WELCOME TO TRANG VIDEO * WWW.TRANGSUOITU.ORG  
       
   
* Hân Hoan Chào Đón Những Vị Phật Tương Lai * Thực Hiện Trang Web : Diệp Thi & Luân Vũ *
   
   
 
      Trở Về Trang Chủ (Index)      
  Trở về Trang Pháp Âm  
         
         
 
 
   
 
 
 

 

 
 

Trang Video Phim
Phim Phật Giáo 1
Phim Phật Giáo 2
Phim Phật Giáo 3

Phim tài liệu Video

Cổ nhạc Phật giáo Video 1

Cổ nhạc Phật giáo Video 2

Tân nhạc Phật giáo Video

Nhạc Thiền Video

Slide Show (MP4)
 

 

 

Hướng Dẫn Cách Burn các Files Phim các dạng sang DVD

Bằng NERO version 7. và cao hơn có thể nén nhiều bài

 vào bằng cách chon Super Long Play (PDF)

 

 

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

|