Từng giọt  nắng hồng. Tịnh Minh dịch  

Tích truyện Pháp Cú. Thiền viện Viên Chiếu. dịch   (mới)

 

Kinh Điển  Được Dịch Từ Hán Tạng


Kinh Hiền Ngu  Thích Trung Quán dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  HT. Thích Duy Lực dịch
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết.  Thích Tuệ Sỹ dịch
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
 

Kinh Vạn Phật.Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Dịch Ra Hoa Văn. Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

 


Kinh Thập Thiện. HT Thích Trí Thủ dịch
 

Y Công Đức Kathina -TK Thích Đổng Minh soạn

Kinh Sự tích Thiện Hữu Ác Hữu. Đỗ Phước Tâm  diễn nghĩa

Phật thuyết kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương. Thích nữ Tâm Thường dịch

Kinh Thọ Trì Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sinh Ra Công Đức. Thích nữ Tâm Thường dịch

Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp. Thích nữ Tâm Thường dịch

Phật thuyết kinh Đại Thừa Phương Quảng Phật Quang. Thích nữ Tâm Thường dịch

Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất. Thích nữ Như Phúc dịch

Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh. Thích nữ Như Phúc dịch

Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật. Thích nữ Như Phúc dịch

Kinh Di Lặc Hạ Sanh. Thích nữ Như Phúc dịch

 

 


Kinh A Di Đà .Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Tâm Kinh Bát Nhã. Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch

Y Công Đức Kathina -TK Thích Đổng Minh soạn
 


Kinh Vô Lượng Thọ Phật . Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Tâm Tịnh dịch
 

Kinh Nhân Quả Ba Đời .HT. Thích Thiền Tâm dịch

Kinh Niệm Phật Ba La Ma . HT. Thích Thiền Tâm dịch
Kinh Diêu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Pháp Sư Thích Từ Thông

Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Pháp Sư Thích Từ Thông

Pháp Hoa Kinh. Pháp Sư Thích Từ Thông
 


Kinh Kim Cương. HT.T Trí Quang dịch 
Kinh Viên Giác.  Thích Trí Quang dịch
Kinh Duy Ma Cật . Thích Trí Quang dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Kim Quang Minh. HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Giải Thâm Mật . HT Thích Trí Quang dịch

Kinh Vu Lan . HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. HT.T Trí Quang dịch 
Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền).  HT.T Trí Quang dịch 

Chư Kinh Mật Giáo . HT. Thích Huyền Tôn (dịch)
Kinh Đại Báo Phụ Mẫu . HT. Thích Huyền Tôn (dịch)
Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh. HT. Thích Huyền Tôn (dịch)
Kinh Những Điều Phật Dạy HT Thích Trí Tạng dịch
Kinh Phật Dạy Lần Cuối Cùng Khi Nhập Niết Bàn. HT Thích Trí Tạng dịch

Pháp môn tu chứng Lăng Nghiêm Đại Định. HT. Thích Huệ Hưng dịch

Kinh Pháp Bảo Đàn .  HT. Thích Duy Lực dịch

Kinh Pháp Bảo Đàn .  HT. Thích Mãn Giác dịch  

Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  HT. Thích Duy Lực dịch
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. HT. Thích Duy Lực dịch

Kinh Hiền Ngu  Thích Trung Quán dịch
Kinh Đại Thông Phương Quảng . HT. Thích Trung Quán dịch

Kinh Dược Sư . Thích Huyền Dung dịch
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm
 

Kinh Hoa Thủ. Thích Bảo Lạc dịch
Tinh Hoa Tâm Kinh Bát Nhã. HT Thích Bảo Lạc dịch

Kinh Bát Nhã Nhân Vương Hộ Quốc Thần Bảo Ký. Thích Bảo Lạc dịch


Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Hạ Liên Cư tập hội. Tâm Tịnh chuyển ngữ

Phật Thuyết Phân Biệt Kinh. Thích Thiện Trì dịch
Giới thiệu Kinh Giải Thâm Mật. Hoàng Sám Hoa . Thích Nữ Như Ðiền dịch

Lược giải Kinh Vu Lan Bồn.  GS Thanh Nguyên. Thích Nữ Liên Nghiêm dịch

Kinh Bách Dụ . Thích Nữ Như Huyền
Kinh Hồng Danh Sám Hối. Thiện Anh Lạc sưu tầm
Pháp Mật Yếu trị bệnh thiền. Thích Nguyên Xuân dịch
Kinh Tọa thiền tam muội . Thích Nguyên Xuân dịch

Phật nói kinh Tôn Giả Hộ Quốc hỏi về Đại Thừa. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh ngũ môn thiền pháp yếu dụng . Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Phát giác tịnh tâm. Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Bồ Tát quở trách sắc dục. Thích Nguyên Xuân dịch

Thiền Pháp yếu giải. Thích Nguyên Xuân dịch
 


Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Đức Phật vì Vua Rồng Biển Nói Pháp Âm. Pháp sư Nghĩa Tịnh. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát.  Pháp Sư Ðàm Ma Mật Ða. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát. Pháp Sư Phật Ðà Gia Xá. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Đức Phật nói Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú.  Pháp Sư Ðàm Ma Mật Ða. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh A Soa Mạt Bồ Tát .Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Bảo Tinh Đà La Ni. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Đồng Tử Vô Ngôn. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Kinh Nhập Lăng Già. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

 

Kinh Vô Tự Bảo Khiết . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Nhất Thiết Cao Vương . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Pháp Tối Thượng Vương  . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Pháp Thường Trụ . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Thậm Thâm Đại Hội Hướng. Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Đệ Tử Chết rồi sống lại  . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Người Cày Ruộng Làm Biếng . Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
Phật Thuyết Kinh Đại Tịnh Pháp Môn  . Thích Nữ Tịnh Nguyên dịch
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp. Thích Nữ Tâm Thường

Phật Thuyết Kinh Nhân Duyên Quang Minh Đồng Tử. Thích Nữ Diệu Thiện

Kinh Phật Thuyết Duy Ma Cật. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Phật Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ-tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa. Thích Nữ Tâm Thường

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hoá Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp. Thích Nữ Tâm Thường

 

Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp. Thích Nữ Tịnh Nguyên dịch

Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng. Thích Nữ Tịnh Nguyên dịch

Kinh Ưu Bà Di Tịnh hạnh Pháp Môn. Thích nữ Diệu Châu dịch

Kinh Phật Thuyết trưởng Giả Nữ Yêm Đề. Thích nữ Diệu Châu dịch
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận. T.N. Huệ Thanh & T.N. Tâm Chánh dịch

Kinh Phật Nói Về Tu Lại. T.N. Huệ Thanh & T.N. Tâm Chánh dịch

 

 

Kinh Thất Phật. Thích Tâm Hạnh dịch

Kinh Phật Tỳ Bà Thi. Thích Tâm Hạnh dịch

Kinh Bát Nê Hoàn. Thích Chánh Lạc dịch

Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa. Giang Vị Nông giảng. Đồ Nam Lão Nhân dịch
Kinh Lương Hoàng Sám. HT Thích Viên Giác dịch

Hương giới đức. Thích Nữ Như Tuyết
Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ.Thích Nữ Như Tuyết

Kinh Bồ Tát Thiện Giới. Thích Thiện Thông dịch 

Tỳ Nại Da. Thích Tâm Tịnh
Tứ Niệm Xứ. Tỳ-kheo-ni Pháp Quang
Kinh Thiện Sanh
Kinh Nhật Tụng. TKN Hải Triều Âm soạn dịch
Bí Truyền Kinh Vương. Thích Như Điển

Kinh Chánh Đại Tập. Hồng Như Anh Hồ dịch mới
Tinh thần nội hàm của Kinh Tạp A Hàm. Quách Thủ Nhân trước tác.TN Dũng Liên dịch

 

 

 

 

Kinh Thắng Man Giảng Luận, Thích Tuệ Sỹ
Kinh Pháp Hoa Lược Giải ,
Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Phẩm Phổ Môn giảng lục .  HT. Thích Trí Nghiêm dịch
Hai Thời Công Phu . HT. Thích Trí Quang dịch
Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng . Thích Tâm Thiện
Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân Thuật Tán . TT. Thích Bảo Lạc dịch
 Kinh Bát Ðại Nhân Giác. Thích Viên Giác dịch và giảng. 
Kinh Di Giáo lược giải. Thích Viên Giác giảng. 
Kinh Di Giáo Lược Giải. Thích Viên Giác

Kinh Bốn mươi hai chương. Thích Viên Giác dịch
Lược giải Kinh Pháp Hoa . HT Thích Trí Quảng

Kinh Như Lai Viên  Giác Trực chỉ đề cương. HT. Thích Từ Thông
Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ Đê Cương ( 3 tập) HT. Thích Từ Thông
Thế nào là kinh điển ngụy tạo trong Phật giáo? Thích Lệ Thọ
Tuyển tập các bài sám văn. Thích Đồng Bồn sưu tầm
Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ  Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác. Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập. Hoàng Niệm Tổ chú giải. Như Hòa dịch Việt

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng nghĩa. TT. Thích Thiện Trí
Kinh Ðịa Tạng Mật Nghĩa . Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa . Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Nhị Khóa Hiệp Giải. HT Thích Khánh Anh

Quả Dự Lưu. Bình An Sơn mới
Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục. Thích Trí Nghiêm dịch

Kinh A Hàm với Phật giáo nhân gian. Hoằng Ấn . Không Nguyên dịch

Kinh Vu Lan Bồn
Kinh Sự Tích Thiện-Hữu Ác-Hữu. Đỗ Phước Tâm  tự Minh Chánh  diễn nghĩa
Kinh Lăng Già Tâm Ấn HT. Thích Mật Nguyện giảng
Kinh Lời Dạy Cuối Cùng của đức Phật, Thích Thái Không dịch
Kinh Pháp Hoa Yếu Giải, Thích Phước Nhơn
Kinh Dược Sư Giảng giải, Thiều Chửu

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Tỳ Kheo Thích Hằng Quang Giảng Giải mới
 

Ý Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Hòa Thượng Thích Trí Quảng dịch mới
Kinh Duy Ma, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa thượng Thích Duy Lực dịch
Kinh Giải Thâm Mật, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải
Kinh Kim Cang giảng giải, Hòa thượng Thích Thanh Từ
Kinh A Di Ðà Sớ Sao, Hòa thượng Thích Hành Trụ dịch
Kinh Di Ðà Yếu giảng, Thích Phước Nhơn
Kinh 42 Chương. Thích Viên Giác dịch và giảng
Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương. HT. Thích Từ Thông
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Trực Chỉ Đề Cương. HT.Thích Từ Thông
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Trực Chỉ Ðề Cương, HT.Thích Từ Thông
Kinh Phật Thuyết A Di Ðà diễn giải, Hòa thượng Thích Minh Cảnh dịch
Hai Thời Công Phu, Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải

 

 

Các Kinh sẽ đưa vào mạng :

Kinh Kim Cang, Hòa thượng Thích Thiện Hoa dịch
Kinh Lăng Già Tâm Ấn, Thích Thanh Từ dịch
Kinh Thập Thiện, Thích Hoàn Quan dịch
Kinh Thắng Man, Thích Trí Quang dịch
Kinh Vu Lan, Thích Trí Quang dịch giải
Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, Thích Hành Trụ dịch
Kinh Ðại Bát Niết Bàn, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Bát đại nhơn giác . HT.Thích Thanh Từ
 

 

 

Tủ Sách Phật Học

 


Đức Phật :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập các bài viết về Phật Đản

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập 75 bài viết về ngày Phật Thành Đạo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Á
nh Đạo Vàng. Võ Đình Cường
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Cuộc đời Ðức Phật Thích Ca . Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật Lịch Sử. H.W. Schumann; Trần Phương Lan dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và Phật Pháp . HT.Narada. Phạm Kim Khánh dịch Việt
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Trên đường hoằng pháp của Phật tổ Gotama . Nguyễn Văn Hiểu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và hào quang chân lý. GS. Lokanatha. TT. Thích Giải Thông
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Ernest K. S. Hunt. Tịnh Minh dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Đức Phật Gotama, Tối thượng Y Vương. Dr. Ananda Nimalasuria
ICONFLASH.jpg (769 bytes) 32 tướng tốt và 80 vẽ đẹp của Phật.  HT Thích Huyền Tôn ( khảo dịch)Kinh Điển :

 

Dịch từ Pali Tạng :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trung Bộ . HT Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tăng Chi Bộ HT Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tiểu Bộ HT Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trường Bộ  HT Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tương Ưng Bộ HT Minh Châu dịch

 

Dịch từ Hán Tạng :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trung A Hàm.Thích Tuệ Sỹ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tăng Nhất A Hàm . Thích Tuệ Sỹ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Tạp A Hàm . Thích Đức Thăng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Trường A Hàm Thích Tuệ Sỹ dịch

 

Kinh Hiền Ngu  Thích Trung Quán dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  HT. Thích Duy Lực dịch
Kinh Hiền Ngu  Thích Trung Quán dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Thủ Lăng Nghiêm.  HT. Thích Duy Lực dịch
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết.  Thích Tuệ Sỹ dịch
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch
Kinh Đại Niết Bàn. Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm. Cư Sĩ Tuệ Khai dịch

Luận :

 

Trung Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Câu Xá Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Đại Trí Độ Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Duy thức học. Tuệ Quang

Chỉ Quán Luận .  HT. Thích Trí Quang dịch
Thức Thứ Tám . Tiến Sĩ Lâm Như Tạng
Trung Luận. BT Long Thọ .
Thích Viên Lý dịch
Thành Duy Thức Luận. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Bồ Đề Ly Tướng Luận. HT. Thích Tâm Châu dịch
Nhiếp Đại Thừa Luận. HT. Thích Trí Quang dịch
Đại Thừa Khởi Tín Luận. HT. Thích Trí Quang dịch
Thắng Pháp Tập Yếu Luận. HT. Thích Minh Châu dịch
Thanh Tịnh Đạo Luận. Buddhaghosa. NS Trí Hải dịch

Du Già Sư Địa Luận Thích HT. Thích Tâm Châu dịch

Vi Diệu Pháp toát yếu. Nārada Mahā Thera. Phạm Kim Khánh dịch
Văn học A Tỳ Đàm ở Miến Điện. Shwe Zan Aung.Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ. Jintaro Takakusu. . Giác Nguyên dịch
Giáo tài A-tỳ-đàm. Hòa thượng Saddhammajotika. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
Tâm Lý và Triết học Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngày
Nina Van Gorkom. Tỳ kheo Thiện Minh dịch

Nhân duyên. Tiến sĩ Lâm Như Tạng

 

Phật Học cơ bản

Phật học cơ bản. ( 3 tập)  Nhiều tác giả 
Cư Trần Lạc Đạo ( 3 tập) Cư Sĩ Chính Trực
Nguồn mạch tâm linh. Ni Sư Trí Hải
Phật Học Phổ Thông ( 12 khóa ) . HT. Thích Thiện Hoa
Đạo gì ? Thích Trí Siêu

Tu nhà. Thích Chân Tính

Chánh Giác Tông. HT Bửu Chơn
Phật học khái luận. Thích Chơn Thiện 

Hé mở cửa giải thoát. Thích Thanh Từ
Tìm hiểu phước bố thí. Tỳ khưu Hộ Pháp
Chánh Pháp và hạnh phúc. Thích Minh Châu
Khai Thị (tập 01). Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khai Thị (tập 02). Hòa Thượng Tuyên Hóa

Kiến thức căn bản Phật giáo  TT. Thích Bảo Lạc
Sống tỉnh thức trong cuộc đời. Thích Nhuận Hải

Tám quyển sách quý - tập 1  . HT. Thích Thiện Hoa
Tám quyển sách quý  - tập 2  . HT. Thích Thiện Hoa
Nghiệp là một định luật luân lý đạo đức. Thích Nữ Diệu Minh

Ngũ uẩn theo quan điểm sinh lý học và duy thức học. TN. Huệ Liên

Con đường hạnh phúc . Tỳ kheo Viên Minh & Tỳ kheo Khánh Hỷ . 

Con đường cũ xa xưa. - Giảng luận về Bát Chánh Ðạo. Phạm Kim Khánh. 

Truyền thọ tam quy. Thích Chân Tính dịch  
Kinh Lời Vàng. Dương Tú Hạc. Thích Trí Nghiêm dịch. 
Nhập Bồ Tát Hạnh. Tịch Thiên. Thích Nữ Trí Hải dịch. 

Thập Bát La Hán. Lâm Thế Mẫn. Thích Ðạo Luận. dịch.
Đức Phật và Phật Pháp. HT.Narada. Phạm Kim Khánh dịch. 
Tất cả đều là lẽ đương nhiên.  HT Tinh Vân. Hạnh Huệ dịch.
Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không.  T. Nguyên Tạng dịch. 
Cây Giác Ngộ. Peter Della Santina, Minh Thiện Trịnh Chỉnh dịch
Một tôn giáo hiện đại.  HT Dhammananda. T. Nguyên Tạng dịch. 
Vì sao tin Phật. HT.K. Sri Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch.
Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Ernest K. S. Hunt. Tịnh Minh dịch. 
Phật Pháp giảng giải. Trưởng Lão U Thittila. Tỳ Kheo Pháp Thông dịch.
Những điểm đặc sắc của Phật Giáo. Lâm Thế Mẫn. Thích Chân Tính dịch

Những điểm đặc sắc của Phật Giáo. Lâm Thế Mẫn. Thích Chân Tính dịch  

Đức Phật đã dạy những gì ? HT. Rahula Mahathera. Thích Nữ Trí Hải dịch. 
Đức Phật và Chân Lý cuộc sống. Ðại sư Ấn Thuận. Thích Quảng Mẫn. dịch.

Khái niệm cơ bản về niềm tin Phật Giáo. Pháp Sư Quảng Tịnh. T Ðạo Cơ. dịch

Mục đích cuộc đời & đường lối sống. HT. Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch.

Làm sao thực hành giáo lý của Đức Phật.  HT.Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch.   
 

  

Thiền Học :
 

 

Thiền Luận ( tập1). Trúc Thiên dịch
Thiền Luận (tập 2). Tuệ Sỹ dịch
 Thiền Luận (tập 3). Tuệ Sỹ dịch

Đối thoại Thiền.  Giai Không

Đối thoại Thiền. 2 Giai Không

Tổ  Bồ Ðề Ðạt Ma. Chánh Trí
 

 Thiền Lâm Bảo Huấn. Thích Thanh Kiểm dịch

Phương pháp tu trì của thiền tông. Thích Duy Lực

Thiền và võ đạo. Ngô Ánh Tuyết  - Vương Long
Vô ngã,  vô ưu. Ni Sư Ayya Khema. Diệu Đạo dịch 
 

Cội nguồn truyền thừa - Thiền thất khai thị lục. Thích Duy Lực

Giác niệm về hơi thở . Bhikkhu Buddhadasa Cư sĩ Thiện Nhựt dịch
Sáu cửa vào động thiếu thất. Bồ Đề Đạt Ma. Trúc Thiên dịch

Kinh Pháp Thiền Bí Yếu . Cưu Ma La Thập . Nhựt Chiếu dịch
Tưởng niệm Thiền Sư Daisetz Teitaro Suzuki . Hạnh Viên dịch
Pháp Ngữ của Thiền Sư Hư Vân . Thích Hằng Đạt dịch 
Mười điều biện ma cho người tu thiền. -Thiền sư Siêu Minh. TT Thích Nhật Quang dịch
Ðại Niệm Xứ. Thiền sư U Silananda (Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch). 

Thiền giữa đời thường. Tỳ kheo Thiện Minh dịch
Tọa thiền Chỉ-Quán - Pháp yếu tu tập. Ðại sư Trí Khải (Thích Thanh Từ dịch). 
Thiền Tứ Niệm Xứ. Hướng dẫn hành thiền. Thích Trí Siêu.
Thiền sư đương thời. - Về các vị thiền sư Nguyên thủy. Jack Kornfield (Tỳ kheo Thiện Minh dịch). 
Thiền học Nam truyền. Joseph Goldstein và Jack Kornfield (Tỳ kheo Giác Nguyên dịch). 

Vài Chú Giải về Thiền Đốn Ngộ . Nguyên Giác Phan Tấn Hải dịch
Mười ngày thiền tập. Các bài pháp trong khóa Thiền 10 ngày. Thiền sư Khippanno Kim Triệu. 
Những bài giảng tóm tắt của tóm tắt của khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày. Thích Minh Diệu dịch 
 Luận giải về pháp Thiền Quán Dzogchen  Gyatrul Rinpoche.  Nguyễn Hòa (dịch)
Thiền, Ánh Bình Minh Phương Tây. Phillip Kapleau. Huỳnh Công Hoàng dịch
Chơn Tâm Trực Thuyết Thiền sư Phổ Chiếu. Thích Đắc Pháp dịch
Mặt hồ tĩnh lặng. Thiền sư Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch

Đối mặt với thưc tại con đường của thương yêu. Pema Chodron.  Nguyên Hạnh dịch

 

Tịnh Độ :

 

Kinh A Di Đà . Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Vô Lượng Thọ  . Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Kinh Niệm Phật Ba La Mật . Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ .  Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch
 

Tịnh Độ Luận.

Triết lý và thực tiễn của pháp môn Tịnh độ.Thích Tâm An

Những vấn đề cần biết khi lâm chung. Thích Tâm An

Mấy điểm trọng yếu người niệm Phật nên biết. Thích Nguyên Anh 
Khuyến tu pháp môn niệm Phật. Thích Nguyên Anh 
Niệm Phật Tam Muội . HT Thích Thiền Tâm
Lá Thư Tịnh Độ .  Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Quyết Nghi.  Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Thập yếu . Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tây Phương Nhựt Khóa. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Di Đà Sớ Sao. Sa Môn Lê Phước Bình dịch

Tin sâu pháp môn Tịnh độ. Thích Tâm Hải

Dễ tu dễ chứng. Thích Trường Lạc dịch

48 Pháp Niệm Phật. Giang Ðô Trịnh . Sa Môn Thích Tịnh Lạc dịch
Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Yếu . Khương Tăng Khải; Hồng Nhơn dịch

Con đường tu tắt . Cư Sĩ Thiện Tâm
Hương Thơm Niệm Phật. Thích Phổ Huân
Khóa Hư Lục . Hoàng Đế Trần Thái Tông HT Thích Thanh Kiểm dịch
Vãnh sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu . Bồ tát Thiên Nhân. Hồng Nhơn dịch
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận. Phi Tích Thiền sư. Tịnh sĩ dịch Mật Tông :

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bộ Mật Tông . Thích Viên Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mật Tông . Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tiểu Phật.
A.Ferdinand Herold. Lê Trung Hưng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Mật Tông Kalachakra được dạy ở Tây Ban Nha . Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tám Mươi Tư Vị Thánh Tăng Tây Tạng. Keith Dowman. Lê Trung Hưng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kim Cang Thọ Mạng  Liên Hoa Tịnh Thất - Mỹ Tho
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh túy trong sáng của Giáo lý Phật Giáo. Phạm Công Thiện

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật nói Kinh Thiên Địa Bát Dương. Liên Hoa Tịnh Thất - Mỹ Tho

 

Tâm Lý Học :


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Luận Thành Duy Thức. Tuệ Sỹ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Duy Thức Tam Thập Tụng lược giải. Thích Trí Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thức Thứ Tám . Tiến Sĩ Lâm Như Tạng  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giảng luận Duy Biểu Học. Thiền Sư Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Dòng Tâm Thức Thích Nhật Từ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm lý học Phật giáo.  Thích Chơn Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tâm Lý Học Phật Giáo . Thích Tâm Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyển hóa tâm
Shamar Rinpoche . A. R. Palmo . Lục Thạch dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trị Tâm Sân Hận  His Holiness Dalai Lama. Thích Hằng Đạt dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo. NS Thích Nữ Hương Nhũ

 

Triết Học :

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes)Tiểu Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken. Thích Quảng Độ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa Phật Giáo-Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận. Kimura Taiken.Thích Quảng Độ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Ấn Độ. Hayes Richard. Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Trung Hoa. Dan Lusthaus.Thích Nguyên Tạng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật. Edward Conze. Chân Pháp dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ý Tình Thân. Thích Trí Siêu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nguyên lý giáo dục của Đạo Phật. Thích Thông Đạt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo những vấn đề triết học. O.O. Rozenberg.

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tin Tức Từ Biển Tâm. Lâm Thanh Huyền. Minh Chi dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Để hiểu Đạo Phật. Thích Nhất Hạnh
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thực Tại và Chí Đạo. Phổ Nguyệt
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật học tinh yếu. HT Thích Thiền Tâm
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhập Ðạo Cương Yếu.   Chân Nguyên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạt Lai Lạt Ma tại Harvard .Chân Nguyên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vượt khỏi giáo điều. Dalai Lama. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật học tinh hoa, một tổng hợp đạo lý.HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Khái luận triết lý Kinh Hoa Nghiêm HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết lý Đạo Phật ( hay Kinh Lăng Nghiêm) HT Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng . Phạm Công Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhận thức và Không Tánh Giáo sư Hồng Dương Nguyễn văn Hai
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa Nalinaksha Dutt . Thích Minh Châu dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) So sánh kinh Trung A-hàm chữ Hán và  kinh Trung Bộ chữ Pàli HT. Thích Minh Châu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chứng Đạo Ca Trực Chỉ Đề Cương. Huyền Giác Thiền Sư. Thiền Sư Từ Thông dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vượt khỏi giáo điều. Dalai Lama. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lý Thuyết Nhân Tính qua Kinh Tạng Pali. TT Thích Chơn Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sắc tướng, thật tướng,vấn đề Nhị Đế trong Tứ Đại Thuyết Phái của Phật Giáo
 Prof. Guy Newland. Tâm Hà Lê Công Đa dịch
 


 
Lịch sử :
 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Việt Nam Phật Giáo Sử Luận (3 tập). Nguyễn Lang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niên biểu Phật Giáo Việt Nam . Trần Tri Khách
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đạo Phật và Dòng Sử Việt . HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch sử Phật Giáo Việt Nam  HT. Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Lịch sử về 10 Tông Phái Phật Giáo HT. Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh . Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Toàn Tập Minh Châu Hương Hải. Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nghiên cứu Trần Nhân Tông . Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam . Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo ở Việt Nam. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam. Lê Mạnh Thát
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tính Chất Đại Thừa trong Phật Giáo Việt Nam. Nguyễn Thế Đăng
Truyện tích :
 

Am mây ngủ. Nhất Hạnh

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chúng tôi có mặt . Võ Hồng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Vi Tiếu.  Huyền Không Tử
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiên thần quét lá. Vĩnh Hảo
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hư hư lục. Thích Nữ Như Thủy
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tế Điên Hòa Thượng . Đồ Khùng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vụ án một người tu. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cao Tăng Dị Truyện. Hạnh Huệ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Đường vào nội tâm. Thích Nữ Trí Hải
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bằng tất cả tấm lòng. Thích Chân Tính

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thường Đề Bồ tát. Thích Chân Tính

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chuyện bình thường. Thích Chân Tính

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh Đạo Vàng ( CD-Rom) Võ Đình Cường
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Bách Dụ (CD-Rom) . Thích Nữ Như Huyền
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện cổ Phật giáo.  Diệu Hạnh Giao Trinh dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một trăm lẻ một chuyện Thiền. Trầm Trúc Lâm dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kho Báu Nhà Thiền. Thiền Sư Văn Thủ . Định Huệ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bài Học Ngàn Vàng (CD-Rom). HT Thích Thiện Hoa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tuyển tập truyện ngắn của Huỳnh Trung Chánh (CD-Rom)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thoát vòng tục lụy. Đại sư Tinh Vân. HT Thích Quảng Độ dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện Cổ Phật Giáo ( truyện thơ, tập 1) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Truyện Cổ Phật Giáo ( truyện thơ, tập 2) Tâm Minh Ngô Tằng Giao

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cuộc đời Đức Phật Thích Ca ( truyện thơ)Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một trăm lẻ một chuyện Thiền. Tâm Minh Ngô Tằng Giao

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lược truyện Ðức Phật Thích Ca. Jonathan Landaw. Thích Chân Tính 
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh Pháp sư Tịnh Không Thích Phước Sơn dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Câu Chuyện Của Dòng Sông. Hermann Hesse.Phùng Khánh & Phùng Thăng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Góp nhặt lá Bồ Đề. HT Thích Tịnh Nghiêm

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành Trình Về Phương Đông. Blair T.Spalding. Nguyên Phong

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tây Tạng huyền bí. Nguyễn Hữu Kiệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời. Dale Carnegie. Nguyễn Hữu Kiệt

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ai cập huyền bí. Dale Carnegie. Paul Brunton. Nguyễn Hữu Kiệt  

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chú mèo Dharma và vị tiểu Tăng. David Lourie & Ted Blackall .Nhị Tường sưu tầm và dịch


Thánh Tích Phật Giáo


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tìm dấu chân xưa . Lê Bích Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chùa Sơn Long ở Bình Ðịnh . Lê Bích Sơn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các hang thờ Phật nổi tiếng trên thế giới . Văn Hưng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bảo tháp Borobudur ở Indonesia. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Danh lam nước Việt. Võ văn Tường - Huỳnh Như Phương
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xứ Phật tình quê tập 1. Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xứ Phật tình quê tập 2 .Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xứ Phật tình quê tập 3. Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tấn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Xứ Phật tình quê tập 4.Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tấn

Phật Giáo & Tuổi Trẻ

Phật Giáo và tuổi trẻ . Thích Thiện Bảo
Giáo dục tuổi trẻ VN ngày nay ở Hải ngoại . Thích Như Điển
Suy nghĩ về hướng giáo dục Đạo Phật  cho tuổi trẻ. TT Thích Tuệ Sỹ
Đạo Phật và tuổi trẻ. Các lời khuyên giới Phật tử trẻ. Hòa thượng Thích Thanh Từ

 

Nhân Vật Phật Giáo :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Giác Nhiên  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Trí Thủ  
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Từ Quang 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Trung Quán 
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kỷ yếu tưởng niệm Hòa Thượng Thích Thanh kiểm
Tưởng niệm Hòa Thượng Thích Nguyên Ngôn
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bóng áo nâu. Tập sách về cuộc đời Thượng tọa Thích Chơn Thanh
Kỷ yếu tưởng niệm Ni Trưởng Diệu Không  
Kỷ yếu tưởng niệm Sư Bà Đàm Lựu
 
Thông báo Tang Lễ Sư Cô Thích Nữ Diệu Pháp

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Phái Trúc Lâm tại Huế. Thích Tín Nghĩa
Nhật Liên Thánh Nhân. Đồng Thành
Du Tăng Cầu Pháp. Thích Hằng Đạt soạn dịch
Đại sư Không Hải, cuộc đời và huyền thoại. Đồng Thành
Pháp Vương Mông Cổ Về Thăm Thời Hậu Cộng Sản. Phan Tấn Hải
Dipa Ma, Cuộc Ðời Và Thân Chủ. Thiện Nhựt dịch
Đại Sư Ấn Thuận. T.N. Như Nguyệt
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thích Phước Bổn
Pháp Sư Tịnh Không, người có công phục hưng Tông Tịnh Độ trong thời hiện đại.
Đôi nét sơ lược về cuộc đời Mahatma Gandhi. Lê Bích Sơn
Thập Đại Đệ Tử. TT Thích Minh Tuệ soạn
Ðường Tam Tạng thỉnh kinh. ( Sách ) Võ Ðình Cường
Tưởng niệm Thiền Sư Daisetz Teitaro Suzuki . Hạnh Viên dịch
Quà Tặng cuộc đời. ( Sách ) Ni Sư Ayya Khema. Diệu Đạo dịch 
Tình Đời Ý Đạo ( cuộc đời của Tôn giả A Nan) ( Sách ) Thích Hộ Giác
Một cuộc đời, một ngôi sao, cuộc đời ngài Xá-Lợi-Phất. ( Sách ) Minh Đức
Pháp Hiển, nhà chiêm bái . ( Sách )  Thích Minh Châu . TN.Trí Hải dịch Việt
Đức Dạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình Thích Nguyên Tạng 
 


Phật giáo thế giới :

Phật giáo khắp thế giới  ( sách) Thích Nguyên Tạng

Phật giáo tại Anh quốc Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Ái Nhĩ Lan Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Áo  Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Ba Tư Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Bangladesh Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Đan Mạch Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Đức quốc Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Hoa KỳThích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Hồng Kông Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Hungary Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Mã Lai. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Na Uy. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Nga. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Nhật Bản Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Triều Tiên. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Thái Lan. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Thụy Điển.Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Trung Hoa. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Tô Cách Lan. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Úc Châu. Thích Nguyên Tạng
Phật giáo tại Việt Nam.   Thích Nguyên Tạng
Phật Giáo tại Ý Thích Nguyên Tạng
Số lượng tín đồ Phật giáo trên thế giới. Thích Nguyên Tạng
Những mốc lịch sử quan trọng của Phật giáo thế giới.  Thích Nguyên Tạng


Pháp Số :

  Trích lục Phật học . Cao Hữu Đính
  Kho Tàng Pháp Học. Tỳ Kheo Giác Giới
  Phật Giáo Sơ Học . HT Thích Trung Quán dịch
 

Phật giáo và Khoa Hoc:
 

Đạo Phật siêu khoa học . Minh Giác Nguyễn Học Tài
Phật Giáo, nền tảng của Khoa học HT.Payutto.  Thích Tâm Quang dịch
Phật giáo và khoa học . Buddhadasa P. Kirthisinghe. Trần Như Mai dịch
Báo cáo của nhà Khoa Học nghiên cứu Kinh Phật. Uông Trí Biểu. Đồ Nam dịch
Lược sử thời gian. Stephen Hawking. Cao Chi
Phạm Văn Thiều dịch

Phân tâm học nhập môn.  Sigmund Freud . Nguyễn Xuân Hiến dịch

Thuyết tương đối cho mọi người.  Martin Gardner.  Đàm Xuân Tảo dịch


Phật giáo và Thời Đại:

Hướng đi của thời đại . HT. Thích Đức Nhuận
Phật Giáo và tri thức thời đại. Thích Quang Phúc
Trao cho thời đại một nội dung Phật chất. HT Thích Ðức Nhuận
Lễ Phật và Y học. Ðạo Chứng Pháp Sư biên thuật. Như Hòa dịch
Phật Giáo dưới mắt  nhà trí thức . HT. Dhammananda.  T. Tâm Quang dịch
Đối thoại giữa triết học và tôn giáo. F.Revel, Ricard . BS Hồ Hữu Hưng dịch

Phật giáo và Xã Hội :

Đạo Phật ngày nay Thiền Sư Nhất Hạnh
Phật giáo với con người. HT Thích Tâm Châu
Đạo Phật với thế kỷ 21. Thích Chánh Lạc
Gia Ðình & Con Cái. Thubten Chodron. Diệu Liên- dịch
Làm thế nào để xây dựng hôn nhân tốt đẹp. Thích Giải Hiền

Phật giáo và con người. TS Tuệ Luật. Thích Nguyên Hùng dịch
Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và các Tiểu Luận Khác. Thiền Sư Nhất Hạnh
Những hạt sương. TT. Thích Chơn Thiện
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm tạ xứ Đức. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo Với Con Người. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Làm thế nào để trở thành một người tốt. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Có và Không. Thích Như Điển
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hạnh phúc chân thường. Dalai Lama. Howard C. Cutler.  Nguyễn Dực dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Bước Sen. Martine Batchelor-Gill Farrer-Halls. Diệu Ngộ - Diệu Liên dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhân duyên vào Đạo Phật. Thích Phổ Huân
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo. Thích Tâm Quang dịch
Các vấn đề của xã hội hôm nay. Ven. Dhammananda. Thích Tâm Quang dịch
 


 Thơ & Văn học :
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lênh đênh kiếp sống. (chùm thơ). Lâm Như Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mấy khúc thơ lòng.(Tập thơ). Thích Huyền Tôn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mấy khúc thơ lòng 2.(Tập thơ). Thích Huyền Tôn

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sáng một niềm tin . (Tập thơ).HT Thích Đức Nhuận
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giấc Mơ Trường Sơn .
(Tập thơ). TT Thích Tuệ Sỹ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngược dòng thế giới. (Tập thơ).Thích Nhật Từ
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành trang cho đời.
(Tập thơ).Thích Nhật Từ

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trên Nửa Đời Đi (Tập thơ). Như Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoa Đài Kính Dâng (Tập thơ). Tuệ Nga
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Quê hương còn đó(Tập thơ). Mặc Giang
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thế Tôn Ca (12.000 câu).
(Tập thơ). Tâm Nhiên Nguyễn Đức
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trúc Lâm Thiền Phái Thi Tập.
(Tập thơ).Thích Tín Nghĩa
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ánh sáng Á Châu.
(Tập thơ).Sir Edwin Arnold. Đoàn Trung Còn dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tặng một vầng trăng (truyện thơ) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Giá trị triết học tôn giáo trong truyện kiều. Thích Nữ Huệ Nguyệt


Từ Điển Phật Học :

Từ Điển Phật Học Đối Chiếu. Minh Thông
 Từ Ngữ Phật Học Việt Anh . Đồng Loại Trần Nguyên Trung
Từ Điển Phật Học ( 3 tập). Đoàn Trung Còn  

Từ Điển Phật Học . Chân Nguyên - Nguyễn Tường Bách 
Từ Điển Phật Học Việt Anh . TS Charles Muller. Viên Thông       

 

 

Truyện Tích Phật Giáo

 

Tuyển tập truyện:

 

 

Con đường mây trắng. Anagarika Govinda. Nguyễn Tường Bách  dịch  

Sư tử tuyết bườm xanh. Surya Das. Nguyễn Tường Bách  dịch

Truyện cổ Phật giáo ( tập1) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập2) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập3) Thích Minh Chiếu
Truyện cổ Phật giáo ( tập4) Thích Minh Chiếu

Tuyển tập truyện ngắn của Huỳnh Trung Chánh

Ánh Đạo Vàng. Võ Đình Cường

Xuất gia.Nguyên tác Kiyohiro Miura  Diệu Đạo dịch

Vụ án một người tu. Thích Như Điển

Đại Đường Tây Vức Ký. Thích Như Điển

Thoát vòng tục lụy. Đại sư Tinh Vân. HT Thích Quảng Độ dịch
Truyện Cổ Phật Giáo ( truyện thơ, tập 1) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Truyện Cổ Phật Giáo ( truyện thơ, tập 2) Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Truyện Cổ Phật Giáo ( truyện thơ, tập 3) Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Cuộc đời Đức Phật Thích Ca ( truyện thơ)Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Một trăm lẻ một chuyện Thiền. Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Thiên thần quét lá. Vĩnh Hảo

Nẻo về của Ý. Thích Nhất Hạnh  
Đường xưa mây trắng. Thích Nhất Hạnh  
Thả một bè lau. Thích Nhất Hạnh
Giọt nước cành dương. Thích Nhất Hạnh
Chuyện của dòng sông. Thích Nhất Hạnh  

Ảo hoá. Hermann Hesse.Trí Hải dịch

  Đường vào nội tâm. Thích Nữ Trí Hải

Nhà khổ hạnh và gã lang thang.  Hermann Hesse. Trí Hải biên dịch

Câu Chuyện Của Dòng Sông. Hermann Hesse.(Trí Hải dịch) Phùng Khánh & Phùng Thăng dịch

 

Kim Các Tự. Yukio Mishima. Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường Minh dịch

Chúng tôi có mặt. Võ Hồng
Bài Học Ngàn Vàng. HT Thích Thiện Hoa

 

 Cao Tăng Dị Truyện. Hạnh Huệ dịch

Kho Báu Nhà Thiền. Thiền Sư Văn Thủ. Định Huệ dịch

Kinh Bách Dụ . Thích Nữ Như Huyền


Tế Điên Hòa Thượng. Đồ Khùng
Tây Tạng huyền bí. Nguyễn Hữu Kiệt

Á Châu Huyền Bí. Nguyễn Hữu Kiệt  

Xứ Phật Huyền Bí. Nguyễn Hữu Kiệt  

 

Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời. Dale Carnegie. Nguyễn Hữu Kiệt

Các bậc chân sư Yogi Ấn Độ. Dale Carnegie. Nguyễn Hữu Kiệt

 

Ai cập huyền bí. Dale Carnegie. Paul Brunton. Nguyễn Hữu Kiệt  

Một trăm lẻ một chuyện Thiền. Trầm Trúc Lâm dịch

Chuyện hóa thân của Bích Thảo.  Hermann Hesse. Thái Kim Lan  dịch

Iris - Huệ tím  Hermann Hesse. Thái Kim Lan  dịch

Tâm Hương Tải Đạo ( tập truyện ngắn). Linh Linh Ngọc

Góp nhặt lá Bồ Đề. HT Thích Tịnh Nghiêm

Hành Trình Về Phương Đông. Blair T.Spalding. Nguyên Phong

Thiên biến vạn hóa. Thích Nữ Thế Quán

Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh Pháp sư Tịnh Không Thích Phước Sơn dịch

Ký sự Hành Hương Đất Phật. Trần Trọng Thức

Trong động tuyết sơn. Vickie Mackenzie. Thích Nữ Minh Tâm dịch

Bàn về tư tưởng Phật Học trong tiểu thuyết Võ Hiệp Kim Dung. Thích Chơn Thiện

Bằng tất cả tấm lòng. Thích Chân Tính

Thường Đề Bồ tát. Thích Chân Tính

Chuyện bình thường. Thích Chân Tính

Lược truyện Ðức Phật Thích Ca. Jonathan Landaw. Thích Chân Tính 

Vi Tiếu.  Huyền Không Tử
Hư hư lục. Thích Nữ Như Thủy

Truyện cổ Phật giáo.  Diệu Hạnh Giao Trinh dịch

Chú Mèo Dharma và Chú Tiểu Bodhi. David & Ted. Nhị Tường dịch

 

  

 

Truyện Ngắn:

 

Quan Âm Thị Kính

Con dao trong tâm. Báo Viên Âm
Chuyện Cửa Thiền. Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Con ma nhà họ Đặng. Ngọc Bích

Cái mũi. Akutagawa, Ryunosuke. Việt Châu dịch

Phỉ báng bậc Thánh. HT. Thích Minh Châu dịch

Chuyện tái sinh của Jenny. Tâm Diệu
Quay đầu là bến. Pháp sư Tự Lập. Triêu Dương dịch

Sự khác nhau của yêu thương. Ma Ca. Triêu Dương dịch

Ngàn xưa hương bối. Tỳ kheo Giới Đức

Thầy tôi. tâm bút Trần Trung Ðạo 

Mặt đất vững chải. Vân Hạ

Bút Máu. Vũ Hạnh

Cửa tùng đôi cánh gài. HT. Nhất Hạnh

Am mây ngủ. Nhất Hạnh

Chuyện của dòng sông. Nhất Hạnh

Con Ðường Ba Bậc. Vũ Hạnh

Đường lên núi Linh. Vĩnh Hảo

Những ván cờ. Vĩnh Hảo

Đi con đường khác. Võ Hồng
Mầu áo nâu sòng. Võ Hồng
 Hữu thân hữu khổ Võ Hồng
Tiếng chuông triêu mộ. Võ Hồng

Mái Chùa xưa. Võ Hồng

Hoa khế lưng đồi.Võ Hồng

Ðịa Ngục Du Ký. Thích Nữ Huệ Hiền

Giọt lệ của Phật . Nhất Thanh Thích Nguyên Hiền

Hoàng Đế một ngày. Lệ Hoa dịch
Linh khuyển thiện thính. Phạm Huê dịch

Ngày Tết của Hạc. Thiên Hương

  Bên khu rừng trúc. Lam Khê
Cánh hạc non ngàn. Lam Khê 

Ông già áo lam. Từ Khoa
Mai sau về đâu  Từ Khoa

Khôn quá hóa dại. Thiện Anh Lạc

Chiếc áo nhiều đầu. Minh Mẫn

Tham thì thâm. Hương Giang Tư Mã

Con đã lớn. Diệu Nga

Tách Trà Còn Nóng. Thích Tín Nghĩa

Mưa nắng hai mùa. Thu Nguyệt

Trên sông. Thu Nguyệt

Hương Bát Nhã. Thu Nguyệt

Lá rụng về đâu? Thu Nguyệt
Quê hương ở đâu ? Thu Nguyệt

Hiếu Nghĩa. Tỳ kheo Hộ Pháp
Hạnh phúc an lành. Tỳ kheo Hộ Pháp

Tám sự tích Phật lực. Tỳ kheo Hộ Pháp
Những chuyện luân hồi hiện đại. Thích Tâm Quang dịch

Bóng hạnh phúc. Thích Nữ Thể Quán
Giả dạng. Chơn Quang sưu tầm
Con Bông. Truyện ngắn của Vương Văn Quang
Thiên nga vờn gió lộng. Thích Phước Sơn

Gốc Tùng. Tuệ Sỹ
Sư Thiện Chiếu. Tuệ Sỹ
Piano Sonata 14. Tuệ Sỹ
Ngồi buồn.  Dương Như Tâm
Ai quậy hơn ai? Dương Kinh Thành
Linh vị nơi hậu tổ.  Dương Kinh Thành
Hồi ấy một Thầy tu. Dương Kinh Thành
Một mẫu đời tiền kiếp. Dương Kinh Thành
Ngày Hạnh ấy có một người tên Hạnh. Dương Kinh Thành
Truyện ngắn PG, một trận địa còn bỏ ngỏ. Dương Kinh Thành

Bàn về Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Thích Chơn Thiện

Hài nhi tóc bạc. Thích Tâm Thiện
Những Bí Ẩn Về Tiền Kiếp & Hậu Kiếp. Ðoàn văn Thông

Bà Chúa Xứ. Thích Nữ Như Thủy

Tôi làm giảng sư. Sen Thương

Thức tỉnh. HT Thích Huyền Tôn
Cực tịnh sanh động. HT Thích Huyền Tôn
Một ngàn con song sanh. Thích Nhật Từ
Vài mẫu chuyện đạo. Thích Nhật Từ

Tâm Phật. Nhị Tường
Ngày xưa có một ông vua. Rabindranath Tagore. Nhị Tường dịch
Gã bán dạo người Cabul. Rabindranath Tagore. Nhị Tường dịch

Nhà Văn Võ Hồng. Nhân Văn

Câu chuyện đời. Tuệ Viên (st)
Nụ cười thiền. Tuệ Viên (dịch)

Chuyện tái sinh của Samten. Thích Nguyên Tạng dịch
Angulimala, câu chuyện về sức mạnh của lòng từ. T. Nguyên Tạng dịch
Truyện ngụ ngôn bốn con rắn. Ven. Narada. Phạm Kim Khánh dịch

 

 

 

Trang Mục Lục Kinh Sách suoitumedia1

Trang Mục Lục Kinh Sách BuddhaSasana

Kinh Sách Sáng Tác, Dịch Thuật của Sư Bà Hải Triều Âm

Kinh Sách Sáng Tác, Dịch Thuật của Cố Ni Sư Thích Nữ Trí Hải

Kinh Sách,Sáng Tác,Dịch Thuật của Tỳ Kheo Thích Trí Siêu